Ny fagforeningsstruktur - Fagforbundet

Ny fagforeningsstruktur

Det skjer mye arbeid med ny fagforeningsstruktur om dagen. Fem nye fagforeninger etableres, en rekke hovedtillitsvalgte er utpekt, og mange medlemmer blir flyttet til ny fagforening. Her finner du mer informasjon.

Interimsstyrer og utpeking av hovedtillitsvalgte

Fagforbundet Oslo har utpekt interimsstyrer for de nye fagforeningene som skal fungere første halvår, samt utpekt hovedtillitsvalgte i bydelene. Interimsorganiseringen gjelder inntil ordinære valg er avholdt i løpet av første halvår 2013. De fem fagforeningene er fagforeninger for:

  • Barn og oppvekst
  • Kultur
  • Ikke-kommersielle private virksomheter
  • Forvaltning
  • Helse og velferd

Oversikten over de nye styrene finner du i vedlegget ”Oversikt over interimsstyrene i fem nye fagforeninger”

Mange medlemmer vil forholde seg til kjente tillitsvalgte som før, mens andre vil oppleve endringer. Oversikt over de tillitsvalgte i berørte bydeler og etater finner du i vedlegget ”utpekte hovedtillitsvalgte”

Kart over den nye strukturen finner du også vedlagt.

Overføring av medlemmer til ny fagforening

Alle medlemmer som flyttes til ny fagforening skal være overført til ny fagforening innen 1. februar.  Fagforbundet Oslo vil sende ut informasjonsbrev til alle medlemmer som blir overført ny fagforening med informasjon om hvilken fagforening de tilhører, kontaktinformasjon og hvem som er deres hovedtillitsvalgte lokalt.

Informasjon til og skolering av nye tillitsvalgte

Det har vært avholdt flere møter i regi av fylket allerede. Det vil være fremtidlig samarbeid med tillitsvalgte fra fagforeningene om den videre prosessen.  Foreløpig har det vært gjennomført samling for fagforeningsledere og kasserere i fagforeninger som skal omstruktureres, 17. januar avholdt vi møte med fagforeningslederne rundt organiseringen av fylkeskontoret, og hvordan ny struktur påvirker det sentrale kontoret. Første samling for fagforeningsstyrer og seksjonsstyrer i de nye fagforeninger avholdes 6. februar.  Møte med felles HTV'er i bydelene og fagforeningsledere blir 25. januar.

Det vil i 2013 også legges opp til:

  • Kurs for fagforeningsstyrene og seksjoner               
  • Skolering i ledelse og lederskap                                  
  • Skolering klubbledere, klubbstyrer, hovedtillitsvalgte, fellestillitsvalgte og koordineringsledd                  
  • Spesifikk skolering av ulike verv i fagforeningsstyrene                   
  • Seksjonsledere og seksjonsstyrer på fylkesnivå og fagforeningsnivå        

Hva skjer framover i fylkeskretsen

Du vil kunne følge den videre prosessen på våre nettsider, og fagforeningene vil holdes løpende orientert gjennom nyhetsbrev.

Ledelsen i Fagforbundet Oslo vil delta på årsmøter i fagforeninger som nedlegges.

Vi vil også informere arbeidsgivere og andre berørte om hvilke konsekvenser vår omorganisering får for dem.                                                                           

Utover arbeidet som er nevnt vil sentrale oppgaver for fylkeskretsen de neste ukene være å fremme forslag på ny organisering av Apotekergata 8 slik at fylkeskontoret er organisert best mulig opp mot ny fagforeningsstruktur.

Fagforbundet Oslo oppretter også en ny forening for små medlemsgrupper hos private arbeidsgivere. Målet er å sikre ivaretakelse av alle disse medlemmene i den kommende årsmøteperioden, mens vi etablerer den nye strukturen. Deretter skal disse medlemmene overføres den fagforeningen som er naturlig i forhold til deres yrkesfaglige tilhørighet.

Ingeborg Wæthing som har vært leder i Fagforbundet Grünerløkka er utpekt som leder av denne fagforeninga og vil ha sitt tilhold i Apotekergata 8.

Fylket har snart klar en oversikt over eksakte medlemstall for nye fagforeninger, og oversikt over antall medlemmer for hvert HTV-område. Denne vil sendes fagforeningene, og danne grunnlag for antall representanter i representantskapet o. l.

Vi vil også følge opp at arbeidet i AMU/MBU fortsetter som normalt i berørte bydeler og etater. Vi har innhentet møteplaner for AMU/MBU i bydelene og vil sørge for at arbeidet overfor den enkelte bydel vil bli koordinert. I løpet av februar gjennomføres møte med alle som får en rolle i koordineringsledd i bydelene. Vi anser det ikke som realistisk å etablere koordineringsledd i den enkelte bydel før i mars. Inntil det velges nye representanter i AMU og MBU, fungerer de ”gamle”.

Mye arbeid i nye fagforeninger

For de nye fagforeningene er det mye arbeid for å få en struktur på plass, og komme i gang med det ordinære fagforeningsarbeidet. Kontorlokaler må etableres, interimsstyrene må komme i gang med å etablere en tillitsvalgtstruktur, rutiner, informasjon til medlemmene, alt som må til for å drive en fagforening skal på plass. Budsjett og handlingsplaner må lages, koordineringsledd etableres der flere klubber samordner aktivitet opp mot arbeidsgiver. Samtidig skal første ordinære årsmøter i fagforening og klubber planlegges, slik at ordinære valg av hovedtillitsvalgte, klubbstyrer og fagforeningsstyrer avholdes.

For spørsmål rundt ny fagforeningsstruktur kan du kontakte Fagforbundet Oslo på 23 06 46 60 eller mail fylke_oslo@fagforbundet.no.  Vi vil besvare alle henvendelser som kommer fra fagforeninger og medlemmer.                                                        

Dokumenter