Bekymret for helse- og sosialsektoren i Oslo kommune - Fagforbundet

Bekymret for helse- og sosialsektoren i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo var på deputasjon i Helse- og sosialkomiteen tirsdag 23.oktober, i forbindelse med budsjett for Oslo kommune 2013.

I deputasjonen la vi vekt på den generelle økonomiske situasjonen, prisen på sykehjemsplasser går opp, samhandlingsreformen er underfinansiert og betydelig kutt i bydelsøkonomien.

Samhandlingsreformens intensjon er å flytte innsats fra pleie og reparasjon til forebygging og avskjæring av dårlig helse. I det ligger det en forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til førstelinjetjenesten. Den økonomiske situasjonen i byrådets budsjettforslag gir lite rom for økt innsats.  

Innenfor sykehjemmene er det nå en bemanningsfaktor som tilsvarer 5 beboere pr pleier, Fagforbundet mener det bør ned til 3 beboere pr pleier. Det er signaler om økt bruk av frivillige i sykehjemmene, og det kan i noen tilfeller være bra, men når ernæring vurderes overlatt til frivillig er det grunn til å rope et varsko. Spising er det mest tidskrevende delen av pleien og er avgjørende for brukerens helse.

Konkurranseutsetting av sykehjem og offentlig-privat-samarbeid (OPS), mener vi ikke nødvendigvis øker kvaliteten og senker prisene i sektoren. Vi krever en grundig evaluering av konkurranseusettingsprosessene og konsekvensene det har medført, økonomisk, kvalitet, lønns- og arbeidsvilkår osv. Anbudsutsetting bør utsettes i påvente av en slik evaluering.

I rusomsorgen har spesialisthelsetjenesten dreid sin drift til kortere opphold. Det kan være økt behov for langtidsplasser i Oslo kommune, og det må trygges at behandlingskjeden mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten henger sammen og er rett dimensjonert.

Det positive vi påpekte i budsjettet for 2013 var fokuset på økt lærlingeplasser. Viktig at det tas ansvare for å sørge for at det utdannes nok til å kunne dekke fremtidens behov for ansatte.