Oslo budsjettet: Brutal linje fra det nye byrådet - Fagforbundet

Oslo budsjettet: Brutal linje fra det nye byrådet

Fagforbundet Oslo har nå sett nærmere på Oslo- budsjettet 2013, og mener dette er det mest dramatiske budsjettet vi har sett hittil fra et borgerlig byråd.

Det er grunn til å være bekymret for den økonomiske styringa, for massiv privatisering, pensjonskamp, og mangelen på å sette penger og tiltak bak viljen til å utvikle tjenestene.

Det mest alvorlige er selvsagt den økonomiske situasjonen. De økonomiske kuttene for bydeler og etater vil ramme tjenestetilbudet og kutte stillinger, samtidig vil økt gjeldsgrad  binde opp mer på utgiftssida framover.  Et langsiktig problem er at byrådet er mer opptatt av å kvitte seg med inntektskilder til kommunekassa, enn å skaffe seg det.

Privatisering
Vi ser veldig alvorlig på et budsjett som varsler mer privatisering enn noen tidligere budsjett gjennom at nye områder skal konkurranseutsettes.  Barnehager, barnevern, kollektivtrafikk og energigjenvinningsetaten. Samtidig skjer det en stille privatisering av mange tjenester, spesielt innenfor renhold  uten at det nevnes i budsjettet.

I budsjettet varsler byrådet at nye områder skal privatiseres, og nå er det barnas tjenester som skal konkurranseutsettes. Vi har lenge kritisert  å legge hjelpetiltak for enkeltpersoner ut på anbud, men nå skal ikke bare tiltakssida i bydelsbarnevernet anbudsutsettes, men også saksbehandlingen.  Vi frykter for barnevernets utvikling hvis saksbehandlingen skal settes ut til billigste leverandør.  En terskel for hva man privatiserer brytes når man også åpner for at saksbehandling privatiseres.

Både i Oslo og andre steder i landet er barnehager det neste satsingsområdet for privatisering . Byrådet har som mål at flest mulig nye  barnehager skal være private, og det åpnes for salg av eksisterende kommunale barnehager.  Sist, men ikke minst varsles det større utredninger i forhold til Energi- og gjenvinningsetatens framtid og kollektivtrafikken, som kan mnedføre massiv privatisering, og byrådet skal få fullmakt til å privatisere alle sykehjem i Oslo.

Pensjon
I forbindelse med budsjettframleggelsen gikk også finansbyråd Kristin Vinje ut med et utspill om at pensjonsordningen i Oslo kommune er kostbar. De økte pensjonskostnadene skyldes regnskapstekniske endringer, og Fagforbundet Oslo aksepterer ikke at  byrådet skal bruke dette til å fremme nye forslag om kutt i pensjon, noe  man kan mistenke i lys av Vinjes utspill.

Våre viktige politiske saker nevnes ikke
Det er mye vi savner i budsjettet. Vi finner ikke ett ord om kampen for heltid , lærlingemålet er gått fra å være tallfestet til runde målformuleringer om å få flere lærlinger. Det står mye fint om kvalitet og etterutdanning, men dette følges ikke godt nok opp med programmer og tiltak. Sist, men ikke minst frykter vi for konsekvensene på alle kuttene til kultursektoren.

Byrådet har mange fine formuleringer i forhold til kvalitet, men mangler politikk for å ta tak i elementære utfordringer knyttet til det. Byrådet nå snart erkjenne at bemanning har sammenheng med kvalitet, enten det dreier seg om nok folk på sykehjem eller vikarbudsjetter i barnehager. Hele, faste stillinger er en nøkkel for å sikre faglighet, kontinuitet og kvalitet på mange fagfelt. Vi er selvfølgelig glade for byrådets satsing på språkopplæring, men når vi samtidig ser at med den følger en politikk med rigide krav til norskkunnskaper, så frykter vi en politikk som støter folk ut av arbeidslivet, i stedet for at de integreres bedre gjennom en arbeidsplass i Oslo kommune.

Vil markere vår motstand
-Vi kan ikke sitte stille å se på at byrådet raderer ut Oslo kommune bit for bit. Vi skal se hva som kommer i revidert budsjett og i et budsjettforlik, men slik budsjettet ser ut for 2013 nå vil vi ghjøre det vi kan for å vise at et bedre budsjett er mulig å få til.