Statsbudsjettet: Godt grunnlag for videreutvikling av rødgrønn politikk - Fagforbundet

Statsbudsjettet: Godt grunnlag for videreutvikling av rødgrønn politikk

Pressemelding: Første reaksjon fra Fagforbundet på statsbudsjettet for 2013.

-  For første gang passerer overføringene til kommunene 400 milliarder. Det er mye penger, men det trengs for å løse de stadig større oppgavene kommunene har fått, blant annet til samhandlingsreformen. Befolkningsutviklingen, med stadig flere eldre, gir også behov for mer ressurser, sier Jan Davidsen.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 anslås til 6,8 mrd. kroner. Veksten er dermed høyere enn det som ble signalisert i kommuneproposisjonen, da det ble varslet en vekst på mellom 5¼ og 6 mrd. kroner.  Av den samlede inntektsveksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Dette er en videreføring av den rødgrønne satsingen på kommunene, som har gitt 61 milliarder ekstra siden 2005.

- Når vi diskuterer statsbudsjettet i Norge er det i en helt annen virkelighet enn i landene rundt oss. Der må våre søsterforbund sloss mot massearbeidsledighet og tøffe nedskjæringer i offentlige budsjetter og i arbeidstakernes rettigheter. I Norge går økonomien svært godt og det settes av penger til økt satsing på kommuner og velferd, sier Jan Davidsen. Det er ikke tilfeldig, mener han, men skyldes den norske modellen og bevisste politiske valg og ikke minste en sterk og ansvarlig fagbevegelse.

-  Det er også helt nødvendig med et løft i sykehusene og i eldreomsorgen, sier Davidsen. I statsbudsjettet legges opp det til at pasientbehandlingen i sykehusene kan øke med vel 2 pst. fra 2012 til 2013. I budsjettet for 2013 legges det til rette for 1750 nye heldøgns omsorgsplasser. – Men det må også satses på kvalitet og bemanning, når vi bygger ut med flere plasser, understreker Fagforbundets leder.

Fagforbundet er fornøyd med at Regjeringen foreslår en kraftig styrking av barnevernet og at det er satt av midler til om lag 270 nye stillinger i kommunale barneverntjenester. – Dette er i tråd med Fagforbundets innspill om at Regjeringen skal videreføre satsingen på det kommunale barnevernet og at antall ansatte i det kommunale barnevernet økes, sier Davidsen.

Fortsatt satsing på barnehage viser seg blant annet ved at 154 millioner kroner er foreslått til rekruttering, forskning og kompetanseheving blant ansatte i barnehagene, Dette er en styrking på 20 millioner kroner. I tråd med innspill fra Fagforbundet skal økningen gå til å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for assistenter i barnehagene.

Fagforbundet er også glad for 30 mill ekstra til oppfølging av ungdom som faller utenfor arbeid og utdanning.

Vi kommer til å sette oss grundig inn i disse dokumentene framover. Hovedbildet er som sagt positivt. Sammenlignet med Bondevik II-regjeringens budsjettforslag for 2006 har Regjeringen om lag 83 mrd. kroner i økte skatteinntekter samlet de siste 7 årene. Det gir rom for å satse på fellesskapet.

- Om jeg skal peke på noe jeg savner er det sterkere virkemidler for å bekjempe fattigdommen som finnes blant alt for mange, midt i den velstanden flertallet opplever. Fagforbundet er også bekymret for utviklingen på boligmarkedet, der særlig unge sliter med å komme inn. Her trengs det kraftigere korrektiv til markedskreftene, og vi ser med spenning fram mot stortingsmeldingen om boligpolitikk som varsles i 2013. Vi ser store oppgaver på samfunnssikkerhet, der det trengs et løft, blant annet finansieringen av det kommunale brannvesen. Vi kommer til å jobbe videre med dette opp mot Stortingets behandling av statsbudsjettet, avslutter Davidsen. 

 For mer informasjon:

Tone Zander, 90 85 50 63

Wegard Harsvik, 47 89 32 14

Dokumenter

Lenker