Politiske partier bør holde seg unna uravstemminger i fagbevegelsen - Fagforbundet

Politiske partier bør holde seg unna uravstemminger i fagbevegelsen

Fagforbundet Oslos forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme ja . Fagforbundet Oslo mener det er en utidig innblanding fra Rødt å blande seg inn i en uravstemming i Fagforbundet, basert på en feilaktig framstilling av oppgjøret og av Fagforbundet Oslo. Det er trist at Rødt velger å bruke sine politiske krefter i Oslo på dette.

Partiet Rødt med Erling Folkvord i spissen har startet en kampanje for å få et nei i uravstemmingen i Oslo kommune, og sende våre medlemmer ut i streik fra den 29. juni. For det første mener vi det er en utidig innblanding fra et politisk parti og blande seg inn i en uravstemming  i Fagforbundet, og vi synes det er trist Rødt velger å bruke sine politiske krefter i Oslo på dette.

Rødt ønsker at våre kommunale medlemmer skal gå ut i streik i månedsskifte juni/juli for å få gjort noe med de økende lønnsforskjellene og få mer penger ut av Oslo kommune i inneværende oppgjør.  Det er skivebom når Rødt gjør Fagforbundet til svarteper for at lønnsforskjellene blir større, når vi er det forbundet som har de tydeligste kravene for å få bukt med dette. Argumentasjonen til Rødt er dessverre allmenngyldig for å stemme nei i et hvert tariffoppgjør i Oslo kommune. Spørsmålet er om Fagforbundet i streik alene vil utjevne lønnsforskjellene i Oslo kommune, eller er det slik at andre forhandlingssammenslutninger også burde kreve likt kronetillegg slik Fagforbundet gjør.

Det er også viktig for oss å imøtegå flere påstander og feil Rødt kommer med. Den groveste beskyldningen til Rødt er at Fagforbundet Oslo ses på  som løpegutter for Akademikerne og arbeidsgiver. For å underbygge dette konstruerer de en problemstilling om at Fagforbundet ikke vil gå ut i streik med mindre Akademikerne gjør det. Fagforbundet Oslo tar på alvor at vi har et veldig godt avtaleverk i Oslo kommune, vi ser at våre fellesbestemmelser og dette avtaleverket er under angrep, og å bevare og styrke dette har alltid vært sentralt for våre tariffkrav. Det mener vi at vi har fått til i år, derfor har vi også anbefalt årets oppgjør med bakgrunn i at vi i tilstrekkelig grad har fått våre vedtatte tariffkrav innfridd.

Vi tar ikke lett på å gå ut i streik, men vi er heller ikke redde for å gå ut i streik, hvis vi mener vi har mer å hente ut fra arbeidsgiver eller det dreier seg om viktige prinsipielle krav vi ønsker inn eller vil forsvare. Rødt ønsker å gjøre spørsmålet til en desimallek rundt ramma, for oss er spørsmål om streik viktigere. Vi mener vi i Oslo kom ut like godt uten streik, som resten av offentlig sektor, vi mener vi henta ut det vi kunne økonomisk.

Rødt hevder at mMer enn en tredjedel av totalpotten – 1,4 av 3,96 prosent – er satt av til lokale forhandlinger til høsten . Da er det ikke streikerett. Dette er arbeidsgivernes, regjeringas og Akademikernes lønnspolitikk. Fagforbundet bør slutte å godta dette.

Klausulen om at hvis de streikende i andre forbund oppnådde et bedre resultat, så skulle Fagforbundet få tilsvarende bidro sterkt til å ta lufta ut av de streikene som pågikk. Det var usolidarisk.

Argumentasjonen om at Fagforbundet ikke kunne gå i streik når Akademikerne fortsatt ville forhandle holder ikke mål. Dette vil i så fall være situasjonen ved et hvert lønnsoppgjør. Fagforbundet Oslo har en helt annen styrke enn Akademikerne. Fagforbundet må ha en helt annen offensiv og sjølstendig strategi enn å underlegge seg et forbund som langt på vei deler interesser med arbeidsgiversida.er enn en tredjedel av totalpotten – 1,4 av 3,96 prosent – er satt av til lokale forhandlinger til høsten. Sannheten er at 0,7 % av lønnsmassen på årsbasis gikk til lokale forhandlinger, og ramma i Oslo er ikke ferdig forhandla. Det var kun KAH (som Fagforbundet Oslo er en del av) som en av fem parter i meklingen,  som gikk inn i meklingen med krav mot lokale forhandlinger. Det stemmer at vi er størst, men alene har vi ikke fått gjennomslag for dette i hovedoppgjør.

Uttalelsen samt flere sentrale medlemmer av Rødt stempler Fagforbundet Oslo som usolidariske med bakgrunn i klausulen som sier at det eventuelt skal forhandles om Oslo kommunes ramme med bakgrunn i resultatet i staten. Det er et paradoks at de samme som har så stor tro på streikevåpenet, mener denne klausulen inngått i et lite tariffområde, felte streiken i de andre områdene.

Oslo kommune er ikke førende for de andre områdene og ligger nettopp av den grunn litt etter tidsmessig i for eksempel mekling. Bakgrunnen for klausulen, og for så vidt også at det viktige spørsmålet om likebehandling av innleie i forhold til sosial dumping ble utsatt til mellomoppgjøret  er nettopp at vi ikke er førende. Den forståelsen hadde også mekleren. Vår forståelse er at hvis meklingsinstituttet gjør Oslo til et førende tariffområde for offentlig sektor vil dette rokke ved tilliten til meklingsinstituttet.

Fagforbundet Oslo tar gjerne en diskusjon om vår tariffpolitikk, veien til en mer rettferdig lønnspolitikk og hvordan vi kan styrke arbeide med forhandlinger i Oslo kommune. Men Rødt må ha noe mer å komme med enn ”nei ” og ”streik”. Og politiske partiers utidige innblanding i våre tariffoppgjør vil vi ha oss frabedt.