De ansatte stemte i mot OUS- budsjettet - Fagforbundet

De ansatte stemte i mot OUS- budsjettet

Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok fredag 10. februar et budsjett som ikke konkretiserer utgiftskutt. De fem ansatterepresentantene stemte mot, de kan ikke se at det er mulig å løse oppdraget innefor den økonomiske rammen som er lagt til grunn.”

De ansatte stemte mot budsjettet fordi de mener det er for stort misforhold mellom tildelte ressurser og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre. De synes også innstrammingene gir for stor risiko for arbeidsmiljø og pasientbehandling. Styreleder Stener Kvinnsland beklager de ansattes manglende støtte under møtet til Dagens Næringsliv, men understreker at de ansatte vil bidra helhjertet til omstillingen, og bekrefter til avisaat det ennå er et for stort gap mellom oppgaver og ressurser. (Les mer i Bjørn Wølstad-Knutsens innlegg her)

I vedtaket fra styreflertallet heter det blant annet:

«Helseforetaket budsjetterer for å oppnå et økonomisk resultat på minus 400 millioner kroner eller bedre. Gitt de kjente økonomiske betingelser ved inngangen av året representerer det behov for en økonomisk resultatforbedring på 600 til 700 millioner kroner i 2012.» Minus 400 millioner er budsjettkravet fra Helse Sør-Øst.

Stemte i mot
Styremedlemmene Bjørn Wølstad Knudsen, Svein Erik Urstrømmen, Merete Norheim Morken, Aasmund Bredeli og Vibeke Braastad Knudsen hadde følgende protokolltilførsel:

”De ansattes representanter stemmer i mot punkt 1 og 2 i forslag til vedtak. Budsjettarbeidet i etterkant av siste styremøte har ytterligere tydeliggjort misforholdet mellom tildelte ressurser og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre. Både sentrale og lokale drøftingsprotokoller fra de ansattes organisasjoner og vernetjenesten påpeker fortsatt usikkerhet knyttet til de identifiserte tiltakene, og det faktum at disse for en stor del ikke er innbyrdes avstemt. Risikovurderingene knyttet til økonomi, arbeidsmiljø og pasientbehandling viser etter vår oppfatning en uakseptabel høy risiko.

Arbeidet med å identifisere tiltak for å oppnå balanse i budsjett for 2012 ble startet allerede i mars 2011, og ansatterepresentantene deler ledelsens vurdering i at innsatsen nå bør rettes mot gjennomføring av tiltak med akseptable konsekvenser for pasienter og ansatte, som kan gi gevinst. De ansattes representanter kan ikke se at det er mulig å løse oppdraget innefor den økonomiske rammen som er lagt til grunn.”