Pressemelding: Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune - Fagforbundet

Pressemelding: Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune

Onsdag 14. desember behandler bystyret byrådets forslag som svekker pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Forhandlingssammenslutningene i Oslo står samlet i denne saken

Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune

Onsdag 14. desember behandler bystyretbyrådets forslag som  svekker  pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Byrådet betegner endringene som en harmonisering med pensjonsytelsen i resten av offentlig sektor, selv om drøftelser verken er foretatt med KS eller staten ved FAD, eller inneholder forbedringer for grupper som kommer dårligere ut med dagens ordning. Forslaget rammer både nye ansatte, og de som tidligere har jobbet i Oslo kommune og velger å komme tilbake. Mobilitet mellom arbeidsgivere med overføringsavtale er et uttalt mål i norsk arbeidsliv som nå motarbeides

Forhandlingssammenslutningene i Oslo står samlet i denne saken. Uavhengig av bystyrets vedtak onsdag vil vi forfølge byrådets sviktende grunnlag i denne saken. Med dette vedtaket frykter vi at bystyret kan handle lovstridig.

Det vi reagerer sterkest på er kommunens uvilje til en god og ryddig saksbehandling. Saken  ble kjent for oss i Oslo kommune i brev datert 6.10.2011. Den var ikke varslet verken i budsjettet for 2012 eller i andre sammenhenger det ville vært naturlig og forventet når partene treffes. I drøftingene har organisasjonene etterspurt en rekke vurderinger vi ikke har fått tilfredsstillende svar på, deriblant vurderinger fra Oslo Pensjonsforsikring AS som faginstans knyttet til for eksempel grunnslovsvern.

Ansatte i Oslo kommune har på grunn av nettoavlønning lavere opptjening både av sykepengerettigheter og lavere opptjening i Folketrygden enn ansatte i KS-området. Dette har vært kompensert gjennom en noe høyere pensjonsprosent. Pensjonskuttet innebærer at kommunen  tar ut ett element fra sin sammenheng og svekker helheten.

Den nye ordningen innebærer også at ansatte i Oslo kommune som slutter i sin stilling og ansettes på ny, blir betraktet som nyansatt og får beregnet sin pensjon etter den nye prosentsatsen selv om de har full opptjening etter 70 %. Spørsmålet er om dette er lovlig.

Og ikke minst er organisasjonene mildt sagt forundret over at bystyret med dette svekker beregningen av pensjonsgrunnlag knyttet til lokal lønnsøkning mindre enn to år før fratreden. I stedet for en såkalt harmonisering blir det faktisk dårligere uttelling samlet enn kommunal sektor for øvrig.

Forhandlingssammenslutningene har tilbudt seg å gjennomgå hele pensjonsvedtekten for å sikre en gjennomarbeidet sak. Dette har Oslo kommune avvist, og det er vanskelig å oppfatte dette som noe annet enn et diktat med ødeleggende virkning for en viktig rettighet for kommunens ansatte. Dette er skadelig for rekruttering, det er skadelig for vår tillit til arbeidsgiver og respekten for opptjente rettigheter, og det er bekymringsverdig hvis den manglende viljen til god saksbehandling setter presedens for en ny arbeidsgiverlinje fra det nye byrådet.

For ytterligere kommentarer kontakt

Anne Green Nilsen, KAH (LO Oslo kommune)       Mob: 901 38 469

Terje Vilno, Unio-Oslo    Mob: 918 81 309

Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne Oslo    Mob: 952 51 984

Martin Moen, YS-K Oslo   Mob: 911 42 639