Nytt fra Fagforbundet Oslo nr.11 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr.11

I denne utgaven av Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese om bl.a. arbeidet for hele stillinger, ny styreleder i Oslo Universitetssykehus, ansatte i Uloba som kjemper for å få utbetalt overtidsarbeid og om korrupsjonssaken i Unibuss.

Det handler om heltid

Ufrivillig deltid er et av arbeidslivets største problemer. 42 prosent av alle kvinner i arbeidslivet jobber deltid, mange ufrivillig. Det betyr at disse arbeidstakerne har lavere inntekt enn de ønsker, dårligere pensjon og en uforutsigbar fritid med jakt på ekstravakter.

Forbundsleder Jan Davidsen har sjøl jobba turnus i mange år som brannmann. På mannsdominerte arbeidsplasser jobber alle heltid. Brannmannen kasta inn en brannfakkel i diskusjonen om heltid og helgearbeid. – En til fem flere helger i året kan bidra til å løse problemet med heltid, sier han i et intervju med Kommunal Rapport. I Kommunal Rapport sier nestleder i LO Gerd Kristiansen det samme. LO og Fagforbundet er enige.

Døgnet rundt

Og dermed braker det løs. Sjukepleierne sier nei – ikke tale om at de vil jobbe mer helg enn hver tredje. Unio-leder Anders Folkestad tror ikke på at en til fem flere helger vil hjelpe på problemet og mener LO og Fagforbundet spiller på lag med arbeidsgiverne.

Jan Davidsen er litt oppgitt over at diskusjonen nå dreier seg om helgearbeid og ikke arbeidet for heltid. – Det diskusjonen egentlig må handle om er retten til hel, fast stilling. Det er snakk om hvordan vi skal få løst et alvorlig problem i arbeidslivet på en god måte, sier Davidsen.

Han blir mer konkret og sier at dette dreier seg om ansatte i virksomheter som er i drift 24 timer i døgnet og sju dager i uka.– Arbeidet må organiseres sånn at folk kan ansettes fast i hele stillinger. Det er det viktigste. For å få til dette, må alle de ansatte dele på de ubekvemme skiftene. Det gjelder sykepleiere, helsefagarbeidere og de uten formell kompetanse, understreker Davidsen.

Han er også opptatt av kvaliteten i sektoren og mener at det må settes i verk kompetansehevende tiltak, sånn at alle, uansett om de jobber natt, dag eller helg, er i stand til å gi den samme pleien.

Sånn ble hver tredje

Fram til 1987 jobba de fleste innenfor pleie- og omsorgssektoren heltid eller kanskje halv tid. Det var normalt å jobbe annenhver helg. Ved arbeidstidsforkortelsen i -87 ble det åpnet for å jobbe hver tredje helg og ”hullene” ble fylt av deltidsstillinger i ymse prosenter. Dette har bidratt til et delt arbeidsmarked innenfor pleie og omsorgssektoren hvor noen har fast jobb i full stilling og andre har en eller annen prosent stilling og er på evig jakt etter ekstravakter.

– Vi kan ikke ha det sånn! Alle ansatte fortjener å ha en forutsigbarhet om når de skal jobbe. Både Fagforbundet og LO har i årevis påpekt at grunnbemanningen i denne sektoren bør økes. Faste, kvalifiserte vikarer er viktig for å opprettholde kvaliteten ved sykdom og permisjoner, sånn at vikarene ikke blir en belastning, sier Davidsen.

Mer helgearbeid

Jan Davidsen ønsker så klart ikke at Fagforbundets medlemmer i omsorgssektoren skal ha det verst mulig.– Det er jo ingen automatikk i at de som jobber ofte helg i dag skal jobbe mer helg. Dersom bedre organisering, fordeling av ulempene, økt grunnbemanning, faste vikarer og kanskje smartere turnuser ikke skulle løse hele problemet, så må vi være villige til å se om vi kan jobbe noen flere helger i året.

Jan Davidsen mener dette er en bedre måte å løse heltidsproblematikken på enn å eksperimentere med nordsjøturnuser og liknende.

 


 

LO og Fagforbundet vil prioritere økt ulempetillegg for jobbing på lørdag og søndag i tariffoppgjøret

Daglig leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby, sier at beskjeden fra lokale tillitsvalgte i Fagforbundet er entydige. – Lokale tillitsvalgte er veldig klare på at de vil ha kompensasjon for lørdags- og søndagsjobbing. Skal du få folk til å jobbe i helgene, så må kompensasjonen bli bedre enn i dag. Det er kort og godt for dårlig betalt, sier han til Kommunal Rapport.

Fagforbundet Oslos tariffkonferanse hvor vi skal vedta våre krav for tariffoppgjøret er 8. og 9. november.

 


 

Ny styreleder og nye styremedlemmer ved Oslo Universitetsykehus

Stener Kvinnsland er nyoppnevnt styreleder i Oslo Universitetssykehus. Han er til daglig administrerende direktør i Helse Bergen. Fagforbundet Oslo forventer at det nå blir en bedre dialog med de ansatte, og at trusselen om oppsigelser ved Oslo Universitetssykehus er en saga blott.

Med seg i styret får han også to nye styremedlemmer Nina Tangnæs Grønvold (Ap) og Ole Petter Ottersen. – Det gjenstår å se om det er nye personer i styret  som trengs for å få Oslo Universitetssykehus på rett kjøl igjen, men vi stiller oss positive til at det kan hjelpe, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

– Utfordringene er likevel de samme. OUS mangler fortsatt en direktør, de mangler fortsatt en helhetlig plan for hvordan de skal komme i mål med Hovedstadsprosessen som er i gang, og de har store utfordringer økonomisk, både i forhold til drift og investeringer. Det er en forutsetning for å lykkes med dette at de har en god dialog med de ansatte og at de ansattes organisasjoner har innflytelse og medvirkning i prosessene. Det er bare på den måten de kan unngå at Hovedstadsprosessen ender som et skandaleprosjekt, avslutter Sanden.

 


 

5000 ansatte kan få etterbetalt overtid

Mer enn 5000 ansatte i Uloba-systemet kan nå kreve å få etterbetalt for overtid de siste tre årene etter at Arbeidstilsynet har konkludert med at selskapet har brutt loven, krevde leder i Fagforbundet Vestre Aker,  Jøran Frisvold i Dagbladet. Nå gir Uloba han rett.

Dagbladet og Arbeidstilsynet har avdekket at Uloba bryter arbeidsmiljøloven en rekke steder. Blant annet mangler Uloba bedriftshelsetjeneste og verneombud. Arbeidstilsynet konkluderer også med at overtidsreglene «er i strid med loven».

Uloba er en såkalt BPA-bedrift (borgerstyrt personlig assistanse) som er eid og drevet av funksjonshemmede selv. Bedriften har vokst til å bli en gigant med 1000 andelseiere og 5500 ansatte, skriver Dagbladet.

Kan kreve overtidsbetaling

«Fravær av aktiv vernetjeneste, manglende kartlegginger og manglende bruk av rådgivertjenesten for assistentene,  medfører at vi har en klar oppfatning om at Uloba som arbeidsgiver ikke har den nødvendige oversikten over de arbeidsmiljøutfordringer som mulig kan være til stede i virksomheten,» skriver Arbeidstilsynetn i følge Dagbladet.

Fagforbundet Vestre Aker  har forberedt krav for medlemmer  på å få etterbetalt overtid fra de siste tre åra, siden regelverket er i strid med arbeidsmiljøloven. For den ene har de meldt inn et krav på 270 ubetalte overtidstimer.

- Alle som jobber eller har jobbet for Uloba vil ha krav på å få etterbetalt for timene hvor de skulle ha fått overtidsbetalt, men ikke har fått det, sier Fagforbundets Jøran Frisvold til avisa

-Det viser seg at mange av assistentene våre har krav på tilbakebetaling for overtid, og da gir vi dem selvfølgelig det. Vi har så langt ment at vår 11-timers overtidsregel har trygg forankring i lovverket, men tar nå naturligvis arbeidstilsynets pålegg om ni timer til etterretning og endrer dette umiddelbart, sier daglig leder i ULOBA, Vibeke Marøy Melstrøm, til Dagbladet.

 


 

Tror at Unibuss kan reddes

Leverandører som dømmes for korrupsjon, må utestenges fra anbud. Om det blir fellende dommer mot tidligere direktører i Unibuss-saken, kan en snuoperasjon likevel redde selskapet, sier  anbudsekspert til Kommunal Rapport.

I henhold til anskaffelsesforskriften kan oppdragsgivere avvise leverandører som «i sitt yrke har gjort seg skyld i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje». Dette unntaket er det Ruter nå benyttet seg av, da de i forrige uke avviste Unibuss fra en anbudskonkurranse om bussleveranser til Oslo vest.

Krever anbudsrunden stoppet

Rundt 1,8 milliarder kroner står på spill for busselskapene som konkurrerer om å få kjøre de lukrative rutene i Oslo Vest. Ruter forlanger  at en framtidig operatør i Oslo Vest benytter seg av leddbusser etter et detaljert sett med kravspesifikasjoner. Kravene er det hittil kun ett selskap i Europa som har tilfredstilt, nemlig tyske MAN.  Dette er samme selskap som de tidligere sjefene i Unibuss er siktet for å ha mottatt bestikkelser fra som gjenytelse for å velge deres busser, skriver Fagbladet.

At Ruter utestenger Unibuss på grunn av deres antatte korrupsjonsforhold til MAN, mens de selv lager anbudskrav som framstår som skreddersydd for MAN, vekker reaksjoner. - Stopp anbudet og gjennomgå egne rekker, oppfordrer Rune Aasen. - Vi kan ikke se bort i fra at dette kan være basert på korrupsjon. I så fall må anbudet stoppes, og Ruters egne rekker ryddes, sier Aasen til Fagbladet

- Ruter opptrer som en domstol

Oslo Sporveiers Arbeiderforening er skuffet og forbannet over at Ruter utestenger selskapet fra anbud. - De straffer oss for hva sjefene kan ha gjort, sier Fagforbundets tillitsvalgt i Unibuss, Marit Sauge til Fagbladet og VG

– Vi har Ruter-avslaget til juridisk vurdering, og trenger noe mer tid på å vurdere eventuelle mottiltak. Inntil videre jobber vi videre med anbudet som planlagt, sier administrerende direktør i Unibuss Øystein Svendsen til avisa.

Les hele saken  i Kommunal rapport.
Les intervju med våt tillitsvalgt Marit Sauge i Fagbladet
Les også om det skreddersydde tilbudet for MAN i Fagbladet

 


 

Kurs

Saksforberedelse valgkomiteer

Hensikten med kurset er å gi medlemmer i valgkomiteer nok kunnskap og kjennskap til roller og oppgaver i valgarbeidet.

Foreleser: Stein Asthøy
Målgruppe: Valgkomiteens medlemmer og fagforeningsledere
Tid: Mandag 14. november kl. 1130 – 1530
Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler
Søknadsfrist:Torsdag 27. oktober 

 

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Målgruppe: Renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte
Tid: Onsdag 16. nov 2011, Kl. 09.00- 15.00
Sted: Apotekergata  8, kursrommet til Fagforbundet Oslo
Innhold: Innføring i:
- NS INSTA 800 nordisk standard rengjøringskvalitet
- NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitet
- Hvordan utføre et godt renhold
- NS INSTA 800 som et viktig verktøy i anbudsprosesser.
Foreleser: Eva Iren Slemmen og Gørild B. Mehmeti fra styret i Seksjon samferdsel og teknisk.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Påmelding til egen fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 28. oktober kl. 15.00.
Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver. 
Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som  ikke kommer med på kurset også  bli tilskrevet.

 

”Skriv så tante Augusta kan forstå deg”

Målgruppe: Alle medlemmer
Tid: mandag 21. nov 2011,kl. 09.00 - 15.00
Sted: Apotekergt. 8, 1.etg.
Innhold: ”Hva kjennetegner godt språk i embeds medfør? Kurset gir råd og regler om hvordan du skriver i ditt daglige arbeid.” 
Foreleser: Inger-Lise Soot  

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Påmelding til egen fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen onsdag 03.11.11. kl. 15.00.
Det blir servert lunsj.

 


 

Vi minner om

Den gode samtalen

Målgruppe: Alle medlemmer i Fagforbundet
Dato: Onsdag 7. desember 2011
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).
Foreleser: Kjersti Børsum.
Innhold: Et kurs for alle som omgås folk fra flere kulturer. Kurset fokuserer på konkret samtaleteknikk. Det gis trening i hvordan samhandle verbalt med flyktninger og innvandrere.

Det vil bli servert lunsj
Søknadsfrist: tirsdag 8. november 2011

 

Kurs i rus og psykiske lidelser

Målgruppe: Oppfølgingskurs for deltakere som deltok på kurset i mars 2011. Øvrige medlemmer som jobber innen feltet, som ikke deltok i mars 2011 kan også søke.
Innhold: 
-
Vanlige psykiske reaksjoner og hvordan de framtrer
- Psykoser
- ADHD
- Posttraumatiske stressreaksjoner
Forelesere: Erik Leinum og Ada Rudskjær.
Tid: 2. desember 2011 kl 09.00 – 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler i Apotekergata 8
Søknadsfrist: Onsdag 9. november 2011

 

Hjem kjære hjem

Målgruppe: Hjemmehjelpere og øvrig helsepersonell som gir praktisk bistand i hjemmet. Verneombud for tjenesten vil ha nytte av dette.
Innhold:
-
Gi deltakerne innsikt i hvordan jobbe "smart" for å beholde helsen! Ergonomi og kroppsbruk for hjemmehjelpere. Kroppens behov. Utfordringer ved renhold i andres hjem.
- Å jobbe smart. Fra problem til løsning. HMS: Fornuft satt i system/§§.
Dato: Fredag 18. november 2011
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergata 8 (vis a vis VG-bygget).
Forelesere: HMS-rådgiver Arild Odd
Det vil bli servert lunsj.
Søknadsfrist tirsdag 25. oktober 2011