Hvorfor så sjokkert? (VG, 14.10.2011) - Fagforbundet

Hvorfor så sjokkert? (VG, 14.10.2011)

Flere ledere i Oslo busselskap Unibuss er siktet for korrupsjon. "Fagforbundet har gjentatte ganger varslet om forholdene som nå rulles opp", skriver leder av Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk Stein Guldbrandsen i en kronikk i VG.

Følgende kronikk stod på trykk i VG, fredag 14. oktober 2011:

" Hvorfor så sjokkert?

Flere ledere i Oslos busselskap Unibuss er siktet for korrupsjon. Korrupsjonen har oppstått som følge av en politisk ønsket ansvarsfraskrivelse.

Oslos fungerende samferdselsbyråd, Bård Folke Fredriksen, hevder han er sjokkert etter nye arrestasjoner i korrupsjonssaken i Unibuss. Det er forunderlig siden Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening har varslet om disse forholdene i mer enn 10 år.

Det er heller ikke troverdig dersom Fredriksen fortsetter å påberope seg sjokk hvis korrupsjonssaken sprer seg til Ruter og eiendomssalg i KTP. Korrupsjonen har kunnet oppstå som følge av en politisk ønsket ansvarsfraskrivelse.

Gjentatte varsler
Fagforbundet
har gjentatte ganger varslet om forholdene som nå rulles opp. Vi har varslet styrene i både Sporveisbussene (Unibuss) og i Oslo Sporveier (KTP), muntlig og skriftlig. Vi har også varslet samtlige bystyrepartier om forholdene.

Konsernstyret reagerte med å be datterselsskapet om en redegjørelse. Da vi ikke slo oss til ro med det, ble vi avvist av styreleder med at fortsatt spørsmål var å anse som mistillit.

Byrådet og partiene fant ingen grunn til å undersøke forholdene vi varslet om. Unntaket var Rødt.

På initiativ av Erling Folkvord gjorde Kommunerevisjonen en gjennomgang. Rapporten kritiserte en rekke uheldige forhold, men kunne ikke dokumentere lovbrudd. Byrådet valgte å tolke dette som bevis på at alt var i sin skjønneste orden.

Politikerne har endret Oslo Sporveier i tråd med egne ønsker. Selskapet, som tidligere i egen regi utviklet, planla og drev kollektivtrafikken under politisk styring, er omdannet til et konsern med nærmere 20 datterselskap, som fakturerer hverandre for hver eneste arbeidsoppgave.

Auksjoneres bort
I tillegg
har man skilt ut et bestillerselskap som sammen med Akershus fylkeskommune har blitt AS Ruter. Bestillerselskapet Ruter definerer rutetilbud, billettpriser og krav til materiell. Dette beskrives i anbudsutlysningen og auksjoneres bort til den operatøren som skal ha minst betalt for oppdraget i en gitt tidsperiode.

Ruter styres av frykt for å bryte konkurransereglene og sanksjoner fra ESA eller KOFA. De tør derfor ikke ha noen innsikt i interne forhold hos de enkelte operatørene.

De utøver sin eneste kontroll gjennom et bøteregime i forhold til kjørte avganger og kvalitet på materiellet.

Mangler styring
Konsernorganiseringen med nærmere 20 datterselskaper gjør en politisk styring og kontroll praktisk umulig. Selskapene skal alle ha selvstendighet og egne styrer etter aksjeloven. De opptrer som forretningsmessige motparter, og har parallell administrasjon for å påse at kontraktene oppfylles.

Åpenhet fremstilles som et hinder for konkurranse.

Bystyrets eneste styring med denne fragmenterte organisasjonen utøves ved at byråden er konsernets generalforsamling.

55 mill sløst bort
Oslo kommune
har fraskrevet seg den reelle politiske styringen med kollektivtrafikken i byen. Den nøyer seg med å være bevilgende myndighet, og å gi politiske signaler. De politiske signalene er det opp til AS Ruter å tolke. Hvis Ruter mistolker, er politikernes eneste mulighet å bytte ut personer i Ruters styre.

Anbudsmodellen utelukker at kompetansen til ledelse og ansatte i kollektivtrafikken utnyttes til å bedre kvaliteten i tilbudet. Organiseringen er byråkratisk og kostbart ineffektiv: Konsernstyret har fått rapporter på border som viser at 55 millioner kroner i året sløses bort på dobbeltorganisering, fakturering datterselskapene imellom og unødvendige kontrollfunksjoner.

Vi har hevdet at anbudssystemet i større grad åpner for korrupsjon. Organsiasjonsmodellen fremmer suboptimalisering, og stimulerer de ulike delene av virksomheten til å motarbeide hverandre.

Bystyreflertallet i Oslo har de senere åra tatt ansvaret med å prioritere et godt kollektivtilbud. Det beklagelige er at vi kunne fått det samme tilbudet anslagsvis 200 millioner kroner billigere med en annen organisering. Disse pengene hadde gjort vesentlig større nytte om de hadde blitt brukt på vedlikehold i stedet for overflødig byråkrati.

Politisk styring
Fagforbundet mener kollektivtrafikken er et miljøpolitisk verktøy som skal løse innbyggernes behov for persontransport. Dette krever en politisk hånd på rattet. Hvis Bård Folke Fredriksen og bystyreflertallet ønsker politisk styring, kan de skaffe seg det.

Da må de samle Oslos kollektivtrafikk til et helhetlig selskap eller en kollektivtrafikketat.

EUs krav om bruk av anbud faller bort hvis kommunen driver kollektivtrafikken i egen regi. En ren bonus er at man da ikke lenger kan delta i anbudskonkurranser – og tape penger – utenfor Oslo.

Stein Guldbrandsen, leder for Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet  "

Stein Guldbrandsen