Kvalitetsprogram for bedre renhold - Fagforbundet

Kvalitetsprogram for bedre renhold

001

Seksjon samferdsel og teknisk gjennomførte kurs for renholdere- renholdsledere i Insta 800 fredag 10. juni. Insta 800 er ett kvalitesprogramm for renhold og renholdsstandard.

Deltakerne fikk en fyldig, faglig gjennomgang av prinsippene ved bruk av dette kvalitesprogrammet.For Fagforbundet er det også viktig å bringe inn i opplæringen det politiske budskapet for å ta i bruk Insta 800.

Eva Iren Slemmen og Gøril Mehmeti som foreleste er medlemmer av styret i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo og har tatt skolering i Insta 800. Deltakerne var svært intereeserte og deltok i diskusjoner og stitle gode, relevante spørsmål. Ett vellykket kurs som også settes opp til høsten.

Mer Om INSTA 800

NS INSTA 800 er en norsk standard for rengjøringskvalitet. Standarden ble utformet gjennom et partsammensatt utvalgt, med blant annet Fagforbundet, NHO Service og Sintef Byggforsk. Formålet med standarden er å kunne ha felles retningslinjer for hva som utgjør rengjøringskvalitet og hvordan dette skal måles.

I tillegg til å være et viktig verktøy for kvalitet på renholdstjenester, er det også et viktig verktøy i anbudsprosesser. Mange kommuner står ovenfor utfordringer knyttet til økonomi og ønsker å anbudsutsette tjenester. Renhold blir ofte ansett som en av de tjenestene det kan være formålstjenlig å sette ut på anbud. Fagforbundet er opptatt av at kommunale tjenester holdes i kommunal regi og at kvalitetene på tjenestene er på et høyt nivå.

I anbudsutsetting av renholdstjenester bør NS INSTA 800 fungere som måleverktøy for vurdering av kvalitet på tjenestene for alle partene i anbudsprosessen. Ved manglende måleverktøy for kvalitet vil man ikke få informasjon om hva slags kvalitet man vil betale for. Bruk av standarden vil også gi de som legger inn anbud et felles grunnlag for konkurranse.

Fagforbundet ønsker å vise at ved bruk av NS INSTA 800 vil den kommunale renholdstjenesten være konkurransedyktig i en anbudsprosess, og mange kommunale arbeidsplasser vil kunne beholdes. Lønns- og arbeidsvilkår vil opprettholdes og kommunens innbyggere vil få god kvalitet på renholdstjenestene. Ved en eventuell anbudsprosess vil en viktig oppgave for de lokale fagforeningene være å påpeke bruk av NS INSTA 800 i kommunene. Dette for å opprettholde og styrke kvaliteten på renholdet.

Du kan også bestille Fagforbundets egen Quick Guide til NS INSTA 800 her. Du kan også lese mer om NS INSTA 800 og andre aktuelle standarder på Standard Norges hjemmeside.

 

004 003 001
004 003 001
006    
006