Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

Her finner du ukas nytt

Åpent debattmøte om konkurranseutsetting

16. juni - Politisk debatt fra ca. 16.30 til 18.30. Møtet starter med kulturinnslag med Kari Svendsen.

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus Youngsgate 11.

 • Panel: Stein Gulbrandsen (Fagforbundet), Ingrid Baltzersen (Rødt), Marianne Borgen (SV), Libe Rieber-Mohn (Ap), Jøran Kallmyr (Frp), Haakon Brænden (KrF), Cecilie Brein (Frp, forespurt)
 • Debattleder: Aslak Bonde

Temaer for debatten: Privatisering og konkurranseutsetting, Adecco-omsorgen og privatisering av parkdrift, Oslo kommune som arbeidsgiver.

Ta med venner og kolleger, og hør på debatten!

 

Tariffoppgjøret 2011

Enighet i KA-oppgjøret

– Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass samme generelle tillegg og samme virkningsdato som i KS-oppgjøret, sier leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas.

Det ble minimum kr 7 000 til alle i generelt tillegg i tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA).

Mellomoppgjøret i KA gir blant annet:

* Et generelt tillegg på 1,72 % - minimum kr. 7000,- til ansatte som omfattes av hovedtariff-avtalen kap. 4 med virkning fra 1. mai 2011.

* Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget fra samme dato.

* Pr. 01.05.2011 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsannsiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 323 000 i hel stilling.

Les mer på Fagforbundets tariffsider

Endret organisering av etatsstrukturen i EST sektoren

Fagforbundet Oslo mener byrådet gikk inn for det beste av de alternativene som har vært skissert i prosessen. Byrådsvedtaket innebærer mindre endringer i etatsstrukturen enn vi fryktet, og flere fornuftige endringer. Så lenge endringen er strukturell og byrådets politiske målsettinger om økt privatisering ligger fast, er det viktig å understreke at våre politiske utfordringer i forhold til dagens byråd også ligger fast.

Byrådet foretar følgende endringer i etatsstrukturen innen EST sektoren:

 • 5 virksomheter, Helse- og velferdsetaten (HEV), Legevakten, Rusmiddeletaten, Storbyavdelingen og Tannhelsetjenesten Oslo KF nedlegges, og to nye etater opprettes: Velferdsetaten og Helseetaten.
 • Barne- og familieetaten opprettholdes med noen justeringer i oppgavene.
 • Krisesenteret flyttes fra etaten til Velferdsetaten.
 • Tannlegevakten vurderes samlokalisert med ny Storbylegevakt.
 • Sykehjemsetaten opprettholdes og overtar ansvaret for intermediæravdelingene fra bydelene.
 • Arbeidsmarkedstiltakene utredes nærmere for om mulig å få bedre samordning av Arbeidstrening Oslo KF og hel- og majoritetseide kommunale aksjeselskaper som driver arbeidsmarkedstiltak.

Ikke våre reform

Fagforbundet Oslo mener det i hovedsak har vært en ryddig prosess fram til vedtaket, og forutsetter at medvirkning og informasjon vil være like god når vedtaket nå gjennomføres. Vår største innvending er at Oslo kommune omorganiserer kontinuerlig, og at tjenester omorganiseres igjen og igjen. Det vitner ikke om tydelige politiske mål.

- Det sier seg selv at en reform gjennomført av et Høyre/FrP byråd ikke ser ut slik vi ideelt sett ville ønsket oss. I denne reformen er det kanskje mer interessant å se på hvilke perspektiver som ikke er tilstede, og ikke bare se på de endringene som nå foretas. Vi ville ønsket en reform som i sterkere grad la vekt på å bedre kommunikasjonen med brukere og samfunn og prøvd å styrke lokaldemokratiet for å sikre nærhet til brukerne. Det er nesten fraværende i byrådssaken sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Janka Damslora.

-Vi mener heller ikke at brukere og innbyggere er tjent med en organisering etter bestiller/ utfører-prinsippet. Vi har ingen erfaring som tilsier at det gir verken økonomisk effekt eller kvalitetsmessig bedre tjenester. Det bidrar heller ikke til å styrke muligheten for politisk styring i Oslo kommune slik en av målsettingene til byrådet var for reformen, snarere tvert imot, avslutter Damslora.

Les hele byrådssaken her

 

Sykehjemsskandalen mer enn bare 12 000 ulovlige vakter

Ikke bare jobbet de ansatte på Ammerud-lunden sykehjem ulovlige vakter. Det har vært for få sykepleiere på jobb, og de har ikke betalt inn pensjonstrekk, forteller Østlandssendingen

En konsulentrapport fra revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) viser at forholdene ved Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet var verre en det Oslo kommune først trodde. Eldrebyråd Cecilie Brein (Frp) mener at dette kan ha gått ut over pasientene. I rapporten kommer det fram at det har manglet 4.832 vakter med sykepleiere og 13.989 hjelpepleiere for at kontrakten skulle bli oppfylt, forteller NrK Østlandssendingen.

Rapporten forteller også om flere millioner i manglende feriepenger, manglende innbetalt pensjon, mangelfulle arbeidskontrakter og for få faglærte. Les saken På NrK Østlandssendingen.

Fagforbundet Sykehjemsetaten varslet, men ble ikke hørt

Fagbladet skrev allerede i 2010 om forholdene på Ammerudlunden og det fiendtlige forholdet Adecco hadde til fagorganisering. Men varselet ble ikke hørt. Oslo kommune ble i tillegg varslet allerede for sju år siden om 24-timersvakter ved Ammerudlunden sykehjem. Les hele PwC-rapporten hos Østlandssendingen

Helseforetakene er misfornøyd med flere vikarbyrå

Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) og de regionale helseforetakene reagerer på lov- og avtalebrudd i flere vikarbyrå. – Vi er glad for at helseforetakene nå tar grep og krever at vikarbyråene forholder seg til tariffavtalene og arbeidsmiljøloven, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.

Fagforbundet har blitt orientert om at de regionale helseforetakene og Hinas sier opp rammeavtalen med Konstali Helsenor på grunn av brudd på krav som ligger i rammeavtalen. En rekke andre vikarbyrå får skarpe advarsler fra helseforetakene og Hinas.

Les saken på Fagforbundets hjemmesider

Siri Hatlen går av som leder for Oslo universitetssykehus

Administrerende direktør Siri Hatlen har gått av som leder for Oslo universitetssykehus med umiddelbar virkning.

- Dette var vel omtrent som forventet, sier Fagforbundets tillitsvalgt og styrerepresentant ved Oslo universitetssykehus OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen i en umiddelbar kommentar til Fagbladet. - Da Siri Hatlen i forrige styremøte la fram sin og administrasjonens plan for hvordan den omfattende omstillingsprosessen i helseforetaket kunne gjennomføres, fikk hun flertallet i styret mot seg og beskjed om å gjøre jobben på nytt. Dette har hun nok reflektert over, og nå tatt konsekvensen av, fortsetter Wølstad-Knudsen.

Ingen friske midler fra regjeringen
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gjør det klart at det ikke er mer penger å hente i statskassen for Oslo Universitetssykehus (OUS), skriver Dagens Næringsliv. Strøm-Erichsen peker på at OUS har en omsetning på rundt 1,7 milliarder kr i måneden, og nå var bedt om å stramme inn 50 millioner per måned. Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst antyder at det kan komme mer penger til investeringer fra Helse Sør-Øst

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, mener dette er uholdbart. - Det er avgjørende at det nå lages en langsiktig plan med realistisk finansiering. Vi har i flere år etterlyst realistiske kostnadsanalyser over hva Hovedstadsprosessen koster. Konsekvensen av den første, er at direktøren som leverer den må gå av på grunn av manglende tillit i eget styre. Politikerne må snart innse at om de ønsker å fullføre Hovedstadsprosessen må de inn med omstillingsmidler. Det er store omorganiseringer de gjennomfører, og nå kommer snart samhandlingsreformen på toppen av dette. Mangelen på politisk styring av prosessen er åpenbar, avslutter Sanden.

 

Vil gi sykehjem og barnehager til private

Høyre og Venstre i bydel Vestre Aker i Oslo vurderer å konkurranseutsette de kommunale barnehagene. Samtidig går Oslos byråd for helse og eldre Cecilie Brein (Frp) ut i Dagens Næringsliv og vil selge flere av kommunens sykehjem, for så å leie dem tilbake.

Bydelsadministrasjonen i Vestre Aker har en rapport som viser at de totale driftskostnadene uten husleie er 5,3 prosent lavere i private barnehager enn i de kommunale. Forskjellen skyldes langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår i de private barnehagene. AP og SV sier nei.

-Det betyr dårligere betaling, forsikrings-ordninger og pensjonsbetingelser for de ansatte. Det er fint at dette blir sammenlignet, så ser vi hva kostnadene er. Det finnes private barnehager som tar utbytte opp til 48.000 kr per barn, som går rett i lommen på eierne. Det blir feil, sier BU-medlem Carl Lindblad (Ap), i følge barnehage.no.

Til Aftenposten sier bydelsutvalgsleder Elin Horn Galtung (H) at politikerne nå skal se nærmere på driften i hver enkelt kommunale barnehage i bydelen for å vurdere om de skal konkurranseutsettes. Men Horn Galtung avviser at dette er en debatt som kun handler om å spare penger. – Det ligger mye mer her som vi må se grundigere på. Vi vil se hele bildet med sykefravær, tilbakemeldinger fra foreldre og hvor barnehagene ligger. Det må være så skikkelig kvalitet på dette som det er mulig å få, sier bydelsutvalgslederen.

Les hele saken på Barnehage.no

Vil la private eie sykehjemmene
Oslos byråd for helse og eldre Cecilie Brein (Frp) vil selge flere av kommunens sykehjem, for så å leie dem tilbake. – Vi selger ikke for å bli kvitt sykehjemmene, men for at private skal eie og vedlikeholde byggene, mens kommunen står som leietaker og fortsatt finansierer om-sorgen, sier Brein til Dagens Næringsliv (DN).

Oslo kommune eier 36 sykehjem, og Brein ønsker i første omgang å selge ca. 10 sykehjem, til kommersielle aktører, for å redusere vedlikeholdsetterslepet og å nedbetale kommunens gjeld. Etter hvert vil hun selge flere. - Private er bedre eiere, mener hun.

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) gir lunken støtte til sin byråd. – Jeg tror ikke økonomien i dette er all verden, men prinsipielt er det i orden for meg å selge noen sykehjemsbygg, og leie dem tilbake. Vi kan snakke om dette etter valget, sier han til DN.

 

Morsom barnehagedag i bydel Bjerke

Bydel Bjerke har i noen år arrangert en felles dag for alle barnehagene i bydelen, både kommunale og private. Dagen inneholder kulturinnslag fra voksne og barn, og severing av fiskeburger og juice til alle barna, fra Fagforbundet Bjerke. Dette var veldig populært.

Fagforbundet Oslo var tilstede med leder i SKKO, Kjersti Johansen, og 2 representanter fra ungdomsutvalget. De ga informasjon om Fagforbundets virksomhet. og deltok på det praktiske rundt arrangementet.

 

Drømmedag blir fast innslag.

Fagforbundet Bjerke sitt opplegg på barnehagedagen, falt i følge Akers Avis i så god smak hos bydelsdirektøren, at hun lovte at bydelen nå overtar ansvaret. For Fagforbundet er det gledelig å være med å videreutvikle de kommunale tjenestene også for de yngste i Oslo. Se bildene fra dagen på våre nettsider.

 

Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø

Det ble en inspirerende og lærerik dag for kursdeltagerne på "HMS- et bedre arbeidsmiljø" i regi av Seksjon samferdsel og teknisk. Kurset hadde mange søkere og 33 fikk muligheten til å delta, de framøtte var ivrige og lærelystne og det var gode tilbakemeldinger.  Alle ga uttrykk for at de hadde lært mye, og ville ta med seg kunskapen tilbake til egen arbeidsplass og fagforening.

Foreleser Katarina Langaard fra Norsk leder-trening formidler temaet på en enkel og forståelig måte, sier kursleder Thomas Eliassen, fra styret i seksjon samferdsel og teknisk. Kurset var løsningsorientert og tok for seg blant annet medvirkning, avviksmeldinger og risikoanalyser.

-Det var en god kombinasjon av forelesning og gruppearbeid. Mye gode eksempler fra andre deltagere gjorde kurset forståelig og lettere å ta til seg. Kurs som dette er motiverende både for deltagerne og for seksjonen som kursarrangør, konkluderer leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Jan-Edvard Monsrud.

Stor oppslutning for sparket tillitsvalgt

Rundt 200 hadde møtt fram med 25-30 fagforeningsfaner, for å delta i støttemarkeringa for Monica Okpe i forbindelse med forhandlingsmøtet. Partene ble enige om å fortsette forhandlingene.

Transportarbeiderforbundets leder, Roger Hansen holdt appell, og trakk fram Monica Okpes målbevisste og iherdige arbeid for sakene medlemmene er opptatt av. - Dette kom veldig tydelig til syne både før, under og etter speditørstreiken i fjor da Monica gikk sammen med mange andre inn i kampen om faste jobber og mot billig arbeidskraft.

Hansen understreket at avskjeden av Monica Okpe er hele Transportarbeiderforbundets kamp. - Det DHL har gjort er å gå til angrep på noe av det mest grunnleggende i norsk arbeidsliv! Nemlig respekten for partene i arbeidslivet og deres representanter. Ingen tror med andre ord at hun fikk avskjed av andre grunner enn at hun er en hardt arbeidende tillitsvalgt som er opptatt av å følge de lover og avtaler som også DHL er bundet av, sa Roger Hansen. Les hele saken hos Fri fagbevegelse

 

Konferanse om uføretrygd

Aksjonen Forsvar dagens uføretrygd arrangerer konferanse torsdag 16. juni kl. 10.00 - 12.30 i Lærernes Hus, Osterhaus gate 4 A i Oslo, hvor det blir en gjennomgang av regjeringens forslag til uføretrygd og alderspensjon for uføre. Også konsekvensene av uføreordninger i offentlig tjenestepensjon blir belyst. Det blir servert baguetter ved konferansens slutt. Etter konferansen blir det en markering foran Stortinget kl. 13.00. Les mer hos Aksjon Forsvar dagens uføretrygd

 

Fagskolen 2011

Fagskolen begynner med seminaret på Rjukan helgen 23. - 25. september hvor blant annet historiker Harald Berntsen foredrar om arbeiderbevegelsens historie. Det blir også besøk på Industriarbeidermuseet og på Det røde bibliotek, Europas tredje største samling av arbeiderlitteratur, og guidet omvisning på industristedet Rjukan. Seminaret følges opp med temakvelder i Oslo med aktuelle temaer som bidrar til å øke forståelsen av hva som skjer i samfunnet i dag. Reserver plass allerede nå på telefon 23 06 20 40 eller e-post post@lo-oslo.no.

 

Kvinner på tvers 24. og 25. september 2011

Språk er makt – kunnskap er nøkkelen

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo
Pris:Kr  600, betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Påmelding innen fredag 10.09.2011 til: Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Akershus, Storgata 33 c, 0184 Oslo Tlf: 23 06 44 80 eller e-post til: britt.pedersen@fagforbundet.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 9001 16 10381, Fagforbundet Akershus, Storgata 33c, 0184 Oslo
Kvittering for innbetaling må vises ved inngangen.

På programmet står bl.a.

 • Rett til arbeid på egne premisser
 • Vikarbyrådirektivet – til fordel for hvem?
 • Like muligheter for alle? Diskriminering i arbeidslivet v/ Eva Marie Schreiber, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Språk er makt: Flerdimensjonal diskriminering og likestilling v/ Stine H. Bang Svendsen, stipendiat NTNU
 • Kvinner på barrikadene mot diktatur i Midt-Østen og Nord-Afrika v/ Susan Rakhsh, sosiolog
 • Likelønn – pott, økt ramme eller takk begge deler?
 • Konkrete verktøy for likelønn og heltid på arbeidsplassen
 • Uførepensjon – hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter?

           

 Vi minner om

Kommunalkonferansen 2011

Kommunalkonferansen er i år et valgverksted som skal ruste tillitsvalgte i forbundene til LO Kommune til å drive valgkamp for partiene som støtter våre saker. Fra morgen til kveld blir det politikk og PR, kultur og humor, kafédebatt, gruppeseminarer, grilling og minikonsert med Åge Aleksandersen.

 

Tid: Tirsdag 21. juni 2011 kl. 11.00 - 22.00.
Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus).
Konferansen er gratis.

Program

 • Hvorfor er det viktig at forbundene driver valgkamp for de partiene som støtter våre saker?
 • Hvorfor er det viktig å drive valgkamp lokalt?
 • Gruppevise seminarer:
  * De lange valgkampene

     Magnus Marsdal, Manifest Analyse og Gerd Liv Valla
  * Offentlig – kontra privat drift av velferdstjenestene
     Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten og Fanny Voldnes, leder samfunnsøkonomisk enhet, Fagforbundet
  * Kafédebatt
  * Sirkeltrening
  : Vandring til de ulike stasjoner og stands.
 • Standupkomiker Nils Ingar Aadne

Festmiddag og underholdning på Youngstorget. Telt og grilling med minikonsert med Åge Aleksandersen.

 

Rydlands Orkester spiller til dans.