Endret organisering av etatsstrukturen i EST sektoren - Fagforbundet

Endret organisering av etatsstrukturen i EST sektoren

Etatene som sorterer under byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester omorganiseres. Fagforbundet Oslo er kritisk til at Høyre/Frp nok en omorganiserer, men mener at når det først skjer velger byrådet det beste av de alternativene som har vært skissert i prosessen.

Fagforbundet Oslo mener byrådet gikk inn for det beste av de alternativene som har vært skissert i prosessen. Endringen innebærer mindre endringer i etatsstrukturen enn vi fryktet, og flere fornuftige endringer. Så lenge endringen er strukturell og byrådets politiske målsettinger om økt privatisering ligger fast, er det viktig å understreke at våre politiske utfordringer i forhold til dagens byråd også ligger fast.

Byrådet foretar følgende endringer i etatsstrukturen innen EST sektoren:

  • 5 virksomheter, Helse- og velferdsetaten (HEV), Legevakten, Rusmiddeletaten,Storbyavdelingen og Tannhelsetjenesten Oslo KF, nedlegges og to nye etater opprettes: Velferdsetaten og Helseetaten. 
  • Sykehjemsetaten opprettholdes og overtar ansvaret for intermediæravdelingene fra bydelene.
  • Barne- og familieetaten opprettholdes med noen justeringer i oppgavene.
  • Krisesenteret flyttes fra etaten til Velferdsetaten.
  • Tannlegevakten vurderes samlokalisert med ny Storbylegevakt.
  • Arbeidsmarkedstiltakene utredes nærmere for om mulig å få bedre samordning av Arbeidstrening Oslo KF og hel- og majoritetseide kommunale aksjeselskaper som driver arbeidsmarkedstiltak.

 -Ikke våre reform.

Fagforbundet Oslo mener det i hovedsak har vært en ryddig prosess fram til vedtaket, og forutsetter at medvirkning og informasjon vil være like god når vedtaket nå skal gjennomføres.

Vår største innvending er at Oslo kommune omorganiserer kontinuerlig, og at tjenester omorganiseres igjen og igjen. Det vitner ikke om tydelige politiske mål.

- Det sier seg selv at en reform gjennomført av et Høyre/FrP byråd ikke ser ut slik vi ideelt sett ville ønsket oss. I denne reformen er det kanskje mer interessant å se på hvilke perspektiver som ikke er tilstede, i stedet for bare å se på de endringene som nå foretas. Vi ville nok ønsket en reform som i sterkere grad la vekt på å bedre kommunikasjonen med brukere og samfunn og prøvd å styrke lokaldemokratiet for å sikre nærhet til brukerne. Det er nesten fraværende i byrådssaken.

Vi mener heller ikke at brukere og innbyggere er tjent med en organisering etter bestiller/utfører-prinsippet. Vi har ingen erfaring som tilsier at det gir verken økonomisk effekt eller kvalitetsmessig bedre tjenester. Det bidrar heller ikke til å styrke muligheten for politisk styring i Oslo kommune slik en av målsettingene til byrådet var for reformen, snarere tvert imot,  sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Janka Damslora.

Les hele byrådssaken her