Informasjon om den sentrale etatsreformen - Fagforbundet

Informasjon om den sentrale etatsreformen

Reformen vil berøre hele Oslo kommune. Dette notatet er ment å gi en oversikt over prosessen, hvordan er Fagforbundets holdning, medvirkning, innflytelse og interne koordinering, og hvordan skal medlemmene holde seg orientert framover.

Innhold:

Bakgrunn

Hvordan holder du deg orientert

Hva mener Fagforbundet Oslo om etatsreformen

Etablering av Bymiljøetaten

Nedleggelsen av driftsenheten i Friluftsetaten

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST)

De andre etatene

Overtallighet

 

Bakgrunn 

Byrådet har lenge varslet at det blir gjennomført en sentral etatsreform i Oslo kommune, og i

budsjettet for 2011 ble den vedtatt. Den skal skje i flere etapper, med noen etater av gangen

Fagforbundet Oslo var i utgangspunktet positive til å se på etatsstrukturen fordi vi tror det ligger muligheter til å lage en bedre kommune, men prosessen så langt ser ut til å dreie mot økt privatisering, økt salg av kommunen, og en massiv overtallighet. På grunn av omfanget er dette en reform som vil berøre alle og hele Oslo kommune og ikke bare de berørete etater.

Som en hver annen omstilling skal denne reformen effektivisere økonomiske og menneskelige ressurser. Dette kommer til å bli en krevende prosess og Fagforbundet Oslo vil sette alt inn på å ivareta våre medlemmers interesser. Fagforbundet Oslo har som organisasjon lang erfaring og kompetanse med å håndtere omstillinger, ingen omstilles oftere enn ansatte i offentlig sektor.

 

Hvordan holder du deg orientert

Gjennom medlemsmøter og direkte informasjon vil berørte medlemmer få informasjon fra lokale tillitsvalgte og lokal fagforening. Etterhvert som resultatene av  prosjektarbeid blir klart vil Fagforbundet Oslo informere på våre nettsider og informasjonskanaler.

Hva mener Fagforbundet Oslo om etatsreformen 

Fagforbundet ser på prosessen som en ideologisk styrt prosess fra byrådet. Det er blitt en utvikling fra at private kan, til at private skal overta oppgaver. Fagforbundet Oslo har vært kritisk til den tidlige prosessen og tidsrammer, korte og lukkede prosesser svekker vår medvirkning. Det er kritikkverdig i seg selv, og kan forkludre en ryddig prosess.

Vi mener allikevel nå at vi har sikret oss nødvendig medvirkning og deltagelse i prosessen framover, selv om vi fortsatt er bekymret for de politiske konsekvensene av reformen. Vi frykter at

 • reformen er igangsatt for å  gjøre det enklere for privatisering, konkuranseutsetting, salg av kommunal eiendom.
 • beslutninger flyttes lenger unna brukerne, svekket lokaldemokrati.
 • ansvarspulverisering, områder fjernes fra politisk styring til kontraktsstyring, øker fare for sosial dumping.
 • vi får en kommune uten egen kompetanse på drift av tjenester. 

Etablering av Bymiljøetaten

Hva er skjedd

Byrådet vedtok like før jul å slå sammen Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten, Enøketaten og Idrettsetaten. Det overføres også oppgaver fra Helse og velferdsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten til den nye etaten. Forslaget ble lagt fram til høring 8. desember og Byrådet fatter vedtak 17. desember. Byrådet hadde allerede bestemt seg. Byrådet opprettet samtidig en ny stilling "prosjektleder" som direktør for Bymiljøetaten hvor Vann- og avløpsetatens direktør Eli Grimsby konstitueres inntil ny direktør er på plass.

Bymiljøetaten skal være etablert 1.mai 2011, og tidsplanen for sammenslåingen styres av dette. Fagforbundet Oslo mener en fornuftig tidsplan burde strukket seg gjennom hele 2011.   

Vår representasjon i prosessen

KAH inngikk avtale om prosjektorganiseringen den 07.02.11

 • Fagforbundet Oslo skal ha to representanter i utvidet ressursgruppe. Dette er Terje Strømsnes (leder, Friområdenes Fagforening )og Roger Dehlin (nestleder Fagforbundet Oslo. Akademikerne har de to siste.
 • Fagforbundet Oslo har representanter i arbeidsgruppene for informasjon og personal. Arbeidsgruppen for informasjon: Lars Ole Beichmann (leder, Trafikketatens Fagforening). Arbeidsgruppen for personal: Roger Dehlin
 • ·        I partsammensatt utvalg og tilvisningsutvalget er det fem representanter fra arbeidsgiversiden (prosjektet) og fem representanter fra forhandlingssammenslutningene. Fagforbundet Oslo har tre representanter, mens Akademikerne har to representanter. Våre representanter er Lasse Kristiansen (sekreter Fagforbundet Oslo), Terje Strømsnes og Roger Dehlin

I tillegg har fylkesleder Mari Sanden deltatt på de forberedende drøftningsmøtene etter hovedavtalen.

Møteplan for MBU og AMU (interim) avtales med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten, første møte var torsdag 24. februar.

Hva skjer videre

Styringsgruppen har møter annenhver torsdag kl 13.30, etter ordinært ledermøte MOS (Miljø- og Samferdsel):

20.1, 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4, 28.4. Fagforbundet Oslo vil i prosessen fram mot 1. mai ivareta våre medlemmers rettigheter gjennom utvidet ressursgruppe som arbeider med bestemte tema. Eksempler på dette kan være risikovurdering, informasjonsplan, struktur, felles kultur (tiltak). Utvidet ressursgruppe vil fortrinnsvis møtes hver tredje uke. Første møte var 3.2.

I tillegg til dette, er det i henhold til hovedavtalens § 14 f  blitt etablert et partsammensatt utvalg med fem representanter fra arbeidsgiversiden (prosjektet) og fem representanter fra forhandlingssammenslutningene. Utvalget vil ledes av konstituert direktør og skal behandle spørsmål knyttet til etablering av ny etat i samsvar med MBU-avtalens bestemmelser, innenfor de rammer som er/blir fastsatt i vedtatte byrådssaken og i den kommende byrådssaken. Sentralt AMU har i tillegg gitt sin tilslutning til at utvalget også opptrer som interims-AMU i saker hvor det er nødvendig med AMU-behandling. Når utvalget settes som AMU trer Oslo kommunes sentrale hovedverneombud inn i utvalget. Det utvides samtidig med en representant for Oslo kommune.

Tilvisning til stillinger vil skje gjennom et sentralt partsammensatt tilvisningsutvalg, til den nye etaten før 01.05.11. 

Det er i tillegg opprettet egne arbeidsgrupper, som jobber som undergrupper med spesiffikke temaer. Arbeidsgruppen for informasjon vil ha som hovedoppgave å sikre god informasjon til de ansatte i berørte etater om det som skal skje i perioden fram til 01.05.11. I første omgang skal gruppen utarbeide en informasjonsplan, med den vil også kunne bistå med praktisk informasjonsarbeid.

Arbeidsgruppen for personal skal bidra til å sikre gjensidig kommunikasjon mellom de eksisterende etater og prosjektorganisasjonen slik at prosjektet blant annet er godt kjent med hva ansatte i de ulike etatene er opptatt av og ønsker svar på.  Arbeidsgruppen skal særlig ha fokus på å være rådgiver for prosjektgruppen og konstituert direktør på personalfaglige spørsmål og problemstillinger.

Arbeidsgruppene skal ikke arbeide med framtidig struktur og organisering av økonomi, personal- og informasjonsarbeidet i den nye etaten. Arbeidsgruppene skal virke fram til 01.05.11.Det vil etableres en arbeidsgruppe for IKT (administrative systemer). Det vil i tillegg kunne opprettes andre arbeidsgrupper for bestemte temaer.

Arbeidsgruppene møtes etter avtale med gruppeleder. (ca hver 14. dag, oftere om nødvendig)

Fagforbundet Oslo vil i tillegg ha en løpende kontakt med de involverte foreningene.

Når alle er overført 1. mai, og innplassert i ny stilling, vil det bli etablert et eget MBU i etaten. Det vil fortsatt bli sikret sentral medvirkning gjennom MBU.

 

Nedleggelsen av driftsenheten i Friluftsetaten

Hva har skjedd

I budsjettet for 2011 ble driftsenheten i Friluftsetaten nedlagt med et pennestrøk, med en setning om mislykket konkurranse og drift i egenregi. Gjennomføringen av denne nedleggelsen viser hva vi har i vente med etatsreformen, 94 ansatte blir overtallige.

Fagforbundet Oslo mener dette er ren privatisering , det er ingen evaluering gjennomført i forkant , og Høyre/Fr.p-byrådet har besluttet at kommunen selv ikke skal levere internbud. Vi er sterkt bekymret over at behovet for egenkompetanse i kommunen ikke er vurdert, og at fagkompetanse ikke er  hørt. Vi hører det i retorikken; "Hvem som helst kan jo kviste et tre", på samme måte som "hvem som helst kan holde en brannslange". Samtidig har driftsavdelingen høyere inntjeningskrav enn noensinne, når de skal nedbemanne i løpet av året, og være med over i Bymiljøetaten 1. mai, før de legges ned ved nyttår. 

Hva skjer videre

Det er møter i prosjekt gruppe omstilling ( overtallige) hver onsdag.

Den består av prosjektleder Marianne A Skogseth fra Friluftsetaten, Ivar Liabø (FIN), Bjørg Leganger ( FIN), Odd Gunnar Heimdal ( UKE), Aina Wig Sundvall ( MOS) Jan- Edvard Monsrud Fagforbundet Oslo, Terje Strømsnes Friområdenes fagforening.

Det er gjennomført samtale med alle overtallige. Disse ble ferdig 10 mars. Det er gjennomført møte med alle etater( Renovasjonsetaten, Idrettsetaten, Vann og avløpsetaten, Trafikketaten, Oslo Havn) i miljø og samferdselssektoren (MOS), for å kartlegge framtidig behov for tilsettinger, kompetansebehov,  og for å gjøre kjent hvilken kompetanse de overtallige i Friluftsetaten har. Tilvisninger til ledige stillinger starter 16. mars. Til stillinger i MOS sektor er det kommunaldirektør som har fullmakt til å tilvise. I stillinger ellers i Oslo Kommune er det ordinære tilvisningsrutiner som gjelder.

Det er sagt at denne overtalligheten må håndteres raskt, Oslo Kommune vil ikke ha stor overtallighet over lang tid. Fagforbundet Oslo frykter at det vil ta ett til to år før alle overtallige er omplassert. Det er i denne situasjonen viktig at alle bidrar til at de overtallige blir ivaretatt og føler seg velkommen til nye arbeidssteder.

Friluftsetaten vil i samme periode som det er mange overtallige, sette områder ut i konkurranse i tråd med vedtaket om nedleggelse av egen driftsavdeling.

 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST)

Paralellt med etableringen av en sentral bymiljøetat er arbeidet i gang med å gjennomgå etatene innenfor  Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. EST har lagt opp til en prosess som involverer både de berørte etater og arbeidstagerorganisasjonene, og er foreløpig inne i en fase med innspill og utveksling av faglige synspunkter.

I forhold til EST sektor er målsettingene konkretisert slik:

 • Videreutvikle bestiller-utførermodellen mellom bydeler og etater
 • (Vurdere å) flytte oppgaver til bydelene, eventuelt til virksomheter utenfor EST sektoren.
 • Samle tjenesteproduksjonen i færre, mer robuste etater - (vurdere å) etablere fire nye ansvarsområder/etater: Helse, storby/sosial, barn/familie og sykehjem/eldre. 

De berørte etatene er:
Barn og familie
Sykehjemsetaten
Legevakta
Rusmiddeletaten
Storbyavdelingen
Helse og velferdsetaten
Tannhelsetjenesten
Arbeidstreningsbedriften 

Hva har skjedd - Første fase

Etatene fikk tilsendt oppdragsbrev 8. februar. Disse skulle organisere lokale prosjekter, i samarbeid med lokale tillitsvalgte og komme med forslag til endringer som kan bidra til å oppfylle et eller flere av byrådets seks mål for reformen. 

Det er etablert en styringsgruppe. I styringsgruppa sitter.

Fra arbeidstakersiden:

Martin Moen, YS-K
Janka Damslora, KAH (Nestleder i Fagforbundet Oslo
Tore Kristiansen, KAH
Susanne Eliassen, Akademikerne
Atle Thoresen, UNIO

Ellen Oldereid,  bydelsdirektør St Hanshaugen, Lilleba Fauske, direktør Rusmiddeletaten og Tone Frønes direktør Helse og velferdsetatene sitter fra arbeidsgiversiden sammen med kommunaldirektør Bjørg Maanum Andersson og Robert Hansson fra EST.

Tone Pahlke er prosjektkoordinator.

Hva skjer videre

Første fase ble avsluttet med forslag til endringer, sett fra etatenes ståsted, 4. mars. Disse forslagene sender EST alle berørte etater for kommentarer. De kommentarene skal være EST ihende 21. mars.

Våre fagforeninger skal ha vært involvert i dette lokale arbeidet, og Fagforbundet Oslo har jevnlig møte med de berørte foreningene i etatene.

 • Neste styringsgruppemøte er 11.04. Der gjennomgås foreløpige forslag til endringer.
 • Begge parter vurderer kontinuerlig behov for 14f-møter under prosjektets gang.  
 • Prosjektets status og framdrift skal behandles i de ordinære samarbeidsutvalgene mellom Oslo kommune og arbeidstakerne (Kontaktaktutvalgsmøtet og S-AMU). Kontaktutvalget vil bli orientert om status i prosjektet på møte 11. mars. EST har også anmodet om at det, om mulig, blir holdt ekstraordinært kontaktutvalgsmøte og S-AMU møte rett etter påske (26. eller 27.april) for behandling av saken før den sendes til politisk behandling..

 

De andre etatene

Byrådet vil nå utarbeide grunnlaget for et beslutningsgrunnlag for byrådets vurdering av fremtidig hovedstruktur for Energigjenvinningsetaten. De har i tidligere bystyrevedtak varslet at de vil gjøre om etaten til et aksjeselskap.. Det er tidlig i prosessen og det er uavklart hva som gjøres når. Det legges opp til at utredningsprosessen gjennomføres i løpet av 2011, slik at ny organisering kan tre i kraft 01.01.2012. Det legges opp til møter iht. Hovedavtalens § 14 f som sikrer vår medvirkning.

Dette er de prosessene som skal gjennomføres i løpet av 2011. En sammenslåing av andre etater vil stå for tur, som Renovasjonsetaten og vann- og avløpsetaten. I tillegg vil utfallet av kommunevalget i 2011 ha betydning for i hvilken grad vi etter 2011 vil møte privatisering av tjenester som en videreføring av den omstruktureringen vi nå er i gang med.

 

Overtallighet

Overtallighet er noe vi er godt kjent med i Oslo kommune, gjennom en rekke omstillinger og privatiseringer, men vi snakker nå om en kraftig økning i antall overtallige.

Det er ikke enda tatt stilling til hvordan håndteringen av den kommende overtalligheten skal organiseres, men alle fagforeninger blir berørt. Den nye " Bymiljøetaten" som opprettes  vil ha stor overtallighet fra  den er etablert, med de overtallige fra driftsavdelingene i Friluftsetaten.

I tillegg vil det oppstå økt overtallighet, når Bymiljøetaten skal redusere antall ansatte. Ved oppstart vil den nye etaten ha ca 750 ansatte og byrådet estimerer at den om litt tid skal ha 500- 550 ansatte. Dobbeltfunksjoner skal fjernes og det skal vurderes om det er nye områder og oppgaver som skal konkurranseutsettes. Det betyr over 200 nye overtallige bare i den nye etaten pluss de 90 overtallige fra driftsenheten i Friluftsetaten. Dette er flere overtallige enn man anslo bydelsreformen ville skape i 2003 når 25 bydeler ble til 15. Da anslo man 200 overtallige i 15virksomheter, her vil en enkelt virksomhet kunne ha 300 overtallige i den første sammenslåingsprosessen.

Mange av våre medlemmer har etterhvert opplevd å være overtallig i en periode, og vet hvilken belastning det er. Det er forskjell på å søke ny jobb frivillig eller å bli kastet ut i det pga, politisk vedtak. Derfor skal vårt tillitsvalgtapparat i hele Oslo kommune være på tå hev for å sikre at de overtallige får fortrinnsrett til stillinger de har krav på. I avtalen om omplassering av overtallige slås det fast at: Det kreves at den overtallige arbeidstaker har de nødvendige kvalifikasjoner. Det er imidlertid ikke nødvendig at søkeren er best kvalifisert. Dersom mangler ved kvalifikasjonene kan rettes ved tilleggsutdanning, kan søkeren tilsettes på betingelse av at vedkommende tar slik tilleggsutdanning.

Samtidig ser vi også at Høyre og Frp byrådet utfordrer ansattes mulighet til å stå i stilling i Oslo kommune. Kommunen har nå anket dommet vedrørende Oppsalhjemmet til Høyesterett. Vi kjemper for at våre medlemmer skal beholde jobben etter å ha blitt virksomhetsoverdratt først fra kommunen til drifter (Norlandia), så fra drifter (Norlandia)  til arbeidsledighet (underleverandør) i løpet av en dag. Dette er en prinsippsak det er viktig for oss å vinne fram med, men den sier også noe om hvor viktig det er for kommunen å nedbemanne, og hvilken respekt de behandler sine egne ansatte med.