Blir samhandling opptrapping? - Fagforbundet

Blir samhandling opptrapping?

Er opptrappingsplanen for rusfeltet bare et stykke papir, uten noen som helst forpliktelser for helseforetakene?

Er du medlem i Fagforbundet Oslo? Klikk på kampanjelogoen over for å gi oss dine valgkampsaker
 
Saken sto opprinnelig på trykk i medlemskampanjeavisa
 

Er opptrappingsplanen for rusfeltet bare et stykke papir, uten noen som helst forpliktelser for helseforetakene? Spørsmålet var ett av mange tillitsvalgt for Fagforbundet ved Senter for Rus og Avhengighetsbehandling, Knut Sandli, stilte i et åpent brev til helseministeren i fjor. Nå skal sykehusene og Oslo kommune samhandle mer, også innen rusomsorgen.  Fagforbundet Oslo frykter at tilbudet til de rusavhengige svekkes i stedet for trappes opp.

Fagforbundet har en klar politikk for rusomsorgen, der tilgjengelighet og kvalitet er nøkkelord. Forbundet ønsker en stor åpen dør som veien inn, et sømløst tilbud hvor hele det offentlige tilbudet henger sammen, og kjemper årlig kamper for å bevare behandlingsplasser. Dette gjøres fordi et godt velferdssamfunn måles på hvordan det tar vare på de som trenger hjelp aller mest.

Rusavhengige har mange instanser og mellomstasjoner de må forholde seg til, men for få behandlingsplasser. Hvert år diskuteres kutt i antall senger og ansatte. Den nye rusakutten på Aker ble etablert med bare 12 av de 24 plassene den opprinnelig skulle ha. 17 avgiftningsplasser på Montebello ble nedlagt i 2010. Færre behandlingsplasser kan bety en markant økning i dødsfall hos pasienter med rusproblemer.

Stein Olav Ringen er miljøterapeut i Rusmiddeletaten i Oslo kommune, og sekretær i Sosiale institusjoners fagforening.  Han har vært opplevd store omorganiseringer og endringer i rusomsorgen. - Før var det mer sømløst i behandlingskjeden mellom de som jobber med brukerne. Institusjonene har i hovedsak gått fra å ha et alkoholrelatert tilbud til at det  nå er narkotikaavhengighet, sier Stein Olav.

Alkoholavhengige taper

De fleste av Rusmiddeletatens steder er tufta på alkoholistbehandling, men disse tilbudene har blitt skjøvet ut til sida, selv om alkohol fortsatt er det største rusproblemet. - Alkoholikerne er nå stuet inn i kommunale boliger. Det er ikke mange igjen i institusjoner. Institusjoner er døgnbemanna, understreker Stein Olav. Det er bra å få folk ut i fra institusjoner,  og gi bydelene oppfølgingsansvaret. Men da kan man ikke kutte bydelsbudsjettene med mange millioner. Det henger ikke på greip. Skal man følge opp folk mest mulig i egne leiligheter, så må økonomien styrkes. Vi ser at bydeler ikke har, eller har mulighet til å bygge opp et godt nok apparat til å følge opp brukere, f. eks med dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri.

Bekymret for privatisering

Enn så lenge er institusjonstilbudet innenfor rus i hovedsak drevet av det offentlige og ideelle organisasjoner. Men han tror det er et tidsspørsmål før profittbaserte selskaper vil gjøre rusomsorgen til et marked også i Norge. - Vi ser at nye tiltak går først til privat sektor. Det blir ikke etablert nye steder i Rusmiddeletaten med mindre det ikke oppdrives  private  tilbydere. Ungdomstilbudet Exit er et godt eksempel på dette, når det privat drevne prosjektet ikke ble noe av var det Rusmiddeletaten som måtte bygge opp. Byrådets politikk er at det skal være private som bygger det opp. Implisitt i det så ligger det en mistillit til Rusmiddeletatens evne å bygge opp tilbud.

Anbudssystemet med 5-årskontrakter er et problem for rusomsorgen. Brukere, ansatte og fagmiljøer mister forutsigbarhet. - Man konkurrerer  på pris, sier han, det rammer også de ideelle organisasjonene. Kirkens Bymisjon er enig i at de blir presset på pris. Stein Olav mener allikevel at det er de rusavhengige som er avhengige av tilbud fra bydelene som er de største taperne.  Institusjonene blir som regel redda i budsjettforliket, mens bydelene har tatt store kutt over mange år.

Hva bør et rødgrønt byråd ta tak i hvis de vinner valget i 2011? 

- Man trenger en ny kommunal avrusningsstasjon til sosial avrusing. Et tilbud for folk som  ikke kan nyttiggjøre seg av dagens avrusningstilbud. 

Artikler

Lenker