Seksjon helse og sosial sin kurshøst 2010 - Fagforbundet

Seksjon helse og sosial sin kurshøst 2010

Seksjon helse og sosial haroppsummert kurshøsten 2010; 7 yrkesfaglige kurs og 1 temakveld. Det har vist seg at kursene som SHS arrangerer er populære, et kurs og temakvelden ble holdt utenfor Fagforbundet Oslos kurslokaler

FAGDAG I GERIATRI

Fagdagen i geriatri ble avholdt onsdag 9. juni 2010 i Fagforbundet Oslo's kurslokale i Apotekergaten 8.

Tema for fagdagen var:

 • Taktil stimulering.
 • Berøring for eldre og personer med demens i eldreomsorgen.

Foreleser var lærer i "Taktil stimulering" Chanette Roihjert.

Deltagerene var helsearbeider med ulik bakgrunn- fysioterapeut, hjemmehjeler, hjelpepleiere og sykepleiere. Deltagerene hadde 7 ulike etniske bakgrunner og dette var spennende. Noen av deltagerne var svært aktive, og kom med mange eksempler og spørsmål. De hadde klare mål og forventninger til kurset.

Kurset omhandlet berøringsmetode hos personer med emens, hvorfor reagerer de som de gjør og hvordan kan vi nærme oss utagerende pasienter, hvordan kan helsepersonell bevisstgjøres.

Foreleseren hadde en fin balanse mellom teori og praksis, deltagerne fikk selv prøve ut noen enkle knep. Foreleseren uttrykte seg klart, og var åpen for spørsmål, og god veiledning når deltagerne spurte om råd til enkelte pasientgrupper.

Foreleseren anbefales videre fra samtlige deltagere.

TEMADAG OM DEMENS.
Temadagen om  demens ble avholdt i Fagforbundet Oslo's kurslokale i Apotekergaten 8, mandag 8. november 2010.

Programmet på temadagen var:

 • Hva er demens?  - Årsaker og symptomer
 • Hvordan kommunisere med personer med demens?
 • Ulike tilnærmingsmåter
 • Aktiviteter i hverdagen til personer med demens
 • ”Minner for livet” - erindring som metode i demensomsorgen.
 • Tiltakskjede for pårørende til personer med demens
 • samarbeid og aktuelle informasjons- og støttetiltak

Forelesere var:

 • Seniorforsker/spesialist i klinisk psykologi: Per Kristian Haugen.
 • Prosjektleder/ergoterapeut: Linda Gjøra.
 • Prosjektleder/sykepleier: Kirsti Hotvedt.

Foreleserne skapte stor deltagelse fra salen gjennom å åpne for innspill. Kurset hadde lagt stor vekt på eksempler fra institusjon og med mange fra hjemmebaserte tjenester var deres daglige virke litt annerledes. Utover dette var det en lærerik og innholdsrik dag. Kursleder fulgte godt opp med god informasjon og tilgjengelighet.

FAGDAG I ERNÆRING

Fagdagen i ernæring ble avholdt i Fagforbundet Oslo.s kurslokaler i Apotekergaten 8, torsdag 2. desember 2010.Foreleser var ernæringsfysiolog Hanne Lessner fra Ernæringsteamet DA.

Innholdet denne dagen var:

 • Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko?
 • Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes.
 • Hvilke tiltak kan gjøres? Forebygging og behandling.
 • Bruk av ernæringstrappen

-         spisesituasjon og matomsorg

-         tilpasset kost og beriking

-         mellommåltider og næringsdrikker

-         riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker – hva skal vi fokusere på.

Alle kursdeltagerne fikk smake på forskjellige næringsdrikker, og de fikk også prøve seg på å lage drikker selv. De fikk også prøvd seg på å anrette et måltid mat, og her var det mye kreativitet blant deltagerne, problemet med at de kanskje ikke fikk gjennomført dette i hverdagen, er at det skorter på tid.

Foreleseren hadde med seg næringsdrikker, brød, pålegg etc til den praktiske delen.

Deltagerne var aktive med å stille spørsmål og det ble en god  debatt rundt disse spørsmålene.  Alle var fornøyde med dagen, og poengterte at dette var et bra kurs. og at det hadde oppfylt forventningene deres. Mange mente at dette burde være et obligatorisk kurs for alle ansatte i hjemmetjenesten.

FAGDAG FOR SOSIONOMER.

Fagdagen for sosionomer ble avholdt i Fagforbundet Oslo's kurslokale i Apotekergaten 8, mandag 15. november 2010.

Temaet for dagen var:

 • Sosialarbeideren i rusfeltet
 • Sosialarbeiderrollen fra ombudets perspektiv
 • Hva med sosialarbeideren i NAV.

Forelesere var:

 • Stein Asthøy, leder i Sosiale institusjoners fagforening.
 • Anne-Lise Kriatiansen, helse- og sosialombud
 • Anna Sabina Foggiou, sosionom, Bydel Grünerløkka.

Tre innledere formidle sitt syn på sosialt arbeid fra ulilke perspektiv, gateplan og sosialtjenesten i NAV og helse- og sosialombudet. Sosialt arbeids røtter, historisk blikk på de to retningene som fortsatt preger, nemlig individrettet og behovsprøvde ytelser til verdig trengende (sosialklienter, må stå opp om morran, sa pølse-Hansen) eller sosialt arbeid for å endre samfunnet nedenfra, samtidig som klienten ytes hjelp etter behov.

Deltakerne var så engasjerte i debatten at de ikke ønsket pause, da vi diskuterte sosialarbeiderens utfordringer. Alle skrev seg opp på listen som er kalt "Fagforbundets nettverk for sosialarbeidere" , og vil komme med forslag til tema neste fagdag.

 

OMSORG VED LIVETS SLUTT.

Kurset i Omsorg ved livets slutt ble avholdt i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforenings kurslokaler i Hausmannsgt 6 mandag 6. desember 2010.

Interessen for dette kurset var stor, og for at alle skulle få tilbudet, så ble kurset gjennomført utenfor Apotekergata 8. Ved kursets begynnelse så var det to ikke medlemmer, men disse meldte seg inn i løpet av dagen, samt et medlem registrerte seg også som fadder til SOS-barnebyen.

Foreleser var sykepleier, nettverksleder  og styremedlem Iren Luther.

Innholdet var:

 • Hva er omsorg ved livets slutt?
 • Hva skjer i kroppen? Fysiologi
 • Palliasjon - det gode stellet.
 • Omsorg ved livets slutt i ulike kulturer.
 • Hvordan er det å dø på institusjon?
 • Forskningsresultater.
 • Pårørende
 • Stell av mors.

Dagen var inspirerende og lærerik. Et spesielt godt tema var: ulike ritualer fra ulike religioner ved dødsfall, noe som blir mer og mer aktuelt i tiden fremover. Kursleder fikk gode tilbakemeldinger, på at hun var sikker og dyktig i sitt fag, var veldig ryddig og strukturert i sin forelesning.

At kurset hadde innfridd forventningene så skrev en deltaker: "Jeg synes temaet "døden" er både skummelt og vanskelig, og har gruet meg til dagens kurs. Dette gikk derimot over underveis, fordi foreleser var så dyktig. Nesten "ufarliggjort" døden."

 

PROBLEMATFERD HOS BARN OG UNGE

Kurset i "Problematferd hos barn og unge" ble avholdt i Fagforbundet Oslo's kurslokaler i Apotekergata 8, tirsdag 7. desember 2010.

Foreleser var barnevernspedagog Terje Wårheim.

Temaet for dagen var:

Forebygging og håndtering av problemsatferd hos barn og unge i barnehage/skole.

 • Hva er, og hva opprettholdr problematferd.
 • Risikofaktorer for utvikling av problematferd
 • Hvilke komponenter bør være med når en skal jobbe primær-, sekundær- og tertiærforebyggende i forhold til problematferd?
 • Aggresjonsperspektivet.
 • Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd- effektive og ineffektive strategier.

Foreleser fikk med seg deltakerne fra første minutt, han fikk frem sitt budskap på en måte, som fanget alles oppmerksomhet. Som en av deltagerne sa i en pause, "Dette var bra, med en slik foreleser så blir det ikke kjedelig", Stort sett alle har svart at forventningene ble innfridd, og foreleser var tydelig, morsom, inspirerende, energifull, klare og gode eksempler.

Veldig bra og positive tilbakemeldinger.

 

FAGDAGEN FOR SYKEPLEIERE.

Fagdagen for sykepleiere ble avholdt i Fagforbundet Oslo's kurslokaler i Apotekergaten 8, fredag 10. desember 2010.

Innholdet denne dagen var "Sykepleiernes viktige plass".

 • Satsinga på yrkesgruppa v/Sissel M Skoghaug, leder Sykepleiernettverket.
 • Stress i arbeidsmiljø v/bedriftslege Pål Brenno
 • Besøk fra Mundipharm som legger frem forskningsresultater rundt smertebehandling, og Nutricia som legger frem forskningsresultater rundt ernæring.
 • Veien videre v/Iren Luther, leder sykepleiernettverket Oslo.

Sissel M Skoghaug informerte om Fagforbundet for sykepleierne. Hun snakket om hvordan sykepleiere kan kontakte forbundet, nettstedet og facebook-siden til sykepleierne i fagforbundet og anbefalte medlemmene å lese informasjonen som legges ut.

Bedriftslege Pål Brenno snakket om stress i omstilling og konkurranseutsetting. Han fikk en god dialog med deltagerne. Stress-symptomene virket gjennkjennende for deltagerne.

Klinisk fagstige ble gjennomgått, og det ble gruppearbeid, hvor arbeidsoppgaven var å finne ut hva Fagforbundet kan gjøre for dem som sykepleiere og hvilke kurstilbud de ønsket. Mundipharma og Nutricia presenterte hhv legemidler og næringsdrikker. Konsulentene klarte å få en god dialog med deltagerne.

Totalt var sykepleierne fornøyd med dagen.

 

TEMAKVELD I SÅRSTELL

Temakvelden i sårstell ble holdt i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforenings kurslokaler i Hausmannsgate 6, tirsdag 17. november 2010 kl 17.00 – 20.00. Målgruppen var for hjemmehjelpere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere som jobber i hjemmebaserte tjenester og alders- og sykehjem.

Foreleser var klinisk spesialist i sykepleie (sår) Eva Kronholm Heiberg, fra Diakonhjemmet.

Innholdet på temakvelden var:

 • Generell forståelse av sårhelingsprosessen.
 • Når og med hva renser vi sår?
 • Observasjoner, forebygging og behandling leggsår, trykksår og diabetiske fotsår.
 • Hvilke bandasjer på hvilke sår?
 • Sårbehandling med honning og fluelarver.
 • Sårbehandling med vaccum/negativt trykk - hvordan implementere dette i primærhelsetjenesten.

Alle deltagerne var aktive fra første stund. Alle var fornøyde med kvelden, og foreleseren var dyktig og flink, og foreleser var også fornøyd med kvelden og den enorme påmeldingen til temakvelden.

Styret i seksjon helse og sosial holder nå på å forberede nye yrkesfaglige kurs for 2011, og her kan vi love at det kommer nye og spennende temaer.

Vi ønsker dere velkommen til våre nye kurs i 2011.