Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1

Årets først nytt inneholder en oppsummering av noen av de viktigste nyhetssakene for januar.

Hundre mister jobben med byrådets privatisering 

Ca. 100 medlemmer av Fagforbundet i Friluftsetaten har nå fått beskjed om at de mister jobben og blir overtallige fra 1. februar. Dette skjer som et resultat av byrådets meningsløse privatiseringsiver i Oslo.

Gjennom nedleggelse av Friluftsetatens driftenhet i byggesonen, ser vi første dramatiske resultat av den omfattende etatsreformen byrådet nå iverksetter. Fagforbundet Oslo frykter prosessen vil føre til flere overtallige i løpet av året.

Bryter med kommunens egen konkurranseveileder

Dette er første gang Oslo kommune har sett bort fra at det som hovedregel skal legges inn internbud, noe som gir de ansatte muligheten til å konkurrere om jobben sin. I stedet overfører man oppgaven til private. Fagforbundet Oslo reagerer på at de ansatte ikke får denne muligheten, spesielt siden erfaringen med konkurranseutsetting av parker verken tilsier bedre kvalitet eller økonomiske besparelser.

Tøft for den enkelte

Fagforbundet Oslo er også bekymret for at ansatte kan gå overtallige over en lang periode. I Friluftsetaten er det mange med høy spesialkompetanse på sine områder, som har jobbet i etaten lenge. Det er ikke uten videre lett for disse å finne seg en ny jobb. Mange vil trenge omskolering. For Fagforbundet Oslo vil det viktigste framover være å ivareta våre medlemmers rettigheter, og vi forutsetter at alle våre medlemmer får ny jobb i Oslo kommune 

Frykter dårligere kvalitet og sosial dumping

Vi ser flere og flere eksempler på at Oslo kommune ikke følger opp kontraktene sine. Det kommer stadig nye avsløringer med såkalte seriøse, private aktører som driver sosial dumping. Det er ikke vanskelig å se for seg at det også innenfor Friluftsetatens driftsområder vil komme samme eksempler som  vi nå hører om innen renovasjon og renhold.

Kommunen mister også verdifull grøntfaglig kompetanse. Blant de overtalllige, er også de som kjenner Oslos parker og kan parkdrift best. Det er alvorlig at byrådet ikke verdsetter og ser nytten av å beholde deres kompetanse. Det er uforståelig for oss. En kommune som baserer seg på å leie inn konsulenter og tjenester i stedet for å satse på egen kompetanse vil på sikt få høyere driftsutgifter og dårligere kvalitet.

Mørkeblått byråd

-Det er liten tvil om at det er skjedd en tydelig høyredreining med utskiftningene i byrådet og en ny byrådsleder. Byrådet er i ferd med å gjennomføre større og mer omfattende privatiseringer, i et hurtigere tempo. Fagforbundet Oslo ser også med bekymring på at byrådet ikke i samme grad som tidligere ser ut til å involvere arbeidstakerorganisasjonene tidlig i disse prosessene.

Les mer i Fagbladet eller på Friområdenes fagforening sine nettsider.

 

Fagforbundet Oslo er rasismefri sone

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg kampanjen Rasismefri Sone av Norsk Folkehjelp. Vi forplikter oss til å bekjempe rasisme og ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassene alvorlig og gjøre vårt beste for å forhindre at slike situasjoner oppstår. Les mer om hva konseptet Rasismefri Sone innebærer hos Norsk Folkehjelp.

 

Vil lovfeste retten til heltid 

Det er på tide å lovfeste retten til heltid, mener en rekke av Arbeiderpartiets fylkeslag som vil kjøre dette som en kampsak på partiets landsmøte til våren, skriver Fri Fagbevegelse.– Det er et stort engasjement rundt dette temaet nå. Ufrivillig deltid blir diskutert på de fleste møter jeg er på for tida, sier AUF-leder Eskil Pedersen. Han tror også ledelsen i partiet sentralt ser behovet for å gjøre noe med ufrivillig deltid, men han advarer mot å la det bli med gode holdninger og fine ord. – Man kan ikke bare ønske, man må gjøre noe, sier Pedersen til Dagsavisen.

Glad for helseministerens kamp mot deltid 

Samtidig tar regjeringa tak i bruken av deltid i helseforetakene. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) beordrer norske sykehus til å kutte andelen deltidsstillinger med 20 prosent i løpet av året. LO-nestleder Gerd Kristiansen berømmer helseministeren for ordren om å stimulere til flere heltidsstillinger. – Det vil bidra til økt likestilling og en bedre arbeidssituasjon for mange arbeidstakere. Ufrivillig deltid er et av de største hindrene for likelønn og likestilling, sier hun og viser til at deltidsbruken er størst i kvinnedominerte yrker.

Les mer hos Kommunal Rapport.

 

– Gå frivillig på dagen eller få sparken!

Gå frivillig på dagen eller få sparken! Det var alternativene for polske renovatører som ikke klarte å løpe fort nok i Asker. Fagbladet har lydopptak av møtet.

1. november overtok Ragn-Sells renovasjonen i Asker kommune. De startet tjenesten med 14 polske renovatører innleid på korttidskontrakter gjennom Adecco. Der Veolia tidligere gjorde jobben med 19 renovatører og 11 biler, satset Ragn-Sells på å gjøre det billigere og mer effektivt med 14 menn og åtte biler.

Fagforbundet har anmeldt Asker kommune for å ha lagt til rette for brudd på arbeidsmiljøloven ved at de lar Ragn-Sells drive på denne måten.

Ansatte har klaget på 12 timers arbeidsdager i høyt tempo, lønn og boforhold. I møte hos vikarbyrået Adecco, som hadde arbeidsgiveransvaret for renovatørene fikk de i realiteten valget mellom å gå frivillig på dagen, eller å få sparken. Adecco har tidligere avvist overfor Fagbladet at de polske renovatørene ble oppsagt.

Les hele saken hos Fagbladet

 

Avslørte lønnsdumping i 2009 - i dag jobber de ansatte fortsatt for luselønn  

I 2009 avdekket kommunen lønnsdumping i Oslo-skoler. To år senere jobber fortsatt renholdere for langt under tariff.

- Oslo kommune har aldri krevd at vi skal betale minstelønn. Vi skulle gjerne betalt mer, men da må også Oslo kommune være villig til å skrive ny kontrakt, sier daglig leder i Askeladden Renhold, Hertzel Cohen, til Dagbladet.

- Leverandørens ansvar

Oslo kommune avviser at de ikke har satt betingelser når det gjelder lønnsvilkårene i avtalen med Askeladden renhold:

«Oslo kommune stiller følgende krav i kontrakten: "tjenesteyteren plikter å ha lønns og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke." Det er fullt ut leverandørens ansvar å beregne sine kostnader for utførelsen av tjenesten"», skriver kommunen til Dagbladet.

Les hele saken i Dagbladet.

 

Fylkeskonferansen for pensjonist-tillitsvalgte er avholdt

Med "stormende jubel" ble Wenche Hansgaard fra Fagforbundet St. Hanshaugen gjenvalgt som pensjonisttillitsvalgt på fylkeskonferansen for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo, torsdag 13. januar.

Med seg i styret de neste to årene får hun:

 • Sigvald Romundstad - Fagforbundet fagforeningen for ledelse og administrasjon
 • Rigmor Ottem - Fagforbundet Alna
 • Vidar Vik - TeoLOgene
 • Per Jakob Edvardsen - Fagforbundet fagforeningen for ledelse og administrasjon

Vara:

 • Eva Borgen -  Fagforbundet Aker Universitetssykehus
 • Karnlisbeth Haarseth - Energiansattes personalforening
 • Gunnar Bettum - Fagforbundet fagforeningen for ledelse og administrasjon

Samhandlingsreformen på dagsorden

Bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti, Nina Bachke, innledet om samhandlings-reformen. Gjennom sitt arbeid i  bystyret og helsenettverket til Oslo og  Akershus Arbeiderparti, holdt  hun en god og innsiktsfull innledning. En engasjert forsamling stilte mange spørsmål, som hun tok på strak arm.

Utfordringer for 2011

Fylkeskonferansen vedtok også en handlingsplan. Leder Wenche Hansgaard la i sitt innlegg ekstra vekt på det lokale arbeidet som kan gjøres ute, blant annet med eldrerådene i bydelene, og hvor viktig det er at pensjonistene er aktive i disse eldrerådene. Dette vil pensjonistutvalget jobbe med i 2011. De vil også fortsette å ha fokus på å gi et tilbud til våre uføre medlemmer.

 

Tariffavtale hos Bekken & Strøm

Etter to måneders streik i bitende kulde, to rettssaker og diverse støttemarkeringer, kunne endelig de fagorgnaiserte hos Bekken & Strøm på Gjøvik juble. Nå er tariffavtalen undertegnet. Les mer hos Fri Fagbevegelse

 

Manifest Årskonferanse 2011

Vi minner om Stiftelsen Manifest sitt årsmøte Hva skjer med Den norske modellen? Norge har firedoblet antall milliardærer på ti år. Sosial dumping brer seg i flere bransjer. Bedrifter nekter fagorganiserte å inngå tariffavtale. Bli med og diskuter framtida for Den norske modellen på Manifest Analyses Årskonferanse 1. mars 2011.

På programmet:

 • Hvordan ble Norge et av verdens beste land å leve i?
 • Må velferden strammes inn på grunn av eldrebølgen?
 • De fremmede – milliardærene som ikke vil integreres i norsk kultur
 • Konsekvenser av utskilling, anbud og misbruk av midlertidighet
 • Knut Nærum fra Nytt på Nytt
 • Siv Jensen fra Frp
 • Inga Marte Thorkildsen fra SV
 • Annette Trettebergstuen fra Ap
 • Gudmund Hernes fra Fafo
 • Jan Davidsen, leder av Norges største fagforbund

Påmelding og mer om konferansen på Manifest sine hjemmesider

 

Kurs

Kurs i rusmisbruk, atferd, tegn og symptomer

Målgruppe: Medlemmer som jobber innenfor feltet.
Forelesere: Erik Leinum og Ada Rudskjær.
Tid: 10. mars 2011 kl 09.00 – 15.30
Sted:Fagforbundet Oslo’s kurslokaler i Apotekergaten 8

Innhold:

 • Kort gjennomgang av ulike rusmidler.
 • Presentasjon av psykiske lidelser med fokus på hvordan problemene framstår.
 • Eksempler på hvordan kombinasjon av rusbruk og psykiske lidelser kan arte seg.

Søknadsfrist:Torsdag 17. februar 2011.
Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial.
Påmelding til egen fagforening.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr 1000,-

Det vil bli servert lunsj!

Kurs i omsorg ved livets slutt

Målgruppe: Medlemmer som arbeider med eldre, alvorlige syke og døende pasienter.
Dato: 28. mars 2011
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslo's lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).
Foreleser: Sykepleier Iren Luther(leder for faggruppen for sykepleiere i Fagforbundet)

Kurset er godkjent for kliniskfagstige i Fagforbundet.

Innhold:

 • Hva er omsorg ved livets slutt?
 • Hva skjer i kroppen? Fysiologi
 • Palliasjon - det gode stellet.
 • Omsorg ved livets slutt i ulike kulturer.
 • Hvordan er det å dø på institusjon?
 • Forskningsresultater.
 • Pårørende
 • Stell av mors.

Det vil bli servert lunsj!

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 3. mars 2011.

Vi minner om

Fase 2 kurs

Tematikken i kurset omhandler Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, verving inkludert informasjon om LO-Favør-produktet, tillitsvalgtes rolle og funksjoner inkludert kommunikasjon, drift av fagforening/fullmaktsstruktur, møter, saksbehandling.

Innblikk i og forståelse av viktige verktøy for tillitsvalgte som arbeidsmiljøloven, ferieloven, overenskomster/tariffavtaler/hovedavtaler.

Hensikten med kurset er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser.

Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, gruppearbeid og øvelser. Varigheten på kurset er totalt 9 dager fordelt på tre ganger tredager over en periode på 1 1/2 måned. Deltakerne kan påregne arbeidsoppgaver mellom samlingene.  Deltakerne må fullføre hele kurset.

Alle søkere blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program, permisjonssøknad og deltakerliste.

Målgruppe:  Tillitsvalgte som har gjennomgått Fase 1  i lokal fagforening. Søknaden sendes via lokal fagforening for prioritering og underskrift.

Tidspunkt: 
1. del 16. - 18. mars.
2. del 30. mars - 1. april.
3. del 12. - 14. april.

Søknadsfrist: 23. februar.