Pressemelding: Hundre mister jobben med byrådets privatisering - Fagforbundet

Pressemelding: Hundre mister jobben med byrådets privatisering

Ca 100 medlemmer av Fagforbundet i Friluftsetaten har nå fått beskjed om at de mister jobben og blir overtallige fra 1. februar. Dette skjer som et resultat av byrådets meningsløse privatiseringsiver i Oslo.

Gjennom nedleggelse av Friluftsetatens driftenhet i byggesonen ser vi første dramatiske resultat av den omfattende etatsreformen byrådet nå iverksetter. Fagforbundet Oslo frykter prosessen vil føre til flere overtallige i løpet av året.

Bryter med kommunens egen konkurranseveileder

Dette er første gang Oslo kommune har sett bort fra at det som hovedregel skal legges inn internbud, noe som gir de ansatte muligheten til å konkurrere om jobben sin. I stedet overfører man oppgaven til private. Fagforbundet Oslo reagerer på at de ansatte ikke får denne muligheten, spesielt siden erfaringen med konkurranseutsetting av parker verken tilsier bedre kvalitet eller økonomiske besparelser.

Tøft for den enkelte

Fagforbundet Oslo er også bekymret for at ansatte kan gå overtallige over en lang periode. I Friluftsetaten er det mange med høy spesialkompetanse på sine områder, som har jobbet i etaten lenge. Det er ikke uten videre lett for disse å finne seg en ny jobb. mange vil trenge omskolering. For Fagforbundet Oslo vil det viktigste framover være å ivareta våre medlemmers rettigheter og vi forutsetter at alle våre medlemmer får ny jobb i Oslo kommune.

Frykter dårligere kvalitet og sosial dumping

Vi ser flere og flere eksempler på at Oslo kommune ikke følger opp kontraktene sine. Det kommer stadig nye avsløringer med såkalte seriøse private aktører som driver sosial dumping. Det er ikke vanskelig å se for seg at det også innenfor Friluftsetatens driftsområder vil komme samme eksempler som  vi nå hører om innen renovasjon og renhold.

Kommunen mister også verdifull grøntfaglig kompetanse. Blant de overtalllige, er også de som kjenner Oslos parker og kan parkdrift best. Det er alvrlig at byrådet ikke verdsetter og ser nytten av å beholde deres kompetanse er uforståelig for oss. En kommune som baserer seg på å leie inn konsulenter og tjenester i stedet for å satse på egen kompetanse vil på sikt få høyere driftsutgifter og dårligere kvalitet.

Mørkeblått byråd

-Det er liten tvil om at er skjedd en tydelig høyredreining med utskiftningene i byrådet og en ny byrådsleder. Byrådet er i ferd med å gjennomføre større og mer omfattende privatiseringer, i et hurtigere tempo. Fagforbundet Oslo ser også med bekymring på at byrådet ikke i samme grad som tidligere ser ut til å involvere arbeidstakerorganisasjonene tidlig i disse prosessene.