Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 27 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 27

I årets siste Nytt kan du lese mer om at Fagforbundet Oslo frykter alvorlige konsekvenser av etableringen av en ny etatsstruktur i Oslo, ideelle institusjoner er truet av nedleggelse og mye mer

God jul og godt nyttår

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer God jul og godt nyttår. Vårt kontor vil være stengt fra og med kl 12.00 den 22. desember til og med søndag 2. januar. For kontaktinformasjon for din fagforening.

Fagforbundet Oslo frykter konsekvensene av ny sentralisering og sammenslåing

Byrådet er nå i gang med å sentralisere etatsstrukturen, og har varslet at utover å slå sammen etater, kan også oppgaver hentes fra bydelene. Fagforbundet Oslo frykter økt privatisering er den egentlige motivasjonen for strukturendringene byrådet nå foretar.

Ny ”bymiljøetat”

Byrådet har 17. desember vedtatt å slå sammen 5 etater til en etat. Trafikketaten, Samferdselsetaten, Enøketaten, Friluftsetaten og Idrettsetaten samles til ny etat som skal være i gang fra 1. mai. I tillegg overflyttes oppgaver fra Helse- og velferdsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten til ny etat.

Lukket prosess så langt

Arbeidstakerorganisasjonene har ikke før den siste uka vært involvert i eller orientert om grunnlaget for de vurderinger som byrådet baserer etableringen av en ny etat på. Fagforbundet Oslo forventer at forholdet til arbeidstakerorganisasjonene ivaretas til riktig tid og med nødvendig involvering. Vi vil ikke godta at lov- og avtaleverk tilsidesettes.

Kan bli storstilt privatisering

Fagforbundet Oslo har merket seg at både bystyreflertallet og spesielt Høyre og FrP i bydelene er langt mer offensive nå i forhold til å privatisering, på eiendom, saksbehandling og tjenesteproduksjon. Privatiseringen av parkdriften som følger denne sentraliseringen av etater er første gang kommunen privatiserer tjenester uten engang å legge til rette for internbud.

For Fagforbundet Oslo er dette uakseptabelt. Oslo kommune og forhandlingssammen-slutningene har utarbeidet en felles og forpliktende veileder for håndtering av disse spørsmål. Vi registrerer at Oslo kommune har sett bort fra denne og prinsippet om at det som hovedregel skal legges inn internbud ved konkurranseutsetting av kommunale tjenester som utføres av egne ansatte. Dette har skjedd uten at forhandlingssammenslutningene på noe tidspunkt har vært informert eller orientert om denne endrede praksis som Oslo kommune har fulgt siden 1998.

Fagforbundet Oslo kjenner ikke til hvilke vurderinger som er gjort vedrørende drift i egen regi. Vi konstaterer imidlertid at en gjennomfører en direkte privatisering som medfører et betydelig antall overtallige arbeidstakere. Det skjer samtidig som en skal gjennomføre en krevende etablering av en ny etat.

Dette er første av tre faser i sammenslåingen av etater, og vi frykter at det nye byrådet og bystyreflertallet vil privatisere mer og flere områder i neste fase. Skogsdrift, bad og trafikketaten skal vurderes. Vi vet at ENØK-etaten tidligere har privatisert saksbehand-lingen, ved å legge denne ut på anbud. Byen blir privatisert gjennom eiendomssalg og Offentlig -privat samarbeid Vi ønsker ikke en kommune der etatene nå blir gjort om til rene bestillingskontorer, og kommunen kun bestiller, betaler for og kontrollerer tjenester

Bekymret for belastningen på de ansatte

Spesielt Friluftsetaten og Idrettsetaten har vært gjenstand for uttallige omorganiseringer de siste årene. Vi forutsetter at byrådet nå baserer denne nyetableringen på utredninger og vurderinger som gir et mer langsiktig perspektiv.

For Fagforbundet Oslo vil det være avgjørende å ivareta våre medlemmers rettigheter under etableringen og oppbyggingen av en ny etat. Det vil være viktig at vi gis mulighet til å avtale strukturen slik at den kommer på plass raskt med ordinære partssammensatte utvalg i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.

Byen trenger Oslo Hospital   

Leder i Fagforbundet Private virksomheter, Unni Svendsen er bekymret for ideelle virksomheters plass i framtidas behandlings-tilbud. Ideelle virksomheter som tilbyr anstendige lønns- og arbeidsvilkår taper i anbudskonkurranser mot kommersielle selskaper.

Helse Sørøst vedtok å avvikle kjøp av plasser ved tre tjenestesteder Fagforbundet Private virksomheter organiserer: Oslo Hospital,  Grefsenlia og Furukollen. Konsekvensen blir nedleggelse og at de ansatte sies opp. Furukollen er nå reddet

Nedleggelsen av Oslo Hospital som er en psykiatrisk døgninstitusjon med 31 behandlingsplasser har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. Beslutningen kom overraskende på pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnerne i det psykiske helsevern i Oslo. Kritikken går på både at fagmiljø brytes opp, pasientene trenger stabile omgivelser, og behandlingstilbudet erstattes ikke av et jevngodt tilbud. Det er vanskelig å forestille seg andre grunner for denne beslutningen enn et ønske om å redusere kostnader til psykisk helse, skriver Ivar Johansen (Sv) på sine hjemmesider.

Han konkluderer med at

  • konsekvensen av konkurranse om behandlingsplasser innen psykisk helsevern ser ut til å være at et betydelig antall døgnplasser forsvinner.
  • den psykiatrisk annenlinjetjeneste innenfor Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor vil bli utsatt for en betydelig økt pågang uten at det er kjent hvordan disse institusjonene vil  kunne ta over oppgavene.
  • Pasienter med alvorlig og langvarig psykisk forstyrrelse og voldsproblematikk i tillegg ser ut til å miste et tilbud med høy faglig kompetanse uten at det er problematisert av Helse Sørøst.

Les mer på ivar.johansen.no og Fagbladet

Slår tilbake mot Frp 

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken mener det er oppsiktsvekkende at Siv Jensen erklærer krig mot landets største arbeidstaker-organisasjon over to år før valget, skriver Fri Fagbevegelse

Det er i et intervju med Klassekampen at partileder Siv Jensen i Frp går til kraftige utfall mot LO. Hun ser for seg en blå – blå regjering i 2013 og sier: «Streikeviljen går nok i taket blant LO-pampene. Jeg tror LO kommer til å streike for hver minste lille ting». Solbakken påpeker at Frp i Stortinget har uttrykt en organisasjonsfiendtlig holdning. – Det er utrolig at de vil kaste trepartssamarbeidet på båten når en for eksempel ser hvordan Norge har taklet finanskrisa, sier Solbakken

Les mer på FriFagbevegelse

Fornøyd med at sykehus-reformen skal under lupen 

Statsminister Jens Stoltenberg utelukker ikke at de regionale helseforetakene kan forsvinne når sykehusreformen skal evalueres. – Vi har ikke lagt opp til endringer i denne perioden. Dette er så alvorlige ting at vi må bruke tid til å gå gjennom det, sier han

Fagforbundets nestleder Mette Nord er godt fornøyd med at statsministeren nå åpner for å se på andre måter å organisere helsevesenet på.

– Vi har hele tiden ment at sykehus-reformen og foretaksmodellen som ble innført i 2001 ikke styrket helsetilbudet, men i stedet økte byråkratiseringen i helsesektoren, sier Mette Nord til Fagbladet.

Politisk ansvar

Mette Nord er opptatt av at helsevesenet har en klar politisk styring. – Det er viktig at våre demokratisk valgte politikere har både styringen og det direkte ansvaret for utformingen av et så viktig velferdstilbud som det offentlige helsevesenet representerer, sier hun. Les mer hos Fagbladet

Anmelder Asker kommune

Fagforbundet anmelder Asker kommune for brudd på arbeidsmiljøloven fordi de tillater å drive renovasjon etter Ragn-Sells-metoden skriver Fagforbundet på sine hjemmesider.

Tirsdag morgen møtte medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg, Stein Guldbrandsen, og leder av Fagforbundet Asker, Ivar Romundstad, på Asker politistasjon. Med seg har de en anmeldelse mot Asker kommune.

På billigste måte

Fagbladet har dokumentasjon som viser at det er gjort en kraftig nedbemanning for at Ragn-Sells skal utføre renovasjonen i kommunen billigere enn noen andre.

Arbeiderne er innleid fra Polen gjennom vikarbyrået Adecco. De går på midlertidige kontrakter til en lønn på 135,5 kroner timen. Arbeidsdagene strekker seg fra klokka 06 på morgenen til klokka 18 på kvelden.

Massive lovbrudd

AU-medlem i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen, er forbannet. – Å basere ordinær drift på korttidskontrakter er i strid med arbeidsmiljøloven. Asker kommune tilrettelegger for massivt brudd på loven når de tillater at renovasjonen driftes slik som Ragn-Sells gjør det, fastslår Guldbrandsen.

Les mer i Fagbladet og Dagbladet

Takk til alle som verver

1. desember hadde Fagforbundet Oslo 35824 medlemmer. Vi takker alle medlemmer og tillitsvalgte for n god ververinnsats i året som er gått, og gleder oss over og være et fagforbund i kontinuerlig vekst.

Kurs

Fra fravær til nærvær- om hvordan man kan redusere fravær i bedriften. 

Målgruppe: Medlemmer av Fagforbundet

Dato: 27. januar 2011

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Apotekergt 8, Fagforbundet Oslo.

Det vil bli servert lunsj.
Foreleser fra NAV arbeidslivssenteret.

Innhold:

  • Hvilke tiltak må vi sette i gang.
  • Oppfølging av ansatte/sykemeldte.
  • Gravide arbeidstakere.
  • Hvordan håndtere de ansattes ulike livssituasjoner. 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo, ikke medlemmer kr. 1000,-
Påmelding til din lokale fagforening innen tirsdag 11. januar 2011. Alle som får plass på kurset tilskrives.

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo avholder to Fase 2 kurs i vår.

Tematikken i kurset omhandler Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, verving inkludert informasjon om LO - Favørproduktet, tillitsvalgtes rolle og funksjoner inkludert kommunikasjon, drift av fagforening/fullmaktsstruktur, møter, saksbehandling.

Innblikk i og forståelse av viktige verktøy for tillitsvalgte som arbeidsmiljøloven, ferieloven, overenskomster/tariffavtaler/hovedavtaler.

Hensikten med kurset er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser.

Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, gruppearbeid og øvelser. Varigheten på kurset er totalt 9 dager fordelt på tre dager over en periode på 1 1/2 måned. Deltakerne kan påregne arbeidsoppgaver mellom samlingene.  Deltakerne må fullføre hele kurset.

Alle søkere blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program, permisjonssøknad og deltakerliste.

Målgruppe:  Tillitsvalgte som har gjennomgått Fase 1  i lokal fagforening. Søknaden sendes via lokal fagforening for prioritering og underskrift

Tidspunkt:         1. del 9. - 11. februar.

                        2. del 23. - 25. februar.

                        3. del 9. - 11. mars .

Søknadsfrist:     20. januar.

Det andre Fase 2 kurset avholdes følgende periode:

Tidspunkt:         1. del 16. - 18. mars.

                        2. del 30. mars - 1. april.

                        3. del 12. - 14. april.

Søknadsfrist:     23. februar.