Bystyreflertallet svikter Aker? - Fagforbundet

Bystyreflertallet svikter Aker?

Det ser ut til at bystyreflertallet svikter Aker: Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener storbylegevakten skal legges til Ullevål, skriver Ivar Johansen, bystyremedlem for SV på sine nettsider

Et enstemmig Oslo bystyre har tidligere understreket at Aker Sykehus kan bli en viktig samhandlingsarena mellom Stat og kommune. Gjennom samlokalisering av ulike tjenestetilbud kan man gjøre Aker til et fremtidsrettet sykehus for Oslos befolkning. Bystyret har pekt på at det særlig rundt rus, psykiatri, enkelte livsstilsykdommer og helsetjenester overfor eldrebefolkningen vil kunne skapes og videreutvikles gode fagmiljøer og behandlingstilbud på Aker. For Oslo kommune vil det også kunne være aktuelt å se på muligheten av å knytte flere av Sykehjemsetatens tilbud til samhandlingsfunksjoner på Aker, for eksempel på rehabilitering, skriver Ivar Johansen

Bystyret skal i sitt første møte uttale seg om spørsmålet, men det ser ut til at bystyreflertallet svikter Aker: Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener storbylegevakten skal legges til Ullevål. Det gjør de ved å legge det som en forutsetning at en Storbylegevakt må være tilknyttet akuttkirurgi, vel vitende om at Oslo universitetssykehus har besluttet å flytte akuttkirurgien til Ullevål. Hadde Høyre og FrP ment dette når premissene for beslutningene ble lagt hadde dette vært et ærlig spill, men partiene har verken i bystyrets høringsuttalelse til Hovedstadsprosessen eller gjennom sine politisk oppnevnte styrerepresentanter i Helseforetakene fremmet et slikt syn, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

-Dette er bekymringsverdig også med tanke på gjennomføringen av samhandlingsreformen. Vi godtar ikke at høyresida i Oslo gjør samhandlingsreformen og storbylegevakten til et politisk spill. Avstandene i Oslo er ikke større enn at vi har nærhet til akuttkirurgi selv om den plasseres på Ullevål. Når Oslo Universitetssykehus etter planen flytter virksomhet vekk fra Aker må bydelene, Oslo kommune og OUS sikre at viderefører et offentlig helsetuilbud på Aker-området. Området er velegnet og funksjonelt som blat annet storbylegevakt. Oslo har i tillegg til landets beste prehospitale tjenester, sier Sanden.


Les innstillingen fra bystyrets helse- og sosialkomite

Se også Ivar Johansens nettsider