Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 21 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 21

I denne ukas nytt skriver vi om statsbudsjett og Oslobudsjett, uforsvarlig bruk av gamle graver, og viktig prinsipiell dom i forhold til retten til å stå i Oslo kommune ved virksomhetsoverdragelse.

Privatisering, kutt og mindre til de som trenger det mest

Byrådets budsjettforslag bærer preg av en klar høyredreining, som viser FrPs innflytelse i Oslo. Det er barn, ungdom, eldre og brukerne av kommunens omsorgstilbud som må kjenne konsekvensene av kuttene.

 

Oslo trenger ny kurs

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Rune Gerhardsen, reagerer på byrådets ønske om mer offentlig-privat samarbeid.– Jeg har stilt spørsmål i bystyret om hvem som selger boligen sin, for så å leie den tilbake. Det er det ingen som gjør, sier han til dittoslo.no. Han karakteriserer budsjettet som et angrep på velferden i Oslo. Byrådet fører nå en dogmatisk privatiseringspolitikk. - Byrådet legger opp til en privatiseringspolitikk, der kommunen skal gjøre mindre, og private og frivillige skal gjøre mer, sier Gerhardsen. Han trekker frem forslagene om privatisering av hjemmetjenesten, salg av kommunale eiendommer og selskaper, som Oslo Kino.

– Dette tydeliggjør de politiske forskjellene mellom oss før valgkampen. Det er jo bra for oss, men det er ikke bra for byen i 2011, avslutter han til dittoslo.no.

 

Bydelene
Byrådet foreslår reelt kutt på 1,6 prosent, noe som vil ramme tjenestetilbudet. I mange bydeler er det ikke nok penger til de lovpålagte oppgavene. De siste årene har vi sett at bydeler får store økonomiske problemer, og de gjentatte kuttene over mange år, blir også en trussel mot lokaldemokratiet, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. -På den ene siden opplever folk at terskelen for å få den hjelpen de trenger blir høyere, mens på den andre siden er bydelspolitikerne bødler og bestemmer om det skal skal kuttes på barn, ungdom eller eldre.

 

Kutt i frivillige organisasjoner og deres tilbud skal sikre flertall for budsjettet

- Nok en gang inviterer byrådet til budsjettforlik med mellompartiene ved å kutte i deres hjertesaker. De svakeste er taperne i budsjettet gjennom mange små kutt i tilbudene innen rusomsorg og frivillige organisasjoners tilbud. På samme måte er det lite miljøsatsing i budsjettet. Får Venstre og KrF rettet opp dette, og litt mer midler til bydelene og kirkebygg så skjønner vi hvor budsjettforliket kommer, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

 

Det er de som trenger det kommunale tilbudet mest som taper på Oslobudsjettet. Det er mange små usosiale  kutt, men også større. Akuttinstitusjonen Prindsen skal nedlegges fra 1. april. Det betyr at rett etter at rusakutten er etablert forsvinner kommunens tilbud på Montebello og Prindsen. Dette er en dramatisk reduksjon i tilbudet til de tyngste brukerne.

 

Tydelig FrP-budsjett 

SV mener at forslaget bærer preg av en klar høyredreining, hvor Frp hatt fått mer. Det kuttes og det selges, vei prioriteres foran sykkel og bydelene strupes, sier SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn. Dette synet deler Fagforbundet Oslo:

 • Oslo kino skal selges
 • Unibuss skal selges
 • Det varsles egen sak om Energigjenvinningsetatens organisering
 • Brukervalg i hjemmetjenesten rulles ut for fullt, slik at innbyggerne kan få velge leverandør
 • Parkdriften skal konkurranseutsettes uten internbud
 • To nye skoler bygges som OPS slik at private eier og kommunen leier skolen

Fagforbundet Oslo synes det er skremmende at Høyrebyrådet fortsetter å selge ut Oslo kommune.

 

Også kutt for Utdanningsetaten

Osloskolen kuttes med over 100 mill. Hersleb skole er foreslått lagt ned. Aktivitetsskolen blir dyrere, og det følger ikke midler med til gode intensjoner om å sikre flere lærlingplasser eller stoppe frafallet i Oslo-skolen.

Sykehjemsansatte vant i Oslo tingrett 

Da Norlandia omsorg vant anbudet på Oppsalhjemmet, ville de kvitte seg med renholdere, kjøkken- og vaskeripersonale. Nå har Oslo tingrett slått fast at disse får beholde jobbene sine i kommunen, skriver Fagbladet.

 

Sykehjemsansatte vant i Oslo tingrett

Da Norlandia vant konkurransen om å drifte Oppsalhjemmet fra 1. mai i fjor, var premissene i kontrakten klare: Alt som ikke tilhørte kjernevirksomheten, altså pleie, ville bli satt ut til underleverandører. Problemet var at Oslo kommune og Norlandia ikke informerte de ansatte om dette.

Overdratt til arbeidsledighet
De ansattes valgrett er et viktig prinsipp i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Et prinsipp som ble tatt ut av arbeidsmiljøloven under Bondevik-regjeringen, men som ble tatt inn igjen da de rødgrønne overtok i 2005.

- Dette prinsippet har vært avgjørende i saken som de sykehjemsansatte nå har vunnet, påpeker advokat Monsen. Hovedregelen er at ansatte ikke har rett til å bli hos overdrager (her Oslo kommune), men når det er fare for overtallighet, har de rett til å bli.

Beholder stillingene
Da drøftingene med kommunen ikke førte fram, tok Fagforbundet ut søksmål på vegne av sine medlemmer. Med unntak av en som døde og tre som fikk ny stillinger, har de øvrige stått i sine stillinger på Oppsalhjemmet mens prosessen har gått gjennom rettsapparatet.

Dom i saken falt 4. oktober og Fagforbundet vant fram på vegne av alle de ansatte. Dermed beholder de sine ansettelsesforhold i Oslo kommune.- Dette er den første dom der noen innrømmes valgrett etter at arbeidsmiljøloven ble endret i 2005, sier en fornøyd advokat. Om Oslo kommune velger å anke saken er foreløpig ikke avklart. Ankefristen er en måned fra forkynnelse av dommen.

Les hele saken i Fagbladet

 

Fagforbundet Oslo vokser fortsatt

1. oktober hadde vi 35 628 medlemmer. Det er en vekst på 227 medlemmer siste måned og 535 medlemmer i løpet av året. Vi takker alle der ute som bidrar til et godt vervearbeid og høy aktivitet ute i fagforeningene.

 

Fagforbundets leder fornøyd

- De overordnede prinsippene som ligger  til grunn for budsjettet; lav ledighet, økt verdiskaping og fortsatt satsing på velferd er den rødgrønne regjeringas varemerke og setter sitt preg også på dette budsjettet, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen.

- Satsing på kommunene er satsing på velferd, sier Davidsen. Fortsatt behov for satsingen på de kommunale velferdsoppgavene som bedre eldreomsorg og økt kvalitet i helse- og oppvekstsektoren, gir et stramt budsjett, mener Davidsen og viser til økte kostnader på  grunn av befolkningsutviklingen. Mange kommuner vil få det trangt neste år.

- Dette viser nødvendigheten av å videreføre Kvalitetskommuneprogrammet, et trepartssamarbeid for bedre kvalitet og effektivitet i tjenestene. Kvalitetskommune-prosjektet har vart i tre år, og kan vise til gode resultater, blant annet når det gjelder sykefravær. Det er for så vidt positivt at det nok en gang slås fast at man skal videreføre dette arbeidet, men nå haster det veldig med å komme i gang, sier Davidsen

Davidsen er i tillegg fornøyd med at regjeringen griper fatt i heltid/deltids-problematikken og har bevilget 25 millioner kroner til et prosjekt som har som mål å få flere som jobber deltid over på heltid.

Regjeringen gir også midler til en aktivitetsvekst i sykehusene, slik Fagforbundet har bedt om. Det blir heller ingen realøkning i egenandelene. - Det er også viktig og riktig at det settes av økte midler til samhandlingsreformen, sier Davidsen.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til flere tiltak for å bekjempe fattigdommen.  - Det er positivt at regjeringen ser alt i en sammenheng og at det satses bredt for å få mennesker ut av fattigdom, sier Davidsen.

Fagforbundets leder trekker også fram den kraftige satsingen på samferdsel i forslaget til statsbudsjett

 

Reagerer på uforsvarlig bruk av gamle graver

Mangelen på gravplasser i Oslo kommune har krevd kreative løsninger. Fagforbundet Gravferdsetatens fagforening advarer i Dagbladet at nye teknologiske løsninger ikke fungerer slik de skal.

30000 plastsvøpte lik i Oslo råtner ikke, men kalking av gravene skal løse dette. Derfor blir 3000 graver kalket årlig. Fagforbundet Gravferdsetatens fagforening hevder prestisjeprosjektet som koster 15 millioner i året har dårlige resultater. De tar opp saken på vegne av sine nær hundre medlemmer, men også med tanke på pårørende som skal gravlegge sine døde.

For egne medlemmer kan det være en stor belastning å grave opp plastgraver. - Det står nedfelt i lover at vi ikke skal være borti delvis oppløste lik, sier styremedlem Tommy Lindblad i Gravferdsetatens fagforening. Han trekker også fram de umulige situasjonene graverne kan stå overfor når pårørende samme dag som begravelsen, kan få beskjed om at en annet sted enn familiegraven må benyttes.

I følge Dagbladet mener fagforeningen at mye evaluering og prøving gjenstår før kalking av graver blir en suksesshistorie. Direktør Margaret Eckbo i Gravferdsetaten er kjent med at Gravferdsloven sier at «tidligere benyttet grav bare kan brukes på nytt når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging».

- Fagforeningen har protestert hele tida. Loven sier det bare kan ligge igjen grove knokler. Hvor store sier ikke lovverket noe om, sier Eckbo til Dagbladet. Hun vedgår at det er blitt åpnet kalkede graver med utilfredsstillende resultat, men påpeker at metoden og resultatene blir stadig bedre.
Les hele saken i Dagbladet

 

Kurs

Hjem kjære hjem

Målgruppe: Hjemmehjelpere og øvrig helsepersonell som gir praktisk bistand i hjemmet. Verneombud for tjenesten vil ha nytte av dette.

Dato: Mandag  8. november  2010
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Forelesere: HMS-rådgiver Arild Odd

Innhold:

 • Gi deltakerne innsikt i hvordan jobbe "smart" for å beholde helsen!
 • Ergonomi og kroppsbruk for hjemmehjelpere.
 • Kroppens behov.
 • Utfordringer ved renhold i andres hjem
 • Å jobbe smart.
 • Fra problem til løsning.
 • HMS: Fornuft satt i system/§§.

Det vil bli servert lunsj.

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-
Påmelding til din lokale fagforening innen mandag 18. oktober 2010 

Alle som får plass på kurset tilskrives

 

Ja vi kan! Fra frustrasjon til optimisme.

Målgruppe: Hjemmehjelpere, omsorgs-arbeidere og øvrig personell i hjemmebaserte tjenester.

Dato: 28. oktober 2010
Tid: 12.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).

Foreleser: Anne-Line Dahle

Innhold:      Formålet er å gi ansatte tro på det verdifulle ved å arbeide i omsorgstjenesten, kjenne på utfordringene og mulighetene i dette arbeidet og få en ny gnist i fortsettelsen.

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-

Påmelding til din lokale fagforening  innen mandag 18. oktober 2010.

Alle som får plass på kurset tilskrives.