Seksjon helse- og sosial oppsummerer våren yrkesfaglige skolering - Fagforbundet

Seksjon helse- og sosial oppsummerer våren yrkesfaglige skolering

Seksjon helse og sosial har det første halve året 2010 avholdt 9 yrkesfaglige kurs og en temakveld. Kurs som er annonsert i kurskatalogen er blitt avholdt, bortsett fra ett, da foreleser meldte avbud pga sykdom, men dette regner vi med å kunne få satt opp til høsten.

Det har vært stor pågang til kursene, som har resultert i at det dessverre er noen som ikke har kunnet kommet med.

På tilbakemeldingene vi har fått fra medlemmene som har deltatt på kursene så har alle vært fornøyde med forelesere og kursinnhold, samt det å kunne møte andre kolleger i en annen ”setting” enn i den vanlige hverdagen.

På kursene i januar og februar åpnet rådgiver Cato Brunvand Ellingsen fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU), som fortalte NAKU's hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Denne informasjonen var på ca 30 min.

Hjemmehjelpere, ernæringsfagarbeidere, sosionomer og medlemmer innenfor barnevernet er noen av de yrkesgruppene som er blitt prioritert i 2010. Videre vil det bli gjennomført fagdag for ansatte i NAV.

Her kommer det omtale av våre kurs:

 

Etisk refleksjon.

Målgruppen var alle som yter tjenester til utviklingshemmede, rusmisbrukere, personer med psykiske lidelser eller beboere på sykehjem.

Kurset etisk refleksjon var ved foreleser Lars Ole Bolneset, Ridderne AS. Etter en innledning var det en presentasjonsrunde blant kursdeltakerne, noe som trolig senket terskelen for å stille spørsmål og komme med kommentarer. Det ble vist en film, der opptakene var gjort med skjult kamera, som viste overgrep begått av ansatte på institusjon for utviklingshemmede. Det vi så der bidro ytterligere til å deltakerne ga uttrykk for sine meninger, og det var en aktiv forsamling. Deltakerne hadde summegrupper over temaet "hva gjør at utviklingshemmede kan behandles som mindreverdige?".  Foreleser ga mange eksempler, og stilte mange spørsmål. Som belysteetiske dilemmaer og brakte frem historierfra deltakernes hverdag/arbeidssituasjon. Engasjementet viste seg også ved at det var en plenumsdiskusjon som varte i en 1/2 time.

 

Ridder uten rustning.

Kursets innhold var Kap 4A i Sosialtjenesteloven - Tvang og makt. "rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning".

Foreleser var vernepleier Jan-Gunnar Berg, som tok grundig for seg kap 4A hvor tvangsbegrepene ble hovedtema.

Det var godt samhold og engasjement blant kursdeltakerne, og utbyttet som kursdeltakerne har kommentert var: Mye ny informasjon. Fått svar på en del spørsmål. Mange nyttige måter å jobbe på, og økt refleksjon. Mer innsikt og oppfriskning i kap 4A. Repetisjon. Flesteparten mente at kurset hadde innfridd forventningene.

 

Det kom som lyn fra klar himmel.

”Det kom som lyn fra klar himmel…!” omhandler forståelsesformer, årsaker og konsekvenser av utfordrende atferd, ansattes arbeidsmiljø og verktøy for forebygging og tilrettelegging.

Foredragsholder, Jan Gunnar Berg, utdannet vernepleier, til daglig ansatt i Ridderne AS som tilbyr opplæring til bydeler og kommuner innenfor arbeid med (og for!) utviklingshemmede. Foredragsholderen utdypet temaet å gjelde årsaker til utfordrende atferd, konsekvenser av utfordrende atferd, arbeidsmiljøet for personalet, kartlegging og analyse, situasjonshåndtering, og forebygging og tilrettelegging. Kursdeltagerne var med fra første stund og stilte spørsmål. Foreleser holdt et inspirerende og innlegg som engasjerte og startet små diskusjoner om utfordrende atferd.. Deltagerne mente kurset hadde gitt dem et annet syn på hvordan takle dette temaet på egen arbeidsplass, og dessuten gitt dem råd og tips som de kunne ta meg seg videre.

Dette kurset ble avviklet to ganger, der det den 9. mars var for medlemmer som yter tjenester til utviklingshemmede  med utfordrende atferd., og 11. mai for medlemmer som jobber med pasienter med demens.

 

Kurs i kulturkunnskap, kommunikasjon og samspill.

Det var 43 påmeldte til dette kurset, og alle fikk tilbud. Målgruppen var alle medlemmer i Fagforbundet.

Foreleser var Kjersti Børsum, som arbeider med flerkulturell kommunikasjon, religionsdiaog, konflikthåndtering og systemisk forståelse av kulturer. Hun har både bachelor- og mastergrad fra Universitetet i Oslo, og lang erfaring som rådgiver og foredragsholder. Hun etablerte VIOMA i 2002. VIOMA står for Verdier, Integrering Og Mangfold.

Kurset innhold var å lære om teambygging for et flerkulturelt arbeidsmiljø, læring om stress-mestring, hersketeknikker og kommunikasjon. Vi hører sammen - og det er ikke alltid så lett.

Deltagerne tilbys løsningsfokusert familieterapi ved hjelp av systemiske verktøy, livsglede og mye latter.

Dette var en foreleser som fikk med seg deltagerne. Det ble mest aktivitet etter lunsj, da diskusjonene var livlige. Alle hadde stort sett fått sine forventninger oppfylt, og sa de hadde fått med seg mange ”aha” opplevelser underveis.

Mange av kursdeltagerne syntes foreleseren var en fargerik og dyktig person.

Fagdag i ernæring.

Målgruppen var for medlemmer i  hjemmetjenesten og ved institusjonskjøkken

Forelesere var ernæringsfysiologene Hanne Lessner og Marianne Udnæseth, disse kom fra Ernæringsteamet DA.

Innholdet denne dagen var:

  • Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko?
  • Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes.
  • Hvilke tiltak kan gjøres? Forebygging og behandling.
  • Bruk av ernæringstrappen

-         spisesituasjon og matomsorg

-         tilpasset kost og beriking

-         mellommåltider og næringsdrikker

-         riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker – hva skal vi fokusere på.

Forelesningen foregikk over 45 minutters økter der det var lagt inn 5-10 minutters gruppearbeid.

Dagen var delt i to, der en forleser tok seg av den teoretiske delen, og den andre den praktiske delen.

 

Deltagerne fikk smake på forskjellige næringsdrikker, og de fikk også prøve seg på å lage drikker selv. De fikk også prøvd seg på å anrette et måltid mat, og her var det mye kreativitet blant deltagerne, problemet med at de kanskje ikke fikk gjennomført dette i hverdagen, er at det skorter på tid.

Foreleserne hadde med seg næringsdrikker, brød, pålegg etc til den praktiske delen.

Deltagerne var aktive med å stille spørsmål og det ble noe debatt ut av dette. Alle var fornøyde med dagen, og poengterte at dette var et bra kurs, og at det hadde oppfylt forventningene.

 

Kommunikasjon med pasienter med minoritetsbakgrunn.

Foreleser var Kjersti Børsum, som arbeider med flerkulturell kommunikasjon, religionsdialog, konflikthåndtering og systemisk forståelse av kulturer. Hun har både bachelor- og mastergrad fra Universitetet i Oslo, og lang erfaring som rådgiver og foredragsholder. Hun etablerte VIOMA i 2002. VIOMA står for Verdier, Integrering Og Mangfold.

Temaet for dagen vår å øke forståelsen for fagprofesjon og bevisstgjøring rundt etiske utfordringer. Forståelsen for hvordan kulturbakgrunn påvirker samhandlingsmønstre. Skape tillit i pressede situasjoner – redskap for konflikthåndtering. Evnen til å anvende kulturkunnskap på en respektfull og effektiv måte.

Foreleseren er en fargerik og engasjert person. Hun formidler sitt budskap på en slik måte, at det er lett forståelig. Kursdeltagerne var veldig aktive, og det kom frem mange forskjellige opplevelser fra kursdeltagerne som ble delt med de øvrige.  Alle veldig begeistret for dagen, og mye nytt og nyttig kunne de ta med seg tilbake på jobb. Flere uttrykte at de skulle ”skryte” av kurset til sine kolleger.

 

Psykiatri/rus.

Erik Leinum, spesialist i klinisk psykologi, var foreleser denne dagen, og han hadde en kort gjennomgang av ulike rusmidler. Presentasjon av psykiske lidelser med fokus på hvordan problemene fremstår. Ga også eksempler på hvordan kombinasjon av rusmisbruk og psykiske lidelser kan arte seg.

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er positive, men da dette er et så omfattende tema, var det mange som ga tilbakemelding på at det burde gå over to dager. Foreleser fortalte på en klar og tydelig måte, og det var lett forståelig. Alle virket veldig engasjerte.

Det var 58 påmeldte ved fristens utløp, og 34 stk fikk tilbudsbrev.

 

Temakveld i kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Temakvelden i kronisk utmattelsessyndrom (ME) ble holdt i Fagforbundet Oslo’s kurslokaler i Apotekergaten 8, torsdag 8. april 2010 kl 17.00 – 20.00.

Målgruppen var alle medlemmer i Fagforbundet.

Foreleser var overlege, førsteamanuensis dr.med. Vegard Bruun Wyller fra Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Rikshospitalet.

Målsettingen ved kronisk utmattelsessyndrom (ME) er en langvarig og alvorlig sykdom. Sykdommen kjennetegnes ved kraftig utmattelse eller mangel på energi. Utmattelsen bedres i liten grad av hvile eller å sove.

Alle deltagerne var veldig aktive fra første stund, og de glemte helt tid og sted. Alle var veldig fornøyd med kvelden, og foreleseren var dyktig og flink, og han fortalte at det var sjelden han hadde hatt så mange aktive deltagere.

Det ble servert pizza.

Seksjonen helse og sosial ønsker alle medlemmene en riktig god sommer, og velkommen til nye kurs høsten 2010.