HSH (HUK-området) i havn - Fagforbundet

HSH (HUK-området) i havn

Det er nå enighet i forhandlingene i HSH (HUK-området). Det anbefalte resultatet innebærer i hovedsak de samme økonomiske tilleggene som i KS, Spekter helse og Staten.

Forhandlingene med HSH for sju landsoverenskomster på området Helse - Utdanning - Kultur (HUK) er avsluttet med et anbefalt resultat.Forhandlingene føres samlet for alle, og resultatet omfatter ca 4 800 medlemmer. Hovedlinjene er de samme økonomiske resultater som i sammenliknbare områder i KS, Spekter Helse og staten.

Protokoll (PDF: 231 k)

De viktigste elementene er

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, landsoverenskomst for barnehager og landsoverenskomst for virksomheter § 27

 • Generelt tillegg på kr 2 000 til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning med virkning fra 1.mai 2010 
 • Generelt tillegg på 2,1 % av den enkeltes grunnlønn 30.juni, dog minst kr 7 100. Virkningsdato 1.juli 2010 
 • Endringer i minstelønn tilsvarende KS-oppgjøret med virkning fra 1.august 2010 
 • Garantibestemmelse for arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet  - ikke lavere lønnet enn 311 200 kr pr 1.mai.Det generelle tillegget fra 1.juli kommer i tillegg. 
 • Det avsettes pott til lokale forhandlinger i virksomhetene - med virkning fra 1.august 2010 og 1.januar 2011.
  Det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene om likelønn, lønn til ledere og lønnsmessig uttelling for spesial- tilleggs- og videreutdanning. Det anbefales 20 000 kr for inntil ett års varighet 

Arbeidstid ved tredelt skift-og turnusarbeid er løst på samme måte som i kommunesektoren og trer i kraft 1.januar 2011.

Landsoverenskomst for utdanning

Det samme resultatet som for de omtalte overenskomstene med to tillegg:

 • Et generelt tillegg til ansatte i alle lærergrupper på 1,15% av den enkeltes grunnlønn pr 30. mai i år.Virkningsdato 1. juni 2010
 • Heving av alle minstelønnssatser i samsvar med resultatet i KS-oppgjøret

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (for medlemmer tilknyttet LO)

 • Et generelt tillegg på kr 11 000
 • Et tillegg på kr 14 000 til arbeidstakere med høyskoleutdanning med spesialutdanning
 • Et generelt tillegg på kr 16 000 til ledere som leder et flertall med krav til høyskoleutdanning og høyskoleutdanning med spesialutdanning
  Alle tilleggene gis med virkning fra 1.oktober 2010.
 • Minstelønnssatsene justeres fra samme dato på samme måte som i Spekter Helse
 • Garantibestemmelse for arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet  - ikke lavere enn 311 000 kr pr 1.oktober
 • Arbeidstid ved tredelt skift-og turnusarbeid er løst på samme måte som i Spekter Helse og trer i kraft 1.desember  i år 
 • Det er ikke avtalt lokale forhandlinger innenfor dette området 

Landsoverenskomst for høyskoler,landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner og landsoverenskomst for virksomheter, § 26

 • Det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen pr 1.mai 2010 stigende fra 7 100 kr til 9 600 på lønnstrinn 29 til kr 9 700 fra lønnstrinn 30-59. Deretter 2,1% fra lønnstrinn 60-95.
  Resultatet er det samme som i staten
 • Resultatet fra sentrale justeringsforhandlinger i staten skal gjøres gjeldende for tilsvarende grupper i HSH der det er aktuelt
 • Det settes av 0,8% per dato av lønnsmassen med virkning fra 1.september
 • Arbeidstid ved tredelt skift-og turnusarbeid er løst på samme måte som i staten
 • Museene med lokalt lønnssystem (B) skal forhandle om en pott på 1,8% med virkning fra 1.juli i år
 • Det er avtalt likelønnsføringer for alle lokale forhandlinger som skal føres

Resultatene sendes nå på uravstemning til alle medlemmer på de respektive områder så snart det er praktisk mulig.