Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 16 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 16

I Nytt nr. 16 kan du lese mer om tariffoppgjøret, Velferdskonferansen, støtte til trikkeførere i Bergen, at Arbeiderpartiet vil bruke barnehageopptaket for å bedre norskopplæring og andre saker.

Nyhetsbrevet kan lastes ned som word-dokument til høyre på siden.

Tariffinformasjon 2010

Uravstemning for tariffområdet Oslo kommune

På grunn av sen postgang i Oslo og feil adresser i medlemsregisteret kan det fortsatt være medlemmer som ennå ikke har mottatt uravstemmingsheftet. Fagforbundet Oslo oppfordrer disse til å laste ned heftet fra Fagforbundet Oslos nettsider. Fristen for å avgi stemme er mandag 14. juni.

Stemmeseddel og hvordan du går fram for å stemme står i uravstemmingsheftet. Dette finner du her.

Følg instruksen for å stemme som står i uravstemningsheftet og bruk to vanlige konvolutter. Den første putter man stemmeseddelen i og limer igjen. Denne konvolutten legges i en ny konvolutt hvor man skriver navn, medlemsnummer og årstall (2010) på forsiden. Medlemsnummeret finner man blant annet på LOfavør-kortet eller man kan kontakte sin fagforening.

 

Streiken i KS-området er over

Streiken blant de kommuneansatte i KS-området er nå avblåst. Meklingsmannen la onsdag morgen fram ei skisse som partene har godtatt.

- Takket være en fantastisk innsats fra de streikende har vi nådd målsettingen om et sentralt likelønnsløft med en betydelig økning av minstelønnssatsene og et generelt tillegg på 2.1 prosent, minimum 7.100 kroner, sier Jan Davidsen som er leder i forhandlings-sammenslutningen LO Kommune i en pressemelding.

- Med dette sikrer vi lavlønte og kvinnedominerte grupper i kommunene et lønnsoppgjør som er på linje med det de fikk i staten, sier Davidsen.

Davidsen ville gjerne hatt større forståelse for de spesielle utfordringene man har i kommunesektoren. - Med sammensetningen av yrkesgruppene og den store andelen kvinner og lavlønte burde vi hatt en høyere økonomisk ramme enn i de andre oppgjørene. I stedet har vi måttet streike oss til det samme som andre tariffområder har fått gjennom forhandlinger eller mekling. Dette er ikke en situasjon vi kommer til å akseptere i framtiden, uttaler Davidsen.

- Den lokale potten er redusert og vi har fått en avsetning til kompetanseheving, sier Davidsen. Han er fornøyd med kompetansepotten som nå sikrer uttelling for spesial-, tilleggs- og videreutdanning.

- LO Kommune har i flere oppgjør krevd at arbeidstakerne skal få uttelling for kompetanseheving. Nå har vi fått på plass en kompetansepott og bestemmelser som skal sikre at dette gjennomføres etter lokale forhandlinger i den enkelte kommune, sier Davidsen. Han viser til at dette er et av tiltakene LO Kommune mener vil ha stor betydning for likelønn.

Oslo kommune er eget forhandlingsområdet, og var dermed ikke berørt av streiken.

 

Oppgjøret for sykehusene i havn

- Dette er en pakkeløsning. Noe er veldig bra, andre elementer må vi jobbe videre med. Vi har blant annet fått på plass arbeidsgrupper som skal utrede viktige prinsipper som vakt på vaktrom og hvilke lønnsmessige tillegg som skal flyte på toppen av minstelønnsnivåene, sier forhandlingsleder Geir Mosti.

Det gis et generelt tillegg på kr 11 000 per år til alle; til og med treårig høgskole.

Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 (treårig høgskole med videreutdanning) gis et generelt tillegg på kr 14 000.

Ledere, der flertallet av arbeidstakerne man leder som er i stillingsgruppe 4 og 5 (høgskoleutdanning/spesialutdanning), får et tillegg på kr 16 000.

Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2010.

Samtlige minstelønnssatser heves med virkning fra 1. oktober 2010.

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på sykehusene (B-del) i 2010. Partene er enige om at det som en del av mellomoppgjøret skal søkes gjennomført B-dels forhandlinger i 2011. Partene kan ved mellomoppgjøret 2011 rette opp skjevheter som skyldes forskjellbehandling på grunn av kjønn.

 

Meld deg på Velferdskonferansen 2010

Velferdskonferansen 2010 går av stabelen 13. - 14. september i Oslo. Der blir det bl.a. debatt om velferdspolitikk med de parlamentariske lederne til Ap, SV og Sp og innledninger om en rekke aktuelle temaer.

Program, innledere og informasjon finnes på konferansesidene. Du kan også gå direkte til påmelding.

 

Støtter trikkeførere i Bergen

23 av 24 vognførere ved Bybanen i Bergen har blitt Fagforbundet-medlemmer. De får likevel ikke muligheten til å forhandle om egne lønns- og arbeidsvilkår. Årsaken er at LO har gitt samtykke i at de ansattes på vilkårene i overensstemmelse med bussbransjeavtalen, og dermed er det Transportarbeiderforbundet som har rett til å forhandle for dem.

I stedet for å forholde seg til de avtalene som Oslo Sporveiers Arbeiderforening har for sine trikkeførere, må trikkeførerne i Bergen inn på betingelsene som gjelder i bussbransjeavtalen. Det innebærer 20 000 kr mindre i startlønn, og et skifttillegg på 25 % i stedet for 40 %.

Vel så viktig er det at trikkeførere er underlagt et annet lovverk enn bussjåfører. Trikkene kjøres nemlig etter bestemmelsene for Jernbaneloven, og ikke veitrafikkloven. Det innebærer andre arbeidstidsbestemmelser for å ivareta sikkerheten for både førere og passasjerer. -Bussbransjeavtalen forholder seg kun til det som står i loven, uttaler rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Hordaland, Bernt Vederhus til BergensAvisen.

Fellesutvalget i Fagforbundet ved Sporveien i Oslo, som består av fire fagforeninger med ca. 1600 medlemmer, gir vognførerne i Bergen full støtte. I en uttalelse advarer de LOs ledelse i skarpe ordelag mot å la arbeidsgivers organisering være avgjørende for forhandlings- og avtaleretten. -Det blir totalt meningsløst når LO vil gi NHO rett til å pådytte et sporvognselskap en bussavtale. En avtale

hvor kompetansemodulene er et sentralt element også lønnsmessig. Disse modulene bygger på veitrafikkloven og blir ubrukelig for sporvogn som styres av jernebaneloven. Det å gi en slik åpning vil være en direkte trussel mot avtaleforholdene i Oslo Sporveier, heter det i uttalelsen.

 

Ap: Vil bruke barnehageopptaket for bedre norskopplæring

I mange barnehager i Oslo er det en skjevfordeling mellom barn med minoritetsbakgrunn og barn med etnisk norsk bakgrunn. Mens noen barnehager har stor overvekt av barn med etnisk norske foreldre, har andre nesten ingen. Oslo Arbeiderparti vil nå at det skal gjøres grep for å få en bedre miks blant barna. Jan Bøhler, som leder Oslo Arbeiderparti, tar til orde for å bruke barnehageopptaket til å få en jevnere fordeling.

- Arbeiderpartiet foreslår at når foreldre setter opp åtte barnehage-ønsker, må kommunen fordele barna slik at fordelingen blir jevn, sier Bøhler til NRK Østlandssendingen. Han begrunner forslaget med behovet for bedre norskopplæring.

Regjeringen har allerede gjennomført forsøk med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i barnehagene i Groruddalen og Søndre Nordstrand for at flere barn skal være språklig og sosialt utrustet før skolestart. Tiltaket har medvirket til at 93% av barna i denne aldersgruppen gikk i barnehage ved utgangen av 2008.

 

Ny kontorsekretær i Fagforbundet Oslo

Binish Butt har begynt i 50 % stilling som kontorsekretær i Fagforbundet Oslo. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og håper at hun vil trives hos oss.


Faglig-politisk utvalg i Oslo Arbeiderparti inviterer til møte om sosial dumping: Hva skjer i Oslo kommune med dette?

Sted: Stortinget
Inngang: Løvebakken
Tirsdag 15.06.10
Klokka: 18.00
Påmelding: trw@stortinget.no

I Oslo kommune jobber det godt over 40.000 mennesker. Oslo kommune er dermed ikke bare en viktig leverandør av våre velferdstjenester, men også en stor arbeidsgiver. Kommunen har hatt økt bruk av marked som sin strategi for å levere tjenester. Oslo kommune er dermed en viktig kjøper av varer og tjenester.

Hvordan bruker Oslo denne muligheten til å påvirke markedet? Hva er styrende? Faglige rettigheter, brukerrettigheter, kvalitet eller pris?
Hvordan er arbeidsdagen til menn og kvinner som passer barna våre, kjører deg til jobben eller pleier foreldrene dine, og hvordan påvirker markedspolitikken velferden vi får i byen vår?

Magnus Marsdal er utreder i Manifest og har skrevet flere bøker og er en anerkjent spaltist. Marsdal har markert seg som en sterk kritikker av nyliberalistisk tenkning.

Roger Dehlin er nestleder i Fagforbundet Oslo og kommer fra Kommunal konkurranses fagforening. Dehlin kjenner dermed godt resultatet av denne politikken.

Er dette en politikk som kan fortsette? Hva bør Arbeiderpartiet og et RødGrønt byråd gjøre dersom de går seirende ut av kommunevalget september 2011?

Møt opp og kom med dine innspill, kommentarer og spørsmål. Dette er første ledd i fagligpolitisk utvalgs arbeid med å meisle ut en ny arbeidsgiverpolitikk i Oslo og Oslo kommune.

 

Kvinner på tvers-konferansen 2010

Arbeid,  lønn og makt

"Kvinner på tvers" er en årlig konferanse og et samarbeid mellom fagforeninger, klubber,
kvinneorganisasjoner på tvers som tar opp dagsaktuelle kvinnesaker. I år har konferansen fokus på likelønn og minoritetskvinners situasjon.

Tid:       Lørdag 25. og søndag 26. september.
Sted:    Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17,
Pris:     Kr 500 betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager.

Påmelding innen fredag 10. september 2010:
"Kvinner på tvers" c/o Fagforbundet Oslo, Postboks 8714, 0028 Oslo, tlf: 23 06 46 60 Fax: 23 06 46 61 eller e-post til:  kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende!

Betaling sendes "Kvinner på tvers", konto nr. 9001 12 93602, Fellesforbundet avd 246, PB 8882 Youngstorget, 0028 Oslo.

Kvittering for innbetaling må vises ved inngangen
Mer informasjon på hjemmesidene til Kvinner på tvers.

 

Kurs

Oppfriskningskurs matematikk på videregående skole nivå

Målgruppe: Personalmedarbeidere
Tid: Tirsdag 30.08 2010, kl. 10.00 - 15.00.
Sted:
Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo.
Innhold:
Utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering, ligninger. Innspill til foreleser kan gjøres innen søknadsfristen og vil bli forsøkt innplassert i kurset.                  
Foreleser:
Stein Øgrim

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

Påmelding til egen fagforening innen 12.07.10.

Dokumenter