Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I Nytt nr 15 kan du lese mer om tariffoppgjøret, hovedstadsprosessen, Frp som vil slutte med morsmålsundervisning, Kvinner på tvers konferansen om LO som fordømmer Israel

Tariffoppgjøret

Oslo kommune: Et godt meklingsresultat vi skal jobbe videre på grunnlag av. Skrevet av leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden

Vi har nå fullført meklingen med Oslo kommune, og lagt fram et anbefalt forslag som sendes ut til uravstemning til alle våre medlemmer i Oslo kommune i løpet av de neste dagene. Det har vært et spesielt oppgjør, hvor vi har kommet i havn, mens LO- kommune har havnet i streik. I denne meklingen har Oslo kommune opptrådt politisk klokt og som en ryddig arbeidsgiver.

Mange store og små forbedringer
Et tariffoppgjør kalles ofte for lønnsoppgjør i media, fordi det først og fremst dreier seg om lønn, men et godt avtaleverk har for det første mye å si for lønna, og det regulerer mange rettigheter de ansatte i Oislo kommune har. Derfor er det gledelig at vi har fått til så mange forbedringer i fellesbestemmelsene i dette oppgjøret . Mange små og store urettferdigheter er rettet opp.

To viktige prinsippielle krav vi har fått gjennomslag for er sidestilling av skift og turnus, og sidestilling av lesbiske og homofile  foreldres permisjonsrettigheter som andre foreldre.

Det dreier seg om likebehandling, noe både vi og LO kommune har kjempet for i oppgjøret. Vi har også fått til en sentral likelønnspott som det skal forhandles om senere i år, nettopp fordi vi har erfart at utfordringer som likelønn løser vi best sentralt. Dette har Oslo kommune forstått og det fortjener de honnør for. Så er det opp til oss å sikre at vi får mest mulig gjennomslag for våre krav når forhandlingene kommer i gang. Jeg kan love dere at vi er godt forberedt.

Heller ikke denne gangen unngikk vi lokale forhandlinger, men otalt sett fordeles 2/3 av potten sentralt, og 1/3 lokalt. Fra Oslo kommunes pressemelding kan man lese at det var deres viktige seier, og i forhandlinger blir ikke alt som man ønsker. Allikevel er ikke lokale forhandlinger noe nytt  for oss, og vi har solid erfaring i å gjennomføre forhandlinger lokalt og vi skal få gjennomslag for våre lønnskrav der også.

Sidestillingen av skift- og turnusarbeid skal tre i kraft fra 01.01.2011, det er kort tid for å utarbeide og implementere nye turnusordnnger, men det skal vi få til. Dette er en varig forbedring av  arbeidsvilkårene i Oslo kommune, og vi slo tilbake Oslo kommunes krav om svekkelser. Men vi fikk også til mer. Retten til hel stilling forsterkes og seniorpolitikken styrkes.

Forbedringer i fellesbestemmelsene gir mer lønn og feriepenger
Feriepenger skal nå også opptjenes under sykdom. Dette er en tidligere urettferdighet vi endelig har fått løst. Nå vil ikke våre medlemmer bli straffet med mindre feriepengeutbetaling dersom de har vært syke året før. Vi har fått hevet ulempetilleggene for de som jobber ubekvem arbeidstid

Jeg vil til slutt rette en takk til alle som har stått på og kommer til å stå på i de videre forhandlingene. Våre krav kommer etter forslag og innspill fra fagforningene og er behandlet på tariffrepresentantskapet. Det er vitne om en sterk demokratisk kultur i organisasjonen. Nå er det opp til dere å avgjøre om resultatet er godt nok i forhold til kravene vi stilte. Det mener Fagforbundet Oslos forhandlingsutvalg og Fagforbundets forbundsstyre, og derfor oppfordrer vi dere enstemmig til å si ja til uravstemningsresultatet.

 

Uravstemning Oslo kommune

Uravstemningsheftet er nå sendt til trykking og skal være medlemmene i tariffområdet Oslo kommune i hende i posten i løpet av neste uke.  Du finner det også på våre nettsider.

Medlemmenes frist for å levere sin stemmekonvolutt til fagforeningen er mandag 14. juni 2010, innen kl. 13.00.Stemmene vil deretter bli levert Fagforbundet Oslo, talt opp og det samlede resultat for Oslo levert Riksmeklingsmannen innen 21. juni.

 

45000 i streik i KS

Antallet streikende økes i dag fra 17.000 til 45.000. Hver tiende ansatt i barnehager, skoler, sykehjem og kommunale tjenester er nå tatt ut i streik.

Ifølge leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, har det ikke vært kontakt mellom partene i kommuneoppgjøret.  -Situasjonen er alvorlig, og virker ganske fastlåst så lenge arbeidsgiverne ikke er villige til å øke den økonomiske rammen og gi slipp på prinsippene om at en stor del av tilleggene skal gis gjennom lokale forhandlinger, sa Davidsen på en pressekonferanse onsdag.

Forbannet i mange år
Jan Davidsen forklarer dette slik: – Gjennom de siste 10-15 årene har det bygget seg opp en forbannelse blant de ansatte i kommunal sektor fordi de er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, og det til tross for den viktige jobben de gjør og den betydningen innsatsen deres har i et velferdssamfunn.

– Det er denne forbannelsen som nå kommer til utrykk i form av streikevilje og kampglød. De ansatte i kommunene er rett og slett mektig lei av at det aldri blir deres tur, sa Davidsen.

Følg streiken på Fagforbundets hjemmesider

 

Oppstart og framdrift andre tariffområder

08.06.10 - Oppstart KA - avtale framdrift
08.06.10 - Forhandlinger PBL
10.06.10 - Oppstart OBOS
15.06.10 - Oppstart HSH-HUK-området
16.06.10 - Forhandlinger HSH-HUK-området
17.06.10 - Forhandlinger HSH-HUK-området
25.06.10 - Forhandlinger Miljøtransport
28.06.10 - Forhandlinger Samfo

Når OBOS er ferdig starter forhandlingene i forhold til USBL og frittstående borettslag. Andre private barnehager igangsettes når lokale forhandlinger i Oslo kommune er avsluttet.

 

Fagforbundet i møte med Helsedepartementet om hovedstadsprosessen

Fagforbundets nestleder Geir Mosti møtte onsdag 2. juni statssekretær Ragnhild Mathisen for å diskutere status og framdrift i hovedstadsprosessen. Møte kom i stand på kort varsel, etter at Fagforbundet flere ganger har varslet helsedepartementet om uro over måten prosessen nå gjennomføres på.

- Vi er ikke fornøyd med at de berørte helseforetakene opererer nærmest på egen hånd, uten en overordnet koordinering, sier Geir Mosti.

- Etter det vi vet er det opprettet et omstillingskontor for Oslo Universitetssykehus (OUS) for en toårs periode, og det arbeides nå med utformingen av dette - uten at de tillitsvalgte er involvert, forteller Mosti. Imidlertid vil dette omstillingskontoret ikke omfatte verken Ahus eller Vestre Viken. Alle tre foretakene er direkte involvert i omfordelingen av oppgaver og ansatte.

- Vi har hele tiden ment at omstillingskontoret må omfatte alle tre helseforetakene og bygge på prinsippene om virksomhetsoverdragelse, konstaterer Geir Mosti.

Da vil man kunne håndtere overtalligheten ved OUS på en trygg og god måte for de ansatte som blir berørt. Fagforbundet mener at omstillingskontoret best kan håndtere dette ved at alle ansatte har rettigheter uten å måtte søke og at de behandles etter prinsippene for virksomhetsoverdragelse og hvor både ansiennitet og kompetanse legges til grunn.

For ansatte som berøres følges reglene om virksomhetsoverdragelse, dvs. lønn og ansiennitet, individuelle og kollektive rettigheter videreføres, samt ny arbeidsgiver blir part i de kollektive avtaler og eksisterende pensjonsordninger videreføres.  

Fagforbundet mener at Helseministeren som eier og det regionale helseforetaket må bruke sin instruksjonsmyndighet over helseforetakene gjennom foretaksmøter for å finne gode løsninger for de ansatte.

- Jeg er fornøyd med at vi raskt fikk dette møtet med politisk ledelse, og oppfatter at det er stor vilje til å ta våre synspunkter på alvor, og lage gode modeller til beste for både våre medlemmene og de mange pasientene som berøres av hovedstadsprosessen. Nå avventer vi en hurtig tilbakemelding fra departementet, og kommer til å følge denne saken tett, avslutter Fagforbundets nestleder Geir Mosti.

 

LO: Trekk oljefondet ut av israelske selskaper

På grunn av Israels maktbruk mot flåten på vei til Gaza, krever LO at Norge trekker Statens pensjonsfond utland ut av alle israelske selskaper. Overgrepet er alvorlig og må få konsekvenser, mener LOs representantskap.

– Israels maktbruk mot flåten med mennesker og varer på veg til Gaza er uakseptabel. Israel har ingen rett til å borde skip i internasjonalt farvann. Det som skjer er svært alvorlig og kan ikke forsvares, skriver LOs representantskap i en uttalelse fra sitt møte den 1. juni.

– Israel må umiddelbart avstå fra videre maktbruk og la skipene få fortsette fram til Gaza. Norge og det internasjonale samfunnet må legge press på Israel, slik at landets politiske myndigheter garanterer for sikkerheten til de som er på båtene, mener LO.

– Sterkere pressmidler
Fagforbundet støtter konvoien på vei til Gaza, og tok initiativ til LO-representantskapets skarpe uttalelse.

 – Nå har vi fattet vedtak og FN-resolusjoner i årevis, og Israel bryr seg ikke. Det er på tide at det internasjonale samfunnet gjennomfører tiltak som kan tvinge Israel til å oppføre seg som et sivilisert samfunn, så det kan bli fred. Da vil et økonomisk virkemiddel som det å trekke Statens pensjonsfond utland ut, legge sterkere press på Israel, og det tror vi kan virke, sier Fagforbundets Stein Guldbrandsen til Klassekampen.

LO mener at konflikten må få en politisk løsning og støtter derfor regjeringas initiativ om å be FNs generalsekretær iverksette en uavhengig internasjonal gransking av den israelske bordingen av Gaza-konvoien.

– Kall hjem ambassadøren
LO krever også at Norge vurderer å kalle hjem den norske ambassadøren i Israel, skriver LOs representantskap i sin uttalelse.

 

Frp vil fjerne morsmåls-undervisning i Oslo-skolen

Det jobber 262 morsmålslærere i Oslo-skolen. De vil Fremskrittspartiet i Oslo kvitte seg med, forteller Aften.

 

– Vi lager skoletapere av barna. Skal vi sørge for at barn klarer seg senere er norsk, norsk og norsk det som gjelder, sier Trine Skarvang (Frp) i bystyrets kultur- og utdanningskomité til Aften. -Vi bruker store ressurser på noe som ikke fungerer, og da mener Frp at ressursene må brukes på opplæring i norsk.

 

Det er ansatt 262 morsmålslærere i Oslo-skolen som underviser rundt 4.000 elever i morsmål eller fagopplæring på elevens morsmål. Totalt undervises det på 37 språk. Det er opp til den enkelte skole om de vil bruke morsmålslærere eller ikke.

 

SV vil endre skolegrenser i Oslo

SV mener byrådet i Oslo må skjerpe seg for å bedre integreringen og unngå segregerte skoler i hovedstaden.

– Det er ingenting som er så farlig for integreringen som når barn med ulik bakgrunn vokser opp helt atskilt fra hverandre. Derfor mener Audun Lysbakken i Klassekampen at Oslo må ta debatten om å justere skolegrensene for grunnskolen i Oslo.

Dette er tiltak som tidligere er blitt fremmet av enkelte lokalpolitikere i Oslo Arbeiderparti, men som er blitt avvist av skolebyråd Torger Ødegaard (H) skriver Klassekampen

 

Kvinner på tvers-konferansen 2010

Arbeid,  lønn og makt

Kvinner på tvers er en årlig konferanse og et samarbeid mellom fagforeninger, klubber,
kvinneorganisasjoner på tvers som tar  dagsaktuelle kvinnesaker. I år har konferansen fokus på likelønn og minoritetskvinners situasjon-

Tid: Lørdag 25. og søndag 26. september.
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17.
Pris:  500 kr betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag.

Påmelding innen fredag 10. september 2010 til: Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Oslo, 

Postboks 8714, 0028 Oslo, tlf: 23 06 46 60 Fax: 23 06 46 61 eller e-post til:  kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende.

Betaling sendes Kvinner på tvers, konto nr. 9001 12 93602, Fellesforbundet avd 246, PB 8882 Youngstorget, 0028 Oslo. Kvittering for innbetaling må vises ved inngangen
Kontakt: For ytterligere informasjon kontakt: Anna Elisabeth Uran, 23 06 46 60 eller send e-post til: kvinner.pa.tvers@gmail.com

Foreløpig program lørdag 25. september

Fra "oss" og "dem" til kvinner på tvers
09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Kulturinnslag av Bøygaard
10.25 Minoritetskvinners situasjon v/ Lavleen Kaur, kriminolog og kunstner
11.35 Somaliske kvinner i Norge: kontinuitet og endring - Fatima Ali Mader, leder Somaliland Women Solidarity
12.00 Lunsj
13.00 Utfordringer i arbeidslivet Fakhra Salimi, leder Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.
13.40 Kvinner snakker sammen - Susan Guerra, forfatter - leder oss gjennom "Open Space"
17.00 Utestunt
17.30 Slutt for dagen                                               

Søndag 26. september  

Hva skjedde med likelønnsløftet?

10.00 Margrethe Munthe 150 år. Sanger og historie
10.15 Kritisk blikk på lønnsoppgjøret- Torill Nustad, hovedtillitsvalgt NTL Univ. Tromsø, kvinnefronten, Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet
12.00 Lunsj
12.45 Videre innspill fra lønnsoppgjøret
14.00 Aktuelle saker fra deltakerne
14.45 Oppsummering og avslutning
15.00 Slutt

Kurs

Oppfriskningskurs matematikk på videregående skole nivå

Målgruppe: personalmedarbeidere
Tid: Tirsdag 30.08. 2010, kl. 10.00 - 15.00
Sted: Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo
Innhold: Utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering, ligninger. Innspill til foreleser kan gjøres innen søknadsfristen og vil bli forsøkt innplassert i kurset.          
Foreleser:            Stein Øgrim

 Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

Påmelding til egen fagforening innen 12.07.10