Fagforbundet i møte med Helsedepartementet om hovedstadsprosessen - Fagforbundet

Fagforbundet i møte med Helsedepartementet om hovedstadsprosessen

Fagforbundets nestleder Geir Mosti møtte i dag statssekretær Ragnhild Mathisen for å diskutere status og framdrift i hovedstadsprosessen. Møte kom i stand på kort varsel, etter at Fagforbundet flere ganger har varslet helsedepartementet om uro over måten prosessen nå gjennomføres på.

- Vi er ikke fornøyd med at de berørte helseforetakene opererer nærmest på egen hånd, uten en overordnet koordinering, sier Geir Mosti, som hadde med seg Inger Åfos og Wegard Harsvik på møtet. 

- Etter det vi vet er det opprettet et omstillingskontor for OUS for en toårs periode, og det arbeides nå med utformingen av dette - uten at de tillitsvalgte er involvert, forteller Mosti. Imidlertid vil dette omstillingskontoret ikke omfatte verken Ahus eller Vestre Viken. Alle tre foretakene er direkte involvert i omfordelingen av oppgaver og ansatte.

- Vi har hele tiden ment at omstillingskontoret må omfatte alle tre helseforetakene, og bygge på prinsippene om virksomhetsoverdragelse, konstaterer Geir Mosti.

Da vil man kunne håndtere overtalligheten ved OUS på en trygg og god måte for de ansatte som blir berørt. Fagforbundet mener at omstillingskontoret best kan håndtere dette ved at alle ansatte har rettigheter uten å måtte søke og at de behandles etter prinsippene for virksomhetsoverdragelse og hvor både ansiennitet og kompetanse legges til grunn.

For ansatte som berøres følges reglene om virksomhetsoverdragelse, dvs. lønn og ansiennitet, individuelle og kollektive rettigheter videreføres, samt ny arbeidsgiver blir part i de kollektive avtaler og eksisterende pensjonsordninger videreføres.  

Fagforbundet mener at Helseministeren som eier og det regionale helseforetaket må bruke sin instruksjonsmyndighet over helseforetakene gjennom foretaksmøter for å finne gode løsninger for de ansatte. -

- Jeg er fornøyd med at vi raskt fikk dette møtet med politisk ledelse, og oppfatter at det er stor vilje til å ta våre synspunkter på alvor, og lage gode modeller til beste for både våre medlemmene og de mange pasientene som berøres av hovedstadsprosessen. Nå avventer vi en hurtig tilbakemelding fra departementet, og kommer til å følge denne saken tett, avslutter Fagforbundets nestleder Geir Mosti.