Et godt meklingsresultat vi skal jobbe videre på grunnlag av. - Fagforbundet

Et godt meklingsresultat vi skal jobbe videre på grunnlag av.

Mari Sanden
(Foto: Fagforbundet Oslo)

Vi har nå fullført meklingen med Oslo kommune, og lagt fram et anbefalt forslag som sendes ut til uravstemning til alle våre medlemmer i Oslo kommune i løpet av de neste dagene. Det har vært et spesielt oppgjør, hvor vi har kommet i havn, mens LO- kommune har havnet i streik. I denne meklingen har Oslo kommune opptrådt politisk klokt og som en ryddig arbeidsgiver.

Mange store og små forbedringer
Et tariffoppgjør kalles ofte for lønnsoppgjør i media, fordi det først og fremst dreier seg om lønn, men et godt avtaleverk har for det første mye å si for lønna, og det regulerer mange rettigheter de ansatte i Oislo kommune har. Derfor er det gledelig at vi har fått til så mange forbedringer i fellesbestemmelsene i dette oppgjøret . Mange små og store urettferdigheter er rettet opp.

To viktige prinsippielle krav vi har fått gjennomslag for er sidestilling av skift og turnus, og sidestilling av lesbiske og homofile  foreldres permisjonsrettigheter som andre foreldre

Det dreier seg om likebehandling, noe både vi og LO kommune har kjempet for i oppgjøret. Vi har også fått til en sentral likelønnspott som det skal forhandles om senere i år, nettopp fordi vi har erfart at utfordringer som likelønn løser vi best sentralt. Dette har Oslo kommune forstått og det fortjener de honnør for. Så er det opp til oss å sikre at vi får mest mulig gjennomslag for våre krav når  forhandlingene kommer i gang. Jeg kan love dere at vi er godt forberedt.

Heller ikke denne gangen unngikk vi lokale forhandlinger, men totalt sett fordeles 2/3 av potten sentralt, og 1/3 lokalt. Fra Oslo kommunes pressemelding kan man lese at det var deres viktige seier, og i forhandlinger blir ikke alt som man ønsker. Allikevel er ikke lokale forhandlinger noe nytt  for oss, og vi har solid erfaring i å gjennomføre forhandlinger lokalt og vi skal få gjennomslag for våre lønnskrav der også.

Sidestillingen av skift- og turnusarbeid skal tre i kraft fra 01.01.2011, det er kort tid for å utarbeide og implementere nye turnusordnnger, men det skal vi få til. Dette er en varig forbedring av  arbeidsvilkårene i Oslo kommune, og vi slo tilbake Oslo kommunes krav om svekkelser. Men vi fikk også til mer. Retten til hel stilling forsterkes og seniorpolitikken styrkes.

Forbedringer i fellesbestemmelsene gir mer lønn og feriepenger
Feriepenger skal nå også opptjenes under sykdom. Dette er en tidligere urettferdighet vi endelig har fått løst. Nå vil ikke våre medlemmer bli straffet med mindre feriepengeutbetaling dersom de har vært syke året før. Vi har fått hevet ulempetilleggene for de som jobber ubekvem arbeidstid.

Jeg vil til slutt rette en takk til alle som har stått på og kommer til å stå på i de videre forhandlingene. Våre krav kommer etter forslag og innspill fra fagforningene og er behandlet på tariffrepresentantskapet. Det er vitne om en sterk demokratisk kultur i organisasjonen. Nå er det opp til dere å avgjøre om resultatet er godt nok i forhold til kravene vi stilte. Det mener Fagforbundet Oslos forhandlingsutvalg og Fagforbundets forbundsstyre, og derfor oppfordrer vi dere enstemmig til å si ja til uravstemningsresultatet.