Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

I Nytt fra Fagforbundet Oslo sendt ut den 28. mai finner du informasjon om tariffoppgjøret, trygdeoppgjøret, Skeive dager

Tariffinformasjon 2010

God likelønnsprofil på oppgjøret i Oslo kommune

- et skritt på vei for likelønn

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med profilen og den økonomiske innretningen på det anbefalte forslaget til ny tariffavtale for Oslo kommune. I motsetning til i KS har Oslo kommune skjønt nødvendigheten av sentrale justeringer for å løfte kvinnelønna. Det er meklet fram forbedringer av fellesbestemmelsene som slår positivt ut for likelønn. Sidestilling av skift og turnus skal være gjennomført til nyttår, og det er en viktig forbedring. Likelønn oppnås med en bred tilnærming til utfordringen, og krever løsninger i relasjon til arbeidslivet i sin helhet. Her har vi kommet et skritt videre, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Fornøyd med helheten
Oppgjøret består av flere elementer. Det er gitt ett tillegg som gjelder fra 1. mai på minimum 6000 kr på tabellen, men fra lønnstrinn 54 maksimum 1,8%.  -Nå skal vi forberede oss så godt vi kan til forhandlinger om sentrale justeringer som skal sikre en likelønnsprofil, og lokale forhandlinger. Det er først når de lokale forhandlingene er avsluttet i høst, og vi kjenner helheten, at vi vet hvordan det endelige resultatet blir, sier Mari Sanden. Det skal forhandles om 60 millioner i sentrale justeringer som skal sikre likelønn. Det er satt av 0,6%, tilsvarende 197 millioner som det skal forhandles om i lokale forhandlinger i høst.

Gledelig gjennomslag i fellesbestemmelsene
- Det er lenge siden vi har fått til så gode forbedringer i fellesbestemmelsene, samtidig som vi har slått tilbake alle Oslo kommunes ønsker om svekkelser, sier leder i Fagforbundet Oslo Mari Sanden. Det er skjedd forbedringer i forhold til:

 • sidestilling av skift og turnus
 • retten til hel stilling
 • sidestilling av rettigheter til permisjon for lesbiske og homofile foreldre på lik linje med andre foreldre (medmor/medfar)
 • seniorpolitikken er styrket.

Samlet sett betyr det at vi utvikler avtaleverket i Oslo kommune.

Ulempetillegg
Det er meklet fram betydelige forbedringer i ulempetilleggene. Det er viktig for alle som jobber ubekvemt. 

 • Lørdags- og søndagstillegget heves fra 35 kr til 50 kr timen.
 • Kompensasjon for delt dagsverk øker fra 60 kr til 110 kroner dagen.
 • Kveldstillegget for de som lønnes etter §9.7.3 øker fra 25 kr til 30 kr timen.

-Oslo kommune har gjennom meklingen opptrådt som en seriøs arbeidsgiver, vi har fått gjennomslag for to prinsippielle krav med sidestilling av skift og turnus  og tariffesting av lesbiske og homofile foreldres permisjonsrettigheter. Vi er godt fornøyd, avslutter Mari Sanden.

Det anbefalte meklingsforslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene.

 

Streik i KS-området

- Vi konstaterer at meklingsmannen ikke har funnet grunnlag for å fremme noen skisse til løsning i LO kommune. Partene står for langt fra hverandre, sier Jan Davidsen, leder i forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Dermed er LO kommune i konflikt og streiken ble iverksatt fra arbeidstidas begynnelse fredag 28. mai.

- Arbeidsgiverne har ikke skjønt alvoret i forhold til forventningene som er skapt. Tariffoppgjøret 2010 skulle være det store kvinne- og likelønnsoppgjøret. Det året da kvinnene skulle løftes og få sin rettmessige andel av lønnsmassen, får de ansatte i den mest kvinnedominerte sektoren det dårligste tilbudet i de siste ti årene, sier Davidsen.

Davidsen sier at det har kommet svært lite i løpet av meklingen i forhold til KS sitt siste tilbud som ga brudd i forhandlingene og som var for dårlig til at LO Kommune kunne akseptere det.

- Vi krever ikke mer, men det samme som de andre arbeidstakergruppene, sier Davidsen. Men på grunn av sammensetningen av yrkesgruppene og den store andelen kvinner og lavtlønte i kommunesektoren, må vi ha høyere økonomisk ramme for å oppnå samme lønnsnivå. 

- Medlemmene aksepterer ikke den urettferdige lønnsveksten som har vært i kommunene. Siden 2005 har ledersjiktet hatt en langt høyere lønnsutvikling enn de brede kvinnegruppene. Nå krever vi likebehandling, sier Davidsen.

Samlet har LO Kommune tatt ut ca 10 000 medlemmer i en første streikefase. LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av vel 200 000 arbeidstakere og består av Fellesorganisasjonen, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund, EL&IT, Fellesforbundet og Fagforbundet.

Les mer om streiken på www.fagforbundet.no.

 

Enighet om trygdeoppgjøret

Det ble oppnådd enighet om trygdeoppgjøret torsdag 20. mai. Partene brukte bare to timer på å enes om tilleggene for en million pensjonister.

– Dette er et trygdeoppgjør som sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling også i 2010, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Oppgjøret resulterer i at Folketrygdens grunnbeløp (G) heves fra 72 881 kroner til 75 641 kroner med virkning fra 1. mai. Det innebærer at grunnbeløpet øker med 3,77% på årsbasis. I tillegg heves det ordinære særtillegget til 100% av grunnbeløpet fra samme dato, slik Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.

Enigheten i oppgjøret innebærer at minstepensjonen økes til å bli 151 272 kr for enslige, og 279 864 for ektepar og samboende. Økningen blir dermed på 7704 kr for enslige og 14 592 kr for ektepar og samboende.

Både regjeringen og partene uttrykker at de er tilfredse med oppgjøret. Organisasjonene er imidlertid kritiske til tallmaterialet som staten bruker. De mener staten burde kompensere for at pensjonistene sakket akterut i forhold til generell lønnsutvikling i 2008.

– Med dette utfallet kommer de til å sakke ytterligere akterut i forhold til lønnstakere ellers i samfunnet, uttalte generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Liv Arum, til NTB

Leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Solheim, er skuffet over oppgjøret. - Jeg hadde håpet på en større inntektsøkning, sier hun til Fagbladet. Hun trekker fram at hun er fornøyd med at protokollen har nedfelt en forpliktelse om å forhandle igjen etter pensjonsreformen trer i kraft til neste år.

– Det vil endre en del av forutsetningene for pensjonistenes situasjon, derfor er det viktig å forhandle på nytt, sier hun til Fagbladet 

 

Homoparaden over Grønland

Lørdag 26. juni går årets homoparade av stabelen. Paraden starter på Grønland, og går videre gjennom sentrum til Pride Park på Rådhusplassen. Paraden, som er en del av festivalen Skeive dager, starter kl. 13 og arrangørene regner med at ankomsten på Rådhusplassen blir kl. 15.

– Vi er kjempeglade for den velviljen vi har møtt hos politiet. Vi får nå realisert et ønske gjennom flere år om å inkludere den mest fargerike bydelen i Oslo feiringen av Skeive dager. Hele poenget med paraden er jo nettopp å vise fram og hylle mangfoldet, sier styreleder Stein Runar Østigaard i Skeive dager i en pressemelding.

Paraden er kanskje den enkelthendelsen de fleste forbinder med Skeive dager. De siste årene har paraden imidlertid vært en noe mindre synlig del av bybildet.

– Samtidig er tyngdepunktet i sentrum i ferd med å flytte seg østover, og da følger vi naturligvis etter. Vi vil være synlige, og da må paraden gå i områder hvor folk er. Samtidig vet vi at Gamle Oslo er en bydel med veldig mange skeive innbyggere, uttaler Stein Runar Østigaard.

Årets hovedtema for festivalen er 60-årsjubileumet til den norske homobevegelsen. Østigaard håper derfor at mange av deltakerne benytter paraden i år til å hedre alle dem som har stått opp og kjempet fram homofiles rettigheter opp gjennom alle disse årene.

Mer informasjon om Skeive dager finnes også på www.skeivedager.no

Fagforbundet Oslo oppfordrer medlemmer til å delta i LOs seksjon i paraden.

 


Flerkulturelt møtested for kvinner

LOs distriktskontor Oslo og Akershus ønsker velkommen til sommerfest med barn på Sørmarka!

Dette skjer 14. juni kl. 17.00 - 20.00. Bussen går nøyaktig kl. 17.00

LOs distriktskontor Oslo og Akershus kan love en hyggelig kveld med grilling og hygge ute. Det blir servert halal-grillmat og fisk. På Sørmarka kurs og konferansesenter vil de som deltar få et lite foredrag om Sørmarkas historie.

Ta gjerne med barna dine og kom!

På grunn av bestilling så må LOs distriktskontor Oslo og Akershus ha påmelding innen 7. juni.

Påmelding kan skje på tlf, 23 06 17 03 eller 92 66 57 56 eller på e-post berit.madsen@lo.no

 

Vi minner om:

Kurs

Nettsider for fagforeninger

Fagforbundet Oslo tilbyr alle fagforeninger som ønsker å etablere egen hjemmeside en mulighet til dette gjennom www.fagforbundet.no. Dette kurset gir fagforeninga muligheten til å lære hvordan du lager og vedlikeholder egne nettsider for din fagforening. Tilbudet gjelder alle fagforeninger - de som ennå ikke har nettsider, de som er kommet litt i gang, samt de som har nettsider utenfor www.fagforbundet.no

Tidspunkt:                 14. - 15. juni.
Sted:                      Fagforbundet, Keysersgate 15.
Søknadsfrist:                27. mai.

 

Fase 2 TeoLOgene

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende skolering for tillitsvalgte.

Kursinnhold: Tillitsvalgtes rolle og oppgaver, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, møter, saksbehandling, arbeidsmiljøloven , ferieloven, tjenestemannsloven, hovedavtaler og overenskomster.

Søknaden sendes lokal fagforening for påtegning og anbefaling.

Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet avd. 727 teoLOgene.
Tidspunkt:                 14. - 18. juni 2010.
Sted:                 Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergata 8.
Søknadsfrist:                 27. mai.

 

Excel nybegynnerkurs (med noe forkunnskaper)

Målgruppe: Kurset er rettet mot medlemmer av Fagforbundet som er interessert i å få en bredere innføring i temaet. Deltakerne må ha noe kjennskap til Excel og jobbe jevnlig med systemet.  
Tidspunkt: Onsdag 23. juni 2010, kl. 0900- 1400.

Sted: Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo.

Søknadsfrist:  4. juni.

Påmelding til egen fagforening.

Kursinnhold:

 • Budsjett/formler.
 • Målsøking (hva skjer - hvis).
 • Betingelsesfunksjonen (Hvis setninger).
 • Absolutt cellereferanse (låsing av formler ved kopiering).
 • Oppsett av en lønnsberegning.

Foreleser: Jan Bjørntvedt

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjons-søknad som leveres arbeidsgiver.

Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.

Ansv: Seksjon kontor og administrasjon.