Fagforbundet Oslo godtar ikke oppsigelser som følge av Hovedstadsprosessen - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo godtar ikke oppsigelser som følge av Hovedstadsprosessen

Omorganiseringen av sykehusene i Oslo regionen fortsetter i et voldsomt tempo, med mange parallelle prosesser samtidig. Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF) varsler en kraftig nedbemanning.

Dette skjer først og fremst fordi befolkningen i Bydel Alna overføres til Akershus Universitetssykehus HF og at Vestre Viken HF overtar tjenester til innbyggerne i Asker og Bærum fra Rikshospitalet. I tillegg til dette fortsetter de omfattende omorganiseringene innad i OUS HF.

Godtar ikke oppsigelser
-Vi forutsetter at hovedstadsprosessen gjennomføres uten oppsigelser begrunnet i økonomi eller andre forhold som skapes av omorganiseringen. Vi kommer ikke til å akseptere oppsigelser, fastslår Mari Sanden. Det varslede Omstillingssenteret er et viktig virkemiddel for å sikre de ansattes rettigheter og kvalitet på tjenestene, men det er viktig at dette omfatter alle de tre helseforetakene (Ahus, Vestre Viken og OUS ) slik at rollen til sentreret sees i sammenheng i den omfattende  Hovedstadsprosessen.

Fagforbundet Oslos viktigste fokus nå og i tiden framover  er å sikre våre medlemmer sine interesser og at de har en jobb å gå til. Det krever gode og forutsigbare planer for omorganiseringene. For å få det til må en legge til grunn kjente metoder for så store og omfattende endringer. Det betyr at selv om det skulle være tvil om alle endringene fullt og helt oppfyller Arbeidsmiljølovens krav til virksomhetsoverdragelser, står det partene fritt å avtale at disse reglene legges til grunn. Etter Fagforbundet Oslo sin oppfatning er dette den eneste måten en kan oppfylle målet om gode prosesser og at en unngår oppsigelser på.

Gledelig at politikerne endelig tar prosessen på alvor
Selv om Stortinget ikke "reddet Aker som lokalsykehus", er det gledelig at det i debatten bl.a. ble lagt stor vekt på å sørge for at sterke fagmiljøer opprettholdes mest mulig samlet. Overføringsprosessene må sikre dette selv om tjenestene flyttes. Videre er løftene om omstillingsmidler til sykehusene, i tillegg til  fokus på å beholde fagmiljøer gledelig.

Det samme er løftene om at endringene ikke kan iverksettes før vi er sikre på at befolkningen som overføres fra Aker, får et like godt eller bedre tilbud ved Ahus. Men, dette betyr ikke at endringene ikke kommer til å skje, det betyr bare at helseministeren, og politikerne har økt fokus på at Hovedstadsprosessen skal lykkes, sier  leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. -Det er stor forskjell på å si at et fagmiljø skal bestå, og at et fagmiljø skal bestå der det i dag er lokalisert. Vi vil holde ledelsen i Helse Sør-Øst og politikere ansvarlig for det de nå har lovet om at viktige fagmiljøer skal sikres. Dette er viktig for sikkerhetsavdelingen på Dikemark, urologi på Aker og andre ledende miljøer å få avklart. En usikkerhet hos ansatte om framtida kan skape dårligere arbeidsmiljø og dårligere tjenester.

Hva skjer med Aker, Dikemark og andre deler av sykehusene
Fagforbundet Oslo er opptatt av at det offentlige ikke selger ut tomter de har behov for, og mens det for Dikemark og andre enheter ser ut til å gå mot salg, er det slått fast at Aker som eiendom ikke skal selges. Når det gjelder Dikemark, som har levd med nedleggings-og salgstrusselen i årevis, er det nå vesentlig å få klare planer og forutsigbarhet. Gjentatte ganger er det sagt at Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark skal flyttes. Det krever både faglige avveininger og klare planer for en avdeling som er så krevende både faglig og økonomisk. Fagforbundet Oslo forventer nå klarhet.

Helseministeren har vært tydelig på at et fremtidig tjenestetilbud ved Aker sykehus kan utvikles i et nært samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune. Det er en stor oppgave og definere hva et livsstils- og samhandlingssykehus er, og i likhet med helseministeren forventer vi at Helse Sør-Øst og Oslo kommune viderefører en konstruktiv dialog for å finne gode løsninger. Fagforbundet Oslo vil være en pådriver her, men vi frykter at Høyre og FrP-byrådet ikke vet hva de vil med et samhandlingssykehus utover at mest mulig skal drives av private. 

For ytterligere kommentarer vedr. Hovedstadsprosessen, kontakt

Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo 90 08 18 39

 

Fagforbundet Oslo er et fylkesledd av Fagforbundet og Oslos største fagforbund med 35 300 medlemmer.

Fagforbundet Oslo organiserer ansatte i Oslo kommune, Kommunale foretak, AS, helsesektoren, ansatte i private bedrifter, frivillige organisasjoner, personale ved teatrene og teologer