Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 12 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 12

I denne ukas nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret, hovedstadsprosessen, regjeringen som vil utvide gratis kjernetid i barnehagene og mye mer

Fagforbundet Oslos kontor stengt

Fagforbundet Oslos kontor er stengt fra onsdag 12. mai kl. 13.00 til tirsdag 18. mai

Tariffoppgjøret 2010

Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmeklingsmannen i mai måned. I og med at oppgjøret er oversendt mekling, er det kun Meklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen. Frist for mekling er onsdag 26. mai kl 24.00. Neste møte i meklingen er onsdag 19. mai.

KAH (Kommuneansattes hovedsammen-slutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, brøt fredag 30. april forhandlingene med Oslo kommune.

Oslo kommune har ikke kommet KAH i møte i forhold til våre hovedkrav om

  • anstendig lønn
  • likelønn
  • uttelling for kompetanse og erfaring.

Fagforbundet Oslo har innrettet våre krav slik at de lavtlønte får et løft og vi krever særskilte likelønnstiltak for store kvinnedominerte yrker. Et godt oppgjør i offentlig sektor er også nødvendig for å redusere forskjellen mellom kvinner og menns lønn, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Fagforbundet Oslo avviser Oslo kommunes krav om full lokal lønnsdannelse og utvidelse av normalarbeidsdagen. Vi vil opprettholde lønnsrammesystemet, og vil ha bedre vilkår for ansatte som har ukomfortabel arbeidstid. Oslo kommune ønsker en motsatt retning.

Alle våre krav til tariffoppgjøret finner du på våre nettsider

http://oslo.fagforbundet.no/tariff

Der ligger alle forhandlingsdokumentene.

Se også TV 2 Tekst TV s. 760, eller bruk Grønn linje 800 33 410 for å få oppdatert informasjon utover i oppgjøret.

 

Det er brudd i forhandlingene i KS

Bruddet skyldes stor avstand mellom LO Kommunes krav og Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt tilbud. Oppgjøret går paralellt med oppgjøret i Oslo kommune og omfatter alle andre kommuner og fylkeskommuner, utenfor Oslo.

KS legger rammen i privat sektor til grunn for sitt tilbud, mens LO Kommune hele tiden har påpekt behovet for en større ramme  på grunn av ulikheten i sammensetning av yrkesgrupper og den store kvinnedominansen i sektoren.

I tillegg legger KS opp til en profil stikk i strid med den LO Kommune har lagt til grunn for sine krav.LO Kommune har krevet et generelt tillegg på 11 200 kr, mens KS tilbyr et prosenttillegg. I tillegg krever KS en stor pott til lokale forhandlinger - noe som også er i strid med LO Kommunes krav.

Oppgjøret går nå til mekling.

Les mer informasjon på Fagforbundets nettsider http://forrige.fagforbundet.no/tariff

 

Fagforbundet i Sporveien i Oslo og Kollektivtransportproduksjon AS (KTP )har oppnådd enighet i lønnsoppgjøret

Etter noen usedvanlig krevende runder kom tariffoppgjøret i Sporveien i havn kl 5 om morgenen tirsdag 11. mai. Denne gangen gikk oppgjøret til bistand på grunn av en konflikt som handlet om førernes arbeidstid. Etter at administrasjonen i kollektivtrafikken har vokst med over 200 stillinger de siste årene, finner Fagforbundet det uakseptabelt å finansiere dette ved å gi førerne økt arbeidstid.

Les informasjonsark fra Fagforbundet i Sporveien i Oslo (PDF)

 

Det ble ikke busstreik

Knapt ja-flertall i bussoppgjøret

Det blir ingen busstreik, etter at et knapt flertall stemte ja til meklingsresultatet. Det store nei-mindretaller viser likevel at misnøyen blant bussjåførene er betydelig.

Totalt stemte 3829 medlemmer ja til bussoppgjøret, mens 3365 stemte nei. Blant Fagforbundets medlemmer var det et stort nei-flertall. Bare 74 stemte ja, mens 658 ønsket å forkaste meklingsresultatet.

Fagforbundet forhandlet sammen med Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet om transportavtalen og bransjeavtalen med NHO og bransjeavtalen med Nettbuss og Borgbuss i Spekter-området.

– Siden vi forhandlet om en felles bussbransjeavtale, der intensjonen er at vi skal ha like avtaler for å unngå anbudsspekulasjon, må vi godta resultatet selv om et flertall av forbundets medlemmer stemte imot, sier lederen for Fagforbundets forhandlings-delegasjon, Stein Guldbrandsen.

Meklingsforslaget innebærer at alle ansatte i bussbransjen får et generelt tillegg på tre kroner i timen. Kompensasjonen for alle kompetansemoduler i bussbransjeavtalen økes til tre kroner. Les mer i Fagbladet

 

Stortinget reddet ikke Aker

Hovedstadsprosessen fortsetter
Omorganiseringen av  sykehusene i Oslo regionen fortsetter  i et voldsomt tempo, med mange parallelle prosesser samtidig. Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF) varsler en kraftig nedbemanning. Dette skjer først og fremst fordi befolkningen i Bydel Alna overføres til Akershus Universitetssykehus HF og at Vestre Viken HF overtar tjenester til innbyggerne i Asker og Bærum fra Rikshospitalet. I tillegg til dette fortsetter de omfattende omorganiseringene innad i OUS HF.

Fagforbundet Oslos viktigste fokus nå og i tiden framover  er å sikre våre medlemmers interesser og at de har en jobb å gå til. Det krever gode og forutsigbare planer for omorganiseringene. For å få det til må en legge til grunn kjente metoder for så store og omfattende endringer. Det betyr at selv om det skulle være tvil om alle endringene fullt og helt oppfyller Arbeidsmiljølovens krav til virksomhetsoverdragelser, står det partene fritt å avtale at disse reglene legges til grunn. Etter Fagforbundet Oslos oppfatning er dette den eneste måten en kan oppfylle målet om gode prosesser og at en unngår oppsigelser på.

Gledelig at politikerne endelig tar prosessen på alvor
Selv om Stortinget ikke "reddet Aker som lokalsykehus", er det gledelig at det i debatten bl.a. ble lagt stor vekt på å sørge for at sterke fagmiljøer opprettholdes mest mulig samlet. Overføringsprosessene må sikre dette selv om tjenestene flyttes. Videre er løftene om omstillingsmidler til sykehusene, i tillegg til  fokus på å beholde fagmiljøer gledelig.

Det samme er løftene om at endringene ikke kan iverksettes før vi er sikre på at befolkningen som overføres fra Aker, får et like godt eller bedre tilbud ved Ahus. Men, dette betyr ikke at endringene ikke kommer til å skje, det betyr bare at helseministeren, og politikerne har økt fokus på at Hovedstadsprosessen skal lykkes, sier  leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. -Det er stor forskjell på å si at et fagmiljø skal bestå, og at et fagmiljø skal bestå der det i dag er lokalisert. Vi vil holde ledelsen i Helse Sør-Øst og politikere ansvarlig for det de nå har lovet om at viktige fagmiljøer skal sikres. Dette er viktig for sikkerhetsavdelingen på Dikemark, urologi på Aker og andre ledende miljøer å få avklart. En usikkerhet hos ansatte om framtida kan skape dårligere arbeidsmiljø og dårligere tjenester.

Godtar ikke oppsigelser
-Vi forutsetter at hovedstadsprosessen gjennomføres uten oppsigelser begrunnet i økonomi eller andre forhold som skapes av omorganiseringen. Vi kommer ikke til å akseptere oppsigelser, fastslår Mari Sanden. Det varslede Omstillingssenteret er et viktig virkemiddel for å sikre de ansattes rettigheter og kvalitet på tjenestene, men det er viktig at dette omfatter alle de tre helseforetakene (Ahus, Vestre Viken og OUS ) slik at rollen til sentreret sees i sammenheng i den omfattende  Hovedstadsprosessen.

Hva skjer med Aker, Dikemark og andre deler av sykehusene

Fagforbundet Oslo er opptatt av at det offentlige ikke selger ut tomter de har behov for, og mens det for Dikemark og andre enheter ser ut til å gå mot salg, er det slått fast at Aker som eiendom ikke skal selges. Når det gjelder Dikemark, som har levd med nedleggings-og salgstrusselen i årevis, er det nå vesentlig å få klare planer og forutsigbarhet. Gjentatte ganger er det sagt at Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark skal flyttes. Det krever både faglige avveininger og klare planer for en avdeling som er så krevende både faglig og økonomisk. Fagforbundet Oslo forventer nå klarhet.

Helseministeren har vært tydelig på at et fremtidig tjenestetilbud ved Aker sykehus kan utvikles i et nært samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune. Det er en stor oppgave å definere hva et livsstils- og samhandlingssykehus er, og i likhet med helseministeren forventer vi at Helse Sør-Øst og Oslo kommune viderefører en konstruktiv dialog for å finne gode løsninger. Fagforbundet Oslo vil være en pådriver her, men vi frykter at Høyre og FrP-byrådet ikke vet hva de vil med et samhandlingssykehus utover at mest mulig skal drives av private. Dette vil bli en utfordring i seg selv og understreker også betydningen av å få et regimeskifte i Oslo ved neste kommunevalg.

Fagforbundet Oslo har organisert dette krevende arbeidet, som vil berøre alle våre medlemmer innenfor dette området direkte eller indirekte, gjennom et Koordineringsledd hvor vi samarbeider tett med de berørte sykehusfagforeningene. Fagforbundet organiserer flere tusen medlemmer innenfor dette området. De skal være trygge på at vi ivaretar deres interesser.

 

Utvider ordning med gratis tid i barnehagene

Regjeringen utvider prøveordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. – Vi gjør mer av det vi vet virker, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken til NTB.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Lysbakken trakk spesielt fram de positive virkningene ordningen med gratis kjernetid i barnehagen har hatt på språkferdighetene til innvandrerbarn under dialogmøtet på Litteraturhuset i Oslo søndag ettermiddag. Han møtte Fremskrittspartiets tidligere leder Carl I. Hagen til debatt om hvordan Norge kan lykkes i integreringsarbeidet.

–Vi skal gjøre mer av det vi vet virker. Gratis kjernetid i barnehagene er et av virkemidlene som gir best resultater. Jeg har selv snakket med lærere fra Holmlia som forteller om en sterk bedring i språkforståelsen og den sosiale kompetansen til barn med innvandrerbakgrunn, sa Lysbakken til NTB.

Skole og jobb

Derfor kommer regjeringen til å utvide prøveordningen til også å gjelde treåringer, i første omgang i bydelen Gamle Oslo og i Drammen. Alle fire- og femåringer i fire bydeler med høy andel innvandrere i Groruddalen og Søndre Nordstrand får gratis plass inntil 20 timer i barnehagen hver uke. Ordningen startet i 2006, og ble utvidet i 2008

Les mer i Aftenposten.

 

Fra etat til konsern

I vinter har mediene vært spekket med oppslag om togkaos og strømpriser. Dessverre har få av nyhetsinnslagene hatt et lengre perspektiv enn det dagsaktuelle. Linn Herning fra For Velferdsstaten løfter blikket  i en kronikk i Klassekampen som tar for seg det faktum at styringen og eierskapet av norsk infrastruktur har blitt totalt endret siden 1970-tallet. Telesektoren, jernbanen og den statlige elektrisitetssektoren som var direkte statlig eid gjennom en enhetlig etatsstruktur er i dag fragmentert, delvis konkurranseutsatt, delvis privatisert, delvis skilt ut og solgt, mens ”kjernevirksomheten” er organisert i målstyrte, divisjonerte aksjekonsern

Les Linn Hernings kronikk her

 

Fagforbundet gir full støtte

Sju ansatte hos Åsmund Pettersen & Sønn går mandag inn i sin femte uke som streikende. I over et år har de kjempet for å få en tariffavtale som sikrer muligheten til å kunne gå av med Avtalefestet pensjon.

Fagforbundet gir sin fulle støtte – og 50.000 kroner – til de streikende arbeiderne hos Åsmund Pettersen & Sønn. Fagforbundets leder Jan Davidsen kom fredag med en støtteerklæring til de streikende ved Åsmund Pettersen & Sønn. Han viser samtidig til det historiske aspektet ved saken.

Det skulle være helt unødvendig i 2010 å være nødt til å gå til et så alvorlig skritt som en streik for en så grunnleggende og åpenbar rettighet som en tariffavtale er. Fagforbundet støtter streiken dere fører for å få tariffavtale, sier Jan Davidsen.

 

Utfordrende dag i skauen

Fagforbundet Oslo ved Seksjon samferdsel og teknisk arrangerte kurset ”Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag”. 5 kvinner og 3 menn tok turen til Maridalen, med strålende sol. Kurset tok for seg HMS og ergonomi ved bruk av motorsag. Deltakerne fikk innføring i det reint praktiske (felling og kvisting) i tillegg til vedlikehold av utstyret. Kurset begynte med en teoretisk del med etterfølgende filing av kjede og sverd. Felling og kvisting var siste økt for dagen. Arbeidsmetoden opplevdes som hensiktsmessig og god.

Deltakerne på kurset viste stort engasjement og stilte mange spørsmål til instruktør Frank Thomassen fra Friluftsetaten. Han gjorde en meget god jobb på både det teoretiske og praktiske og tilbakemeldingene var veldig gode. Det eneste deltagerne savnet var mer tid til det praktiske. - I sin helhet var kurset en suksess, oppsummerer kursansvarlig, Thomas Eliassen, og legger til en annen del av suksessresepten: - Kaffe kokt ute i skauen smaker.

 

Kurs

Nettsider for fagforeninger

Fagforbundet Oslo tilbyr alle fagforeninger som ønsker å etablere egen hjemmeside en mulighet til dette gjennom fagforbundet.no. Dette kurset gir fagforeninga muligheten til å lære hvordan du lager og vedlikeholder egne nettsider for din fagforening. Tilbudet gjelder alle fagforeninger - de som ennå ikke har nettsider, de som er kommet litt i gang, samt de som har nettsider utenfor fagforbundet.no

Tidspunkt:             14. - 15. juni
Sted:                Fagforbundet, Keysersgate 15
Søknadsfrist:            27. mai

Fase 2 TeoLOgene

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende skolering for tillitsvalgte.

Kursinnhold: Tillitsvalgtes rolle og oppgaver, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, møter, saksbehandling, arbeidsmiljøloven , ferieloven, tjenestemannsloven, hovedavtaler og overenskomster.

Søknaden sendes lokal fagforening for påtegning og anbefaling.

Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet avd. 727 teoLOgene
Tidspunkt: 14. - 18. juni 2010
Kurssted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergata 8.

Søknadsfrist:             27. mai

 

Excel nybegynnerkurs(med noe forkunnskaper)

Målgruppe: Kurset er rettet mot medlemmer av Fagforbundet som er interesert i å få en bredere innføring i temaet. Deltakerne må ha noe kjennskap til excel og jobbe jevnlig med systemet.  

Tid: Onsdag 23. juni 2010, Kl. 0900- 1400
Sted: Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo 

Innhold:

  • Budsjett/formler
  • Målsøking (hva skjer - hvis)
  • Betingelsesfunksjonen (Hvis setninger)
  • Absolutt cellereferanse (låsing av formler ved kopiering)
  • Oppsett av en lønnsberegning.

Foreleser: Jan Bjørntvedt

Påmelding til egen fagforening!! Som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 4. juni

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjons-søknad som leveres arbeidsgiver.

Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.

Ansv: Seksjon kontor og administrasjon