KAH har levert våre økonomiske krav til Oslo kommune - Fagforbundet

KAH har levert våre økonomiske krav til Oslo kommune

KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) leverte fredag kl 09.00 vårt kravdokument nr 4 til Oslo kommune.

Våre krav er utformet slik at de samlet bidrar til å øke kvinnelønna gjennom et solid løft for de lavtlønte og de kvinnedominerte høyskolegruppene, konkrete løft for enkeltgrupper som har blitt hengende etter, forbdret lønnsutvikling i ansiennitetsstigene innenfor de enkelte lønnsrammer, og en kraftig økning av ulempetilleggene. Totalt sett vil dette sikre en god likelønnsutvikling i Oslo kommune.

Utover dette kreves ett gitt tillegg på lønnstabellen. Lønnstabellen i overenskomsten heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.

Rett til hel stilling og fast ansettelse forsterkes, og arbeidstid ved skift- og turnusarbeid må likestilles. Det kreves kompensasjon for real- og formalkompetanse, og rett til og kompensasjon for spesialist-, videre-, etter - og tilleggsutdanning. Ledere med faglig ansvar og/eller personalansvar må sikres lønn som er høyere enn dem de er satt til å lede.

Det kreves forsterket engasjement for å sikre flere lærlingeplasser, og samme rettigheter for foreldrepermisjon for medmor/medfar som andre foreldre. Bestemmelsen om seniortiltak kreves skjerpet.

AFP og tjenestepensjon
AFP og tjenestepensjon videreføres i samsvar med enighet i mellomoppgjøret 2009. Pensjonsvilkårene må inngå som en del av fellesbestemmelsenes Kap. 7. Pensjonsordningen skal omfatte alle ansatte med 20% stilling eller mer.

De  fullstendige kravene til KAH og Oslo kommunes tilbud/krav 3 finner du i lenkene til høyre

Dokumenter