Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9 kan du blant annet lese mer om tariffoppgjøret og KAHs krav, mangel på lærlingeplasser i Oslo, nedgang i helsefagarbeidere

Tariffoppgjøret 2010

Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, presenterte klokken 14.00 torsdag, sitt første kravsdokument til Oslo kommune.

KAH består av Fagforbundet Oslo, FO Oslo, MFO (Musikernes fellesorganisasjon) i Oslo og SL (Skolenes Landsforbund) Oslo - og forhandler på vegne av omlag 20.000 arbeidstakere i Oslo kommune.

Likelønn og lavlønn

KAH mener det er nødvendig med en bred tilnærming til likelønn, og vil fremme krav i relasjon til arbeidslivet i sin helhet. For å oppnå  en lønn å leve av må utfordringene møtes med lønnskrav, krav til hele stillinger og fast ansettelse. Økt anerkjennelse av formal- og realkompetanse og lederansvar er i tillegg viktige krav. 

For KAH er det helt nødvendig å få fjernet de strukturelle lønnsforskjeller mellom likeverdige høyskolegrupper som ble etablert i tariffoppgjøret i 2000. Dette har skapt skjeve og uverdige forhold mellom likestilte yrkesgrupper i Oslo kommune.

KAH krever en klar likelønnsprofil på de avtalte tilleggene. Dette kan innebære at det gis mer enn en forholdsmessig andel til  kvinne-dominerte yrker. Av den grunn krever KAH at den økonomiske rammen fordeles av de sentrale parter, og at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger. Resultatet av lokale forhandlinger har vist seg å ikke fremme likelønn mellom kjønnene.

Inkluderende arbeidsliv

Et tilrettelagt arbeidsliv med nok arbeids-plasser innebærer at personer med svakt fotfeste eller som står helt utenfor, kan integreres på linje med andre. Dette perspektivet må gjenspeiles i arbeidet med å iverksette ny IA-avtale. I et livsfaseperspektiv forutsetter KAH at arbeidslivet skal være til å leve av og leve med så lenge det er ønskelig.

AFP og tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en sentral del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Det er av stor betydning for KAH at pensjonsrettig-hetene sikres uavhengig av hvordan Oslo kommune organiserer sin virksomhet. Oslo kommunes tjenestepensjon må innrettes, slik at den enkelte arbeidstaker sikres mot tap av pensjon ved skifte av arbeidsgiver.

Pensjonsvilkårene må videreføres selv om virksomheten konkurranseutsettes eller privatiseres.

KAH vil videreføre krav til AFP og tjenestepensjon, og vil vurdere å komme tilbake til krav vedrørende særaldersgrenser og enkelte andre bestemmelser.

KAHs hovedkrav er

 • Det kreves gitt tillegg på lønnstabellen.
 • Lønnstabellen i overenskomsten heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn.
 • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
 • Det må foretas sentrale justeringer av grupper i lønnsrammene.
 • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
 • Ledere med faglig- og/eller personalansvar må sikres lønn som er høyere enn dem de er satt til å lede.
 • Rett til hel stilling og fast ansettelse forsterkes.
 • Arbeidstid ved skift- og turnusarbeid må likestilles.
 • Det kreves kompensasjon for real- og formalkompetanse.
 • Det må gis rett til og kompensasjon for spesialist-, videre-, etter - og tilleggsutdanning.
 • Det fremmes krav om særskilte bestemmelser for livsfase/seniortiltak.
 • AFP og tjenestepensjon videreføres i samsvar med enighet i mellomoppgjøret 2009.
 • Pensjonsvilkårene må inngå som en del av fellesbestemmelsenes Kap. 7.
 • Pensjonsordningen skal omfatte alle ansatte med 20% stilling eller mer.

Du kan lese hele kravet til KAH på Fagforbundet Oslos hjemmesider.

 

KS: Omfattende tariffkrav fra LO Kommune

LO Kommune fremmer krav som motvirker lønnsforskjeller mellom yrkesgrupper og for sammenliknbar kompetanse. Kravene skal bedre lavlønnsgruppers økonomiske situasjon og redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 

Les mer på Fagforbundets tariffsider.

 

Staten

Klokka ti torsdag startet tariffoppgjøret i staten. – Årets tariffoppgjør i staten blir utfordrende for alle parter, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen. Les mer i Fagbladet

 

Brudd i bussforhandlingene 

Det er brudd i bussforhandlingene som startet torsdag. Fagforbundet forhandlet sammen med Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet om transportavtalen og bransjeavtalen med NHO og bransjeavtalen med Nettbuss og Borgbuss i Spekter-området. Nå går oppgjøret til mekling, og det er fare for streik fra torsdag 15. april.

Les mer i Fagbladet.

 

Fire av ti i Oslo uten læreplass

Oslo er nest dårligste fylke til å skaffe læreplasser til elever som går yrkesfag. Lær av Hordaland, oppfordrer kunnskapsminister Kristin Halvorsen i Dagsavisen. I november i fjor var fire av ti uten læreplass i Oslo. Til sammenligning fikk ni av ti i Hordaland læreplass, ifølge de siste tallene fra Utdanningsdirektoratet.

Bystyrerepresentant for Oslo Ap, Andreas Halse, mener Oslo kommune svikter.– Byrådet er elendige på å legge til rette for elevene sine. De er kvalifiserte, har gode nok karakterer, men de får ikke plass. Det er veldig trist, sier han til Dagsavisen.

En av tre faller i dag ut av videregående skole.

– Yrkesfag er det området hvor flest elever faller ut, og hovedgrunnen til det er at de ikke får lærlingplass. Dette gjør at de blir hengende etter i resten av sine yrkeskarrierer, sier Halse fra Oslo Ap.

Han hevder å ha tatt opp problemstillingen flere ganger. For ni måneder siden fremmet Arbeiderpartiet forslag om å doble antall lærlingplasser i offentlige virksomheter.

Byrådets slappe holdning til problemet skaper enorme problemer for Oslo kommune.

– Det er ikke bare et problem for den enkelte elev som ikke får plass og muligheten til å fullføre en påbegynt utdanning, men også et alvorlig samfunnsproblem. Kommunen graver sin egen grav når de ikke klarer å sikre den fagkompetansen vi trenger i framtida, avslutter Halse i Dagsavisen.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo mener hovedstaden ikke kan sammenlignes med fylkene som har størst suksess med å skaffe elevene læreplasser.  – Oslo er det mest attraktive fylket å være lærling i. Halvparten av våre læreplasser blir tatt av elever fra andre fylker, sier Ødegaard.

Les hele saken i Dagsavisen.

 

Helsefagarbeidere ned 22 prosent

– Det er alarmerende at antall helsefagarbeidere i norske sykehus har gått ned med 22 prosent fra 2002 til 2008, sier Are Helseth (A), medlem av helse- og omsorgskomiteen i Stortinget til Fri Fagbevegelse.

– Denne negative utviklingen forsterkes av stor mangel på praksisplasser for helsefagarbeidere. Derfor er jeg bekymret for utviklingen ,sa Are Helseth.

Riktig bruk av kompetanse

– Et stort og underdekket fremtidig behov for årsverk i helse og omsorg kan bare løses ved riktig bruk av kompetanse ved at flere årsverk kommer i direkte kontakt med dem som trenger behandling og pleie og ved at det blir færre deltidsstillinger, sa Are Helseth.

– Kapasiteten i utdanningen på universitetsnivå er nær behovet, mens det blir stor underdekning av helsefagarbeidere fra videregående skole. Det må utdannes og ansettes 20 prosent flere helsefagarbeidere hvert år, konkluderte Helseth.

Les hele saken hos Fri Fagbevegelse.

 

LOs distriktskontor ønsker  velkommen til flerkulturelt møtested for kvinner

Tid: Tirsdag 27. april Kl 17.00 –1900

Sted: LOs distriktskontor Oslo og Akerhus, Hammersborggate 9, 6 etg

Oslo krisesenter vil gi informasjon om krisesenterets jobb.

 • Hva kan de hjelpe med?
 • Hva slags rettigheter har man?
 • Hvordan kan man ta kontakt?

De har også god oversikt over andre hjelpeinstanser og kan gi opplysninger om hvor man kan henvende seg hvis det viser seg at det er behov for annen hjelp enn hva de kan tilby.

Det vil bli servert halal mat.

 

LO-favør kurs

LOs distriktskontor Oslo og Akerhus i samarbeid med Sparebank1 Oslo og Akerhus har gleden av å invitere tillitsvalgte til gratiskurs i våre bank og forsikringsavtaler

Tid: 17. april – 18. april med start i Oslo lørdag kl. 10.00 og avslutning søndag kl. 18.00.

Sted: Oslo og Stena Line (båttur Oslo - Fredrikshavn – Oslo)

Forlenget påmeldingsfrist til mandag 12. april kl. 12:00. Kursplass bekreftes kort tid etter søknadsfristen. Tapt arbeidsfortjeneste og reise dekkes ikke av LO, dette må avtales med eget forbund i forkant av kurset.

Alle får enkeltlugarer på båten.

 

Endringer i fylkets tillitsvalgte

Grunnet ny jobb i organisasjonsavdelingen i Fagforbundet trakk Arne Halaas seg som sekretær i Fagforbundet Oslo fra og med 1. mars. Arne har vært sentral tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo siden stiftelsen og i mange år før det i Norsk Kommuneforbund. Han ble takket av og hyllet på vårt representantskapsmøte den 22. mars.

Vidar Evje valgt

Representantskapsmøtet valgte Vidar Evje som ny politisk sekretær på samme møte. Vidar har bakgrunn fra Fagforbundet Søndre Nordstrand som nestleder i og hovedverneombud, og har de siste årene vært sentralt hovedverneombud i Oslo kommune. Vidar tiltrådte vervet fra og med 6. april. Hans vara som sentralt hovedverneombud Olaug Hilleren fra fagforbundet Bjerke fungerer i vervet fram til nytt hovedverneombud er oppnevnt.

Ny sekretær i vikariat fram til oktober

Nestleder Janka Damslora skal ha permisjon i perioden 12. april til 11. oktober 2010. Det konstitueres ingen ny nestleder for denne perioden, men leder av Fagforbundet Stovner, Unni Bjerregaard Moe, er engasjert som vikar og arbeider som sekretær i Fagforbundet Oslo i perioden 6. april til 11. oktober 2011

Ny leder for Seksjon kontor og administrasjon

Etter at Sandra Arnesen har trukket seg, er  Espen Petersen ny  leder for seksjonen.

Ny forretningsfører

Det skjer også endringer i forhold til de ansatte. Vår forretningsfører Turid Schou har gått av med pensjon, og kontorleder Elisabeth Christiansen er ansatt som ny forretningsfører og vil nå kombinerere de to stillingene. Sist, men ikke minst er Bjørn Lodve Wikstrøm ansatt som prosjektkonsulent ut året.

 


Kurs

Likestilling og mangfold

Fagforbundet Oslo inviterer til konferanse om likestillings- og mangfoldsarbeid. Hvordan kan tillitsvalgte arbeide aktivt for å fremme likestillingsarbeidet både hos arbeidsgiver og i egen fagforening. 

 • Rekruttering og forfremmelse
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne
 • Språklig tilrettelegging
 • Tilrettelegging for kulturelle/religiøse minoriteter
 • Tilrettelegging v/ulike omsorgsoppgaver
 • Seniorpolitikk
 • Tiltak mot trakassering/diskriminering

Målgruppe:      Fagforeningsledere og andre tillitsvalgte og medlemmer som arbeider med likestilling og mangfold.

Foreleser:        Claus Jervell  fra likestillings- og diskrimineringsombudet.

Tid:                  28. mai

Søknadsfrist:   10. mai

 

Vi minner om:

Møte med mennesker i krise og sorg

Ansatte i skoler, barnehager, helsepersonell og andre 0msorgsyrker kan i arbeidet og privat komme i kontakt med mennesker som er rammet av sorg, ulykke og andre kriser. Slike møter er krevende og kan bli vanskelige. Hva kan vi si og gjøre? I slike situasjoner kan vi også bli minnet om egen sårbarhet - hvordan ta vare på oss selv i møte med andres krise?

Tid:  Onsdag 28. april 2010 kl. 8.30 - 15.30.

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergt. 8

Foreleser: John Grimsby, sykehusprest og kompetanserådgiver.

Påmelding til egen fagforening innen fredag 9. april 2010

Ansvarlig: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag

Målgruppe:      Medlemmer i Fagforbundet som bruker motorsag sporadisk i  jobben, eller de som ønsker å hogge egen ved på en sikker måte.

Tid:      Onsdag 5. mai Kl. 09.00- 15.00

Sted:    Ute i skogen, deltakerne vil bli tilskrevet og veibeskrivelse bli vedlagt.

Innhold: Krav til verneutstyr, sikkerhetsrutiner ved bruk av motorsag, opplæring i stell og vedlikehold av motorsag, felling og kvisting med motorsag.

Instruktør: Frank Thomassen, Friluftsetaten.

PS:  De som melder seg på kurset må ta med godkjent verneutstyr for bruk av motorsag og egen motorsag. Verneutstyr: Vernebukse, hjelm med øreklokker/ vesir, hoggerstøvler med vernetå.      

Påmelding til egen fagforening innen tirsdag 20. april.

Ansvarlig: Seksjon Samferdsel og teknisk.

 

"Fagdag i ernæring "

Målgruppe: Medlemmer som arbeider i hjemmetjenesten og ved institusjonskjøkken.

Dato: Torsdag 29. april 2010

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj.

Forelesere: Ernæringsfysiologene Hanne Lessner og Marianne Udnæseth.

Innhold:

Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko.

Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes?

Hvilke tiltak kan gjøres? Forebygging og behandling.

Bruk av ernæringstrappen

 • spisesituasjon og matomsorg
 • tilpasset kost og berikning
 • mellommåltider og næringsdrikker
 • aktiv ernæringsbehandling (sonde og/eller intravenøs ernæring)
 • riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker - hva skal vi fokusere på?

 

Påmelding til lokal fagforening innen fredag 9. april 2010.

 

Ansv: Seksjon samferdsel og teknisk.