Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16

I Nytt nr 16 kan du les mer om alle tariffoppgjør, Frp som vingler, Avd 195 sitt solidaritetsprosjekt , medlemsrekord i Fagforbundet Oslo og flerkulturelt nettverk i LO Oslo/Akershus

Tariffoppgjøret 2009-

Enighet i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune

Torsdag 4, juni ble det enighet i meklingen mellom Oslo kommune og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av.

Partene er enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordning) og AFP i offentlig sektor, med de tilpasninger som følger av innføring av fleksibel folketrygd fra 2011, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Fra 1.1.2011 skal pensjonen levealdersjusteres og reguleres på samme måte som for alderspensjon fra folketrygden slik Stortinget har bestemt. Det gjøres ikke endringer i særaldersgrensene i årets oppgjør.

- En videreføring av nåværende ordning innebærer at medlemmene våre  fortsetter med en tjenestepensjonsordning som de kjenner og som de ikke har hatt noe ønske om å kvitte seg med, sier Dehlin

- Vi mener vi kunne klart å bli enige om en ordning som ville sikret medlemmene våre en enda bedre pensjon. KAH anbefalte primært en annen modell, men den fikk ikke bred nok tilslutning. Da var det eneste mulige alternativet en videreføring av nåværende ordning, sier Dehlin

- Modellen som KAH anbefalte hadde i seg elementer som ville slått positivt ut for våre medlemmer. Den ligger vedlagt i Riksmeklingsmannens møtebok på våre nettsider

- I modellen vi ønsket lå forslag om at alle ville tjene opp pensjon fra første dag uavhengig av stillingens størrelse. Den ville gitt større fleksibilitet ved avgangsalder og likevel sikre en god pensjon. Modellen ville dessuten gitt bedre pensjonsopptjening for omsorgspermisjoner uten lønn. Etter- og videreutdanning ville også gitt pensjonsopptjening, sier Dehlin.

-Pensjon har vært det sentrale i dette oppgjøret, men vi har også sikret at våre medlemmer får en lønnsøkning i år, med et generelt tillegg på 1,95%, eller minimum 6 000 kr med virkning fra 1. mai.

- Med overheng og glidning har vi oppnådd det samme som i KS-området, og det er vi fornøyd med, sier leder av KAH, Anne Green Nilsen til Fagbladet.

KS, Staten og spekter

Det er løsning i meklingen i staten. Partene er enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP med nødvendige tilpasninger til ny lov om folketrygd

fra 1.januar 2011. Dette innebærer blant annet levealdersjustering av alderspensjonen, slik Stortinget har vedtatt. Levealdersjusteringen skal gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas.

I tillegg har det vært forhandlet om penger i Staten. Resultatet er som følger

  • Det gis et kronetillegg på kr 2 400 fra lønnstrinn 1 - 45,
  • et prosenttillegg på 0,68 prosent fra lønnstrinn 46 - 80
  • et kronebeløp på kr 4 800 fra lønnstrinn 81 - 95.

Mer informasjon kan leses på www.fagforbundet.no/tariff

Pbl

Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) starter forhandlinger om årets lønnsoppgjør mandag 8. juni. Det er satt av to dager til forhandlingene.

KA
Forhandlingene mellom Fagforbundet og Kirkens Arbeidsgiverforening (KA) starter fredag 12. juni

HSH/HUK-forhandlinger

HSH/Huk forhandlingene begynner tirsdag 16. juni kl. 10:00. Forhandlinger gjelder ansatte i private virksomheter innen helse, utdanning, kultur og de frivillige organisasjonene. Parter er Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden; LO, Unio, YS og Akademikerne.

 

Skifter stadig standpunkt

I sak etter sak skifter de mening fra en dag til den neste. Frp er Stortingets flippflopp-parti nummer én, skriver  Klassekampen. En gjennomgang Klassekampen har foretatt av sentrale politiske saker de siste årene viser at dette er Frps modus operandi: I sak etter sak har partiet skiftet standpunkt, gjerne på et tidspunkt da saken allerede er opp og avgjort.

I statsbudsjettet for 2008 sa Frp klart nei til «å bruke store summer på likestillingsprosjekter i regi av det offentlige». Tre år tidligere sa de nei til å opprette en likelønnskommisjon. Men i mai 2009 legger Siv Jensen inn et privat forslag i Stortinget om at regjeringen skal «iverksette tiltak» for likelønn. Hvilke tiltak hun vil at regjeringen skal iverksette sier hun ingen ting om.

Og enda mer: Tre og en halv uke seinere vedtar Frp et arbeidsprogram som ikke sier ett ord om likelønn.

Pensjoner

Da pensjonskommisjonen la fram sin innstilling i januar 2004 gikk partiet inn for en ordning der alle skulle motta en folketrygd som var lik for alle, altså at alle skulle bli minstepensjonister. Nå er de for å beholde dagens folketrygd, men de støttet ikke våre krav i forhold til offentlig tjenestepensjon

Manns minne

- Frp stoler på at manns minne er veldig kort i politikken, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU, til Klassekampen. - Jeg ville ikke bli det spor overrasket om Frp var tilbake på sitt gamle pensjonsstandpunkt om et halvt år. Det er mye mer i tråd med hva de historisk har ment. Poenget er uansett at vi ikke kan vite, så lenge de skifter standpunkt uavhengig av hva som står i programmet. Rederskatt, barnehager og sykelønn er andre saker Klassekampen trekker fram.

 

Ny medlemsrekord for Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo hadde pr 01.06.09, 34 939 medlemmer noe som igjen er ny medlemsrekord. Mange av våre fagforeninger driver ett godt rekrutteringsarbeid.

 

Manglende arbeidstaker-rettigheter i El Salvador
- nytt håp for oppsagte kommunalt ansatte i San Salvador

Fire delegater fra Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195, besøkte El Salvador i uke 13 etter invitasjon fra ASTRAM, som er en fagorganisasjon som organiserer de kommuneansatte i El Salvador. ASTRAM ble opprettet allerede i 1979.

Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195, har samarbeidet med ASTRAM tidligere, i perioden 1993 - 2001. Den gangen var også LO inne i El Salvador i samarbeid med NORAD.

Da LO/NORAD og Tjenestemannsforeningen avd. 195 trakk oss ut i desember 2001, hadde vi godt håp om at fagbevegelsen i landet generelt og ASTRAM spesielt var sterke nok til å stå på egne ben. Men  massiv trakassering fra arbeidsgiveres side har svekket fagbevegelsen i de årene som har gått. Bl.a. har den nå avgåtte ordføreren i San Salvador holdt tilbake kontingentpengene fra 833 ASTRAM-organiserte i kommunen i 3 år, noe som har gjort ASTRAMs situasjon svært vanskelig.

I El Salvador er det et merkelig system hva gjelder kommunalt ansatte i administrative stillinger. Ofte premierer nyvalgte ordførere venner og støttespillere fra valgkampen med kommunale stillinger på bekostning av de som innehar stillingene fra før. Som en følge av dette er alle kommunalt ansatte i El Salvador alltid redde for jobbene sine når det nærmer seg kommunevalg.

Ordføreren i San Salvador svarte med oppsigelser på demonstrasjoner og streiker som ble organisert av ASTRAM, som i første rekke organiserer renovasjonsarbeidere og gatefeiere, men også noe administrativt personell. Kvinnepolitisk talsperson i ASTRAM, Elizabeth de Rozales, ble sagt opp for ett og et halvt år siden. Hun ble fotografert under en demonstrasjon. De som organiserer seg, og i særdeleshet de tillitsvalgte, lever et farlig liv, hvor ulike former for trakassering fra arbeidsgiver i form av trusler om oppsigelse og tilbakeholdelse av lønn, er typiske virkemidler.

Delegasjonen fra Avd 195 hadde under besøket et møte med den kommende ordføreren i San Salvador. Han viste stor forståelse for de oppsagte arbeidernes situasjon og ga uttrykk for at han ville rydde opp i dette så raskt som mulig etter at han tiltrer. På slutten av møtet ble møtet omgjort til en pressekonferanse hvor to nasjonale TV-stasjoner, hvor ordføreren sa at han skulle ordne opp i konflikten og gi de sparkede arbeiderne jobbene deres tilbake!

Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset i Oslo kommune skal følge med og forsøke å samle inn penger til ASTRAM, slik at de kan ansatte en daglig leder, en økonomiansvarlig og to faglige sekretærer. Dette er helt nødvendig for at de skal kunne drive en ordinær fagforeningsvirksomhet og videreutvikle sin organisasjon, som nå har avdelinger i 27 av landets 262 kommuner. Det finnes ingen arbeidslivslovgivning som trer i kraft når lokale ordførere eller private arbeidsgivere ikke respekterer de grunnlovsbeskyttede rettighetene til arbeidstakere. 

Det er lenge før El Salvador har helt grunnleggende rettigheter for arbeidstakere på plass. Men det finnes håp om endringer nå. I mars 2009 ble det for første gang på 20 år valgt en president fra det sosialistiske partiet, FMLN. Dette har gitt våre venner i ASTRAM håp om en bedre hverdag og etter hvert en arbeidslivslovning i landet, forteller avd 195.

Les hele artikkelen som dette er et sammendrag av på våre nettsider

Flerkulturelt nettverk

Velkommen til møte- sommeravslutning i

HAMMERBORGSGATE 9 - 6 ETG

Mandag 8. juni kl 1700 - 1900

 

Tema: Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven - tariffavtalen - ferieloven - hovedavtalen osv

 

Målsettingen med det flerkulturelle nettverket er å skape

  • faglig fellesskap
  • meningsutveksling
  • dele erfaringer med andre

 

Det blir varm mat og kald brus. _

Arr: LOs distriktskontor Oslo og Akershus

 

Spørsmål? Ring Kari Hauge, distriktssekretær 90 13 54 22