Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I denne ukas nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret, ambulansearbeiderne som ikke føler at deres kompetanse blir verdsatt, samme finansiering for private og offentlige barnehager og litt til.

Tariffoppgjøret 2009-Oslo kommune

Pause i meklinga - utredningsarbeidet fortsetter

Ny meklingsfrist er onsdag 3. juni.

Meklinga i offentlig sektor pågikk på overtid natt til onsdag 27. mai, men ble avbrutt tidlig onsdag morgen da partene ble enige om at de trengte mer tid i det omfattende arbeidet med å få på plass en god tjenestepensjon.

En arbeidsgruppe, under ledelse av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen jobber videre med de sentrale spørsmålene. Meklingsfrist er samme dag klokka 24.00.

Det betyr at en eventuell streik tidligst kan iverksettes fra arbeidstidas begynnelse torsdag 4. juni.

Det er slått fast hvilke punkter det skal arbeides videre med. For arbeidstakersida er det nødvendig å få på plass flere av de elementene som er spilt inn i løpet av meklinga.

- Vi skal få på plass en god og fleksibel tjenestepensjonsordning som sikrer medlemmene våre, sier forhandlingsleder Jan Davidsen.

 

Våre hovedkrav står fast:

  • Kollektiv garantiregel for minst 66 prosent av sluttlønn opp til 12G ved 65 år etter 30 års opptjening som levealdersjusteres innenfor rammen av grunnlovsvernet tilpasset Oslo kommunes pensjonsordning
  • Nivået på ytelsen for de som går av ved 62 år er sikret på et nivå som er minst like godt som i dagens AFP-ordning.
  • Individuelle garantier om at rettigheter i dagens ordning videreføres på en slik måte at grunnlovsvernet ivaretas.
  • Arbeidstakere med særaldersgrense skal sikres tilsvarende garantier i overgangsordninger som arbeidstakere i allmenn aldersgrense. Dvs videreføres med dagens ytelsesnivå.
  • Krav om en reforhandlingsklausul ved eventuelle svekkelser (utover levealdersjustering i folketrygden og/eller AFP-reglene).

Tariffinformasjon - Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meklingen. Vi har egen side på TV 2 Tekst-TV side 760. Våre nettsider: www.fagforbundet.no/oslo klikk deretter på Tariff 2009

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. SMS-tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kroner per melding.

Send ad ffo til 1986 for å abonnere.

Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

Forhandlingene i Spekter utsatt

Forhandlingene i Spekter skulle etter planen starte igjen i morgen, torsdag 28. mai. Nå blir det en utsettelse fram til oppgjøret i stat og kommune er over.

 

LO-kongressen

De fleste vil ha fått med seg at Fagforbundet fikk to nye inn i ledelsen i LO, Gerd Kristiansen som første nestleder og Kristian Tangen som sekretær. Men Fagforbundet fikk også gjennomslag for mange politiske saker.

Bort fra markedsstyring av sykehusene

Sykehusene skal ikke lenger styres etter bedriftsøkonomiske lønnsomhetsprinsipper. Kongressen gikk inn for å endre sykehussektoren. I praksis betyr det slutt på foretaksmodellen og at sykehusene skal bruke forvaltningsmessige regnskapsprinsipper. LO skal også jobbe for sterkere politisk styring med sykehusene.

- Med dette vedtaket tar LO et viktig og tydelig grep for å sikre et godt offentlig velferdstilbud, det sier LOs nyvalgte nestleder Gerd Kristiansen. - Sykehusene skal styres etter samfunnets og den enkeltes behov, og ikke etter hva som er økonomisk lønnsomt. 

Gerd Kristiansen peker på at nasjonal helseplan må utvikles til et forpliktende strategisk styringsredskap. - Det er viktig for å få en overordnet nasjonal politisk styring av helsesektoren, slår hun fast.

Vedtak mot EU-direktiver

LO-kongressen beklaget at regjeringen valgte å ikke bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. LO er bekymret for at tjenestedirektivet vil føre til sosial dumping og svekket offentlig styring av velferdstjenestene.

Les sak på Fagbladet

Oljekompromiss

LO går ett skritt lengre enn Arbeiderpartiet i spørsmålet om åpning av nye oljefelt - "føre var"-prinsippet skal gjelde. Forslaget som ble vedtatt var i hovedsak på linje med det Arbeiderpartiet gikk inn for tidligere i vår med den viktig forskjellen at: "En "føre var" politikk vil derfor være LOs utgangspunkt for de stengte og uåpnede områdene som skal vurderes i forbindelse med revidert forvaltningsplan for nordområdene i 2010".

LO krever lovfesta rett til læreplass

I handlingsprogrammet for 2009-2013 krever LO at alle yrkesfagelever sikres en fullverdig utdanning gjennom en lovfestet rett til læreplass i en virksomhet. Dermed fikk Fagforbundet Ungdom gjennomslag for en av sine hovedsaker i LOs handlingsprogram.

 

Løsning for de private barnehagene

Private barnehager vil få like god finansiering som offentlige barnehager. Det forankres nå i lovs form.

Regjeringa vil oppnå likeverdig behandling gjennom en opptrappingsplan over fem år. Det vil sette ikke-kommunale barnehager i stand til å tilby like lønns- og arbeidsvilkår som i kommunale barnehager.

- Det er gledelig at det åpnes for likeverdige lønns- og arbeidsforhold, sier leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. - Nå blir det viktig at pengene som kommer gjennom opptrappingsplanen knyttes opp til nettopp disse forholdene, like lønns- , pensjons- og arbeidsvilkår.

 

-Hvordan få et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Kurset ble avholdt i Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8 onsdag 27.05.09 og var rettet mot renholdere, plasstillitsvalgte og verneombud.

Kurset dreide seg om HMS og ergonomi samt risikovurdering i det daglige arbeidet. Deltakerne ble orientert om relevant lovverk og korrekt saksgang med tanke på avvik.

De fremmøtte ga en positiv tilbakemelding. Det var mye stoff å gå gjennom og det var første gangen dette kurset ble gjennomført.

Foreleser Katarina Langaard fra Norsk ledertrening var veldig godt forberedt og flink til å bruke kroppsspråk både når det gjaldt ergonomi og også ellers. Hennes måte å eksemplifisere underveis gjorde forelesningen lettfattelig og lystbetont grunnet hennes gode humør.

 

Regjeringen bedrer kommuneøkonomien

- Fagforbundet er tilfreds med at regjeringen både i inneværende år og neste år legger opp til en økning i kommunenes samlede inntekter, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.

Regjeringen viser vilje til å fortsette satsingen på kommunene som velferdsprodusent og tilrettelegger for lokalt næringsliv. Fagforbundet mener det er viktig at regjeringen tar høyde for økte sosialhjelpsutgifter, og fortsetter å øke antall tiltaksplasser.

Fagforbundet er også svært fornøyde med at regjeringen er tydelige i sin fortsatte satsing på barn, skole og omsorg og Kvalitetskommune-programmet

 

Ambulansearbeidere kjenner seg ikkje faglig verdsatt

Fire av fem ambulansearbeidere kjenner seg ikkje faglig verdsatt av samarbeidspartnerne i helseteamet, skriver Klassekampen.

Ambulansearbeidere i dag er fagarbeidere, mange har videreutdanning på høyskolenivå, og de er eksperter på hva som skal gjøres i akuttmedisinske situasjoner. - Når vi ringer opp til sykehuset og ber om at en lege skal stå klar fordi vi har en dårlig hjartepasient i ambulansen, er det avgjørende at den vi snakkar med, stoler på at vi kan vurdere en slik situasjon, sier Shaukat Hafiz, ambulansearbeider med paramedic-utdanning og tillitsvalgt for Fagforbundet ved Sentrum ambulansestasjon i Oslo.

Undersøkelsen er gjort av Oddvar Førland, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, og blir presentert i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening. Han trekker fram behovet for bedre samhandling, og mener det vil være viktig å legge opp til lokale akuttmedisinske team som har øvd sammen og kjenner hverandre før det virkelig gjelder. - Det er helt nødvendig at de som skal samarbeide, kjenner hverandre og vet hvilken kompetanse hver enkelt har, sier han til Klassekampen.

Les også fra Tidsskrift for Den norske legeforening

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1840890