Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

I denne ukas nytt kan du lese mer om LO-kongressen, hjemløse østeuropeiske arbeidere, bedre bostøtteordning

Tariffoppgjøret 2009

Mekling i forhandlingene i Oslo kommune

Mandag 4. mai var det møte med Meklingsmannen om den videre framdrift i meklingen for oppgjøret i Oslo kommune.

  • I og med at oppgjøret i Oslo er oversendt mekling, er det kun Meklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen.
  • Neste møte er avtalt til mandag 18. mai kl. 12.
  • Fristen er tirsdag 26. mai kl. 24.00. Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. mai 2009.

Tariffinformasjon om oppgjøret i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meklingen.

Vi har egen side på TV 2 Tekst-TV side 760 Våre nettsider: www.fagforbundet.no/oslo klikk deretter på Tariff 2009

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. SMS-tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kroner per melding.

Send ad ffo til 1986 for å abonnere.

Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

 

Klar for nye fire år med rød grønn regjering

Stemningen på LO-kongressen var ikke mulig å ta feil av, når statsminister Jens Stoltenberg innledet til debatt. LO vil gå i bresjen for at den rød-grønne regjeringen skal få fire nye år

Regjeringas faglig-politiske regnskap ble presentert, og skrytelista over hva regjeringa har gjort er lang. Med statsminister Jens Stoltenberg i salen, slo forbundsleder Jan Davidsen fast at regjeringen har oppfylt mange av løftene fra Soria-Moria erklæringen, men at det fortsatt er langt igjen før fattigdommen er avskaffet.  Regjeringas faglige-politiske regnskap finner du på Fagforbundet Oslos hjemmesider.

Leder av Fagforbundet Oslo Mari Sanden ser en tydelig politisk retning hos LO kongressen. Både LO-leder Roar Flåthen og Jens Stoltenberg var tydelig på politisk retning, på det å satse på fellesskapet, og finne løsninger gjennom det faglig-politiske samarbeidet. Mari Sanden trekker spesielt fram at Jens var forbausende åpen og klar på likelønn: - Hans definsjon  var etter Fagforbundets hjerte, han var direkte på at likelønn dreier seg  i hovedsak om å løfte lavtlønte og kvinner, og sa at her er det bare å sette oss ned og begynne. Den utfordringen skal vi ta.

Savnet fokus på sykehusene

-Det eneste jeg savner er et sterkere fokus på sykehus, Jens burde sagt noe i sin innledning, sier Mari Sanden -I og med at tiden ble knapp, og en del innledere ikke fikk ordet så ble det heller ikke et tydelig tema i debatten. Men vi skal ta Jens på ordet, at styrken i det faglige-samarbeidet er at vi klarer å sette oss ned sammen, og finne omforente løsninger. Arbeiderpartiet er nødt til å ta Fagforbundets forslag i sykehuspolitikken inn over seg.

En inspirerende kongress

Det er knyttet spenning til hvem som kommer i LOs nye ledelse og hva utfallet blir i noen enkeltsaker, men Mari trekker fram betydningen av en ryddig og disiplinert kongress.

-Kongressen er en inspirasjon for det videre arbeidet vårt, og spesielt valgkampen, vi får en tydelig politisk retning, kongressen gir følelse av en sterk samling i LO, både LO og forbundene er i vekst, det gir kraft for de utfordringene vi møter i de neste fire åra.

På torsdag vil LOs nye ledelse bli valgt, og på fredag vedtar kongressen politikken for neste periode. Du kan følge kongressen live på LO sine sider, nyhetene får du på Fri Fagbevegelse.

 

Østarbeidere havner på gata i Danmark

Bare i København er det 600 som er blitt hjemløse etter å ha søkt lykken i Danmark, skriver Fri fagbevegelse

 Uten formell tilknytning til arbeidsmarkedet har man ingen rett til sosialhjelp, overnatting på herberge, å få mat på varmestuer eller suppekjøkkener, eller legebehandling. Som EU-borger har du rett til å flytte fritt på tvers av grensene, men du skal kunne forsørge deg selv.

Vanskelig å få hjelp

Bakgrunnen er at regjeringen har forbudt de frivillige organisasjonene som mottar statsstøtte og Københavns kommune å hjelpe utenlandske hjemløse. Frykten for at Danmark skulle ende som "varmestue for østeuropeere", fikk vinteren 2007 daværende velferdsminister Karen Jespersen til å true med å stanse all statsstøtte til foreninger som hjalp øst-europeiske hjemløse. Samme vinter ble to ihjelfrosne polske hjemløse funnet på gata i København.

Bedre i Oslo

Magnar Lie, direktør for Blå Kors Øst som blant annet driver en lavterskel hjelpestasjon i Oslo, gir et helt annet bilde av situasjonen i Norge. - Vi har tatt det klare standpunktet at de er ofre for en krise de ikke selv har skyld i, og at de har samme rett til å få et måltid hos oss som alle andre. Dette har vi meddelt Oslo kommune som støtter oss økonomisk, uten at det har skapt problemer, sier han til frifagbevegelse.no.

Lie forteller at hjelpestasjonen på en normal dag har rundt 250 besøkende som kommer for å få mat. For ett år siden kom det nesten ingen østeuropeere, i dag kommer det over 100 om dagen. Les hele artikkelen hos Fri Fagbevegelse

 

Øker bostøtteordningen med 160 mill.

Regjeringen øker bostøtteordningen med 160 millioner kroner på årsbasis, dvs at i revidert budsjett for 2009 blir det en ekstrabevilgning på 66 millioner kroner. Ekstrabevilgningen vil komme 54.000 av dagens 100.000 bostøtteberettigede til gode. Den vil utgjøre om lag 3.000 kroner i snitt.

Bakgrunnen for økningen er trygdeoppgjøret i 2008. Oppgjøret var så godt at mange av dem som i dag mottar bostøtte ville fått avkorting fra 1. august i år. Kleppa gjorde det klart at hun med denne ekstrabevilgningen ønsker å skjerme denne gruppen.

 

Hovedtariffavtale er inngått med Trygge Barnehager

Fagforbundet kan endelig bekrefte at det er inngått hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Trygge Barnehager. Avtalen gjelder med virkning fra 1. mai 2009.Tariffavtalen inneholder fellesbestemmelser, lønnsbestemmelser, forhandlingsbestemmelser mm i all hovedsak tilsvarende tariffavtalen med Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A).

Avtalen inneholder ytelsesbasert tjenestepensjonsordning og AFP. Tariffavtalen gjelder pr dato for 89 navngitte barnehager (, hvorav 5 ligger i Oslo.

Hovedavtalen bygger på tilsvarende med PBL-A og Fagforbundets standard tariffavtale for barnehager til bruk i frittstående virksomheter,men er i denne omgang ikke like omfattende.

Fagforbundet har rundt 320 medlemmer her.

Les hele saken på Fagforbundets nettsider

 

Nytt fra seksjon kontor og administrasjon

Seksjon kontor og administrasjon har fått ny nestleder;  Espen Petersen i Fagforbundet bydel Gamle Oslo sa seg villig til vervet på seksjonstyrets samling 7. og 8. mai.

Oppfriskningskurs i matematikk ble gjennomført  12. mai med 27 deltakere.
Foreleser Stein Øgrim, rektor på Foss vgs frisket opp i prosentregning, brøker og mer. Mange gode tilbakemeldinger om at dette var nyttig og noen ønsket en påbygging og mer tid til flere oppgaver.

Neste kurs ut fra Seksjon kontor og administrasjon blir Excelkurs tirsdag 23 juni, kurset har vært avholdt tidligere år. Det er plass til 24 deltakere på dette datakurset. Kurset er annonsert.

Seksjonsleder Sandra Arnesen minner om Seksjonslederkonferanse 12 juni. Tema for konferansen er informasjonsformidling ifb med seksjonsarbeid. Innkalling sendes til seksjonslederne/kontaktene.

 

Helsekonferansen 12.-13.mai 2009 - Tid for samhandling

Helsekonferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Over 1000 påmeldte vitner om en stor interesse rundt temaet.

Helseministeren Bjarne Håkon Hansen åpent konferansen og viste til bakgrunnen til at Samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er satt i gang. Målet er å sette inn større fokus på forebygging, slik at færre får sykdommer som må behandles i spesialisthelsetjenesten.

Det vil medføre store utfordringer for kommunene å legge inn tiltak tidlig i et sykdomsforløp, samt ha fokus på forebygging. For eksempel er en økning av antall fastleger vedtatt. Det skal gjøre at legene får bedre tid til hver pasient og kunne sette igang behandling i samarbeid med andre kommunale tilbud.

Det er spennende tider i møte, men konferansedeltakerne var av den oppfatning at dette er måten å møte framtidens utfordringer i helsesektroren på. Fagforbundet støtter tankene bak reformen, sier konserntillitsvalgt i Helse Sør Øst, Anna Elisabeth Uran. -Samtidig vil dette være nok en reform som involverer store deler av velferdstjenestene og våre medlemmer. Fagforbundet skal sikre gjennomslag for vår politikk gjennom deltakelse, innspill og aktivitet i prosessen med Samhandlingsreformen.

For å se videoklipp osv fra det som ble framført på konferansen kan du gå til: http://www.helsedirektoratet.no/helsekonferansen

 

Konferanse for pensjonisttillitsvalgte

Tid:      Tirsdag 16. juni  kl 09.00 - ca 14.00

Sted:    Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8, kurssal 1 etg.

Konferansen arrangeres for pensjonist-tillitsvalgte i fagforeningsstyrene.

Tema for konferansen vil bli valgkamp.

Leder Mari Sanden vil informere om hvordan Fagforbundet Oslo legger opp sin valgkamp i forbindelse med Stortingsvalget. Trond Jensrud fra Arbeiderpartiet vil fortelle om deres valgkampplaner.

Norsk pensjonistforbund vil også komme og informere om medlemsfordeler.

Påmelding innen: 8 juni 2009.

Vel møtt.

Dokumenter