Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13

I nytt denne uken kan du lese mer om, innkjøpsrutiner i Oslo kommune, felttog mot uønsket deltid, ny hjelpemiddelteknisk tjeneste, og utvidelse av ordningen med klinisk fagstige.

Tariffoppgjøret 2009

Mekling i forhandlingene i Oslo kommune

Mandag 4. mai var det møte med Meklingsmannen om den videre framdrift i meklingen for oppgjøret i Oslo kommune.

 • I og med at oppgjøret i Oslo er oversendt mekling, er det kun Meklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen.
 • Neste møte er avtalt til mandag 18. mai kl. 12.
 • Fristen er tirsdag 26. mai kl. 24.00. Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. mai 2009.

Tariffinformasjon om oppgjøret i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meklingen.

Vi har egen side på TV 2 Tekst-TV side 760 Våre nettsider: www.fagforbundet.no/oslo klikk deretter på Tariff 2009

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. SMS-tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kroner per melding.

Send ad ffo til 1986 for å abonnere.

Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

 

Felttog for heltid, kamp mot uønsket deltid

Det rører seg blant Fagforbundets tropper, idet forbundet legger ut på en storstilt offensiv mot uønsket deltid. Det lukter massesøksmål.

Opptakten til prosjekt "Retten til heltid" kom i 2007, med den såkalte Granvin-dommen. Da vant Fagforbundet fram med en sak mot Granvin kommune, på vegne av fire deltidsansatte kvinner. Tingretten fant at Granvin kommune hadde brutt arbeidsmiljøloven fordi behovet for vikarer på sykehjemmet ikke kan kalles ekstraordinært.

Det at eldre ved et sykehjem blir alvorlig syke og dør, er en del av hjemmets normale virksomhet. Dermed kan ikke sykehjemmet påberope seg retten til å bruke midlertidige stillinger, og kvinnene hadde krav på fast stilling. Det fikk de.

Inspirert av denne historiske dommen, satser Fagforbundet nå på et massivt rettslig søkelys på uønsket deltid. - Vi arbeider aktivt for å få frem flere saker som kan belyses for domstolene, sier leder i Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann-Mari Wold.

Hensikten er å avklare hvilke gråsoner som finnes i lov- og avtaleverk og få klarhet i om lovverket fungerer etter intensjonene.

Kartlegger verstinger

- Kompetansesentrene våre har fått i oppgave å spore opp ti verstinger i sitt distrikt, for eksempel kommuner og helseforetak som vi tidligere har hatt dårlige erfaringer med, sier Wold.

De hovedtillitsvalgte sender brev til arbeidsgiverne og krever en oversikt over ansettelsesforholdene. Det vil si tall på vikarer, overtidsstatistikk, antall deltidsansatte og så videre. Allerede da kan det begynne å skje ting.

- Det som ofte viser seg i denne første runden, når hovedtillitsvalgt orienterer om prosjektet, er at arbeidsgiveren må skaffe seg en oversikt. Mange rydder opp bare fordi hovedtillitsvalgt setter fingeren på problemet, forteller Wold.

Alle sakene til retten

Hun regner likevel med å motta en del saker. Erfaringsmessig er det i pleie- og omsorgssektoren, skoler og barnehager vi finner flest "ring-og-spring-vikarer".

- Slike ringevikarer får det ofte vanskelig med å planlegge inntekt og hverdager, forteller Wold.

Hun regner med at sakene blir ferdig utreda hos kompetansesentrene mot slutten av mai. Den rettslige prossessen iverksettes over sommeren. Det er forbundsadvokat Kjetil Edvardsen som leder dette arbeidet, i samarbeid med advokater fra LO.

- Det kan hende vi får domsavsigelser som kan brukes i flere tilfeller, men vi kommer til å kjøre alle saker hvor vi ser det er behov, konkluderer Wold.

 

Oslo kommune bryter innkjøpsreglene

I et innlegg i Aften tar, Jan- Edvard Monsrud, leder i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo et oppgjør med kommunens innkjøpskultur.

Aften skriver tirsdag 28. april om Oslo kommunes brudd på innkjøpsreglene. Uttalelsene fra kommunerevisor Annette Gohn- Hellum er alvorlige, og det verste er at kommunerevisjonen ikke har kapasitet til å følge opp alle etater, bydeler og kommunale foretak på dette. Så situasjonen kan være verre enn det som nå er avdekket.

Finansbyråd Stian Berger Røsland ( H ) svarer med at kommunen må lage et helt nytt system for innkjøp av varer og tjenester. Kommunen har et sett av regler og rutiner som skal følges ved innkjøp, problemet er at det ikke blir fulgt opp av den enkelte kommunale instans. Dette går etter mitt skjønn på holdninger og noe kunnskap.

Det er også en politisk side ved dette som finansbyråden ikke berører. Høyre og Fremskrittpartiet i byråd gjennomfører en storstilt konkurranseutsetting av alle tjenester. Det medfører at antall kontrakter øker voldsomt. Det øker muligheten for at innkjøpsreglementet brytes. Kontroll med fakturaer og utførelse av tjenester tar mye tid og skaper økt byråkrati. Mulighet for andre mislighold økes også, f.eks. kontroll med sosial dumping.

Kommunen sløser bort fellesskapets penger. Det avdekkes mulighet for korrupsjon, manglende kontroll av utført arbeid og anbud, fakturaer som ikke stemmer med avtalt pris, konkurranse som droppes. Er det ikke bedre å utføre flere tjenester i egenregi med egne faste ansatte enn å utsette Oslo for det som nå avdekkes?.

 

Ny hjelpemiddelteknisk tjeneste fra 1.1.2010

Fagforbundet Oslo viser til at Oslo Bystyre den 17.12.08 vedtok at ansvaret for det som går under betegnelsen hjelpemiddelteknisk tjenester, overføres fra bydelene til en ny byomfattende hjelpemiddelteknisk pool som skal administreres av bydel Bjerke f.o.m. 1.1.2010.

Bydelene overfører sine berørte arbeidstakere pr. 31.12.09. 

De berørte partene i Oslo kommune har den 15.04.2009 blitt enige om en gjennomføringsavtale av de aktuelle ansatte og som forteller ganske detaljert hvordan prosessen skal foregå.

Bydelen er ansvarlige for sine berørte altmuligmenn fram til de er overført 31.12.09. I første omgang må det avklares i hver enkelt bydel hvem som er berørt, i tråd med gjennomføringsavtalens punkt 4.1, og dette skal være gjort innen 01.08.09. 

- Det er viktig å huske på at saken også skal behandles i bydelenes MBU og AMU, sier Arne Halaas. Dersom det skulle oppstår uenighet lokalt, er det viktig at våre fagforeninger kontakter oss, slik at vi kan ta opp saken med Oslo kommune sentralt .  -Dette må de berørte fagforeningene notere seg, avslutter Arne Halaas

 

Utvider ordningen med klinisk fagstige

Fagforbundet Seksjon helse og sosial utvider ordningen med klinisk fagstige til alle yrkesgruppene på høyskolenivå fra 1. mai 2009.

Mange arbeidstakerorganisasjoner har utviklet dokumentasjonsprogrammer som både formaliserer kompetanse opparbeidet i yrkeslivet og teoretisk opplæring som blir gitt i tilknytning til arbeidsplassen eller av andre kurstilbydere.

Organisasjonene står selv ansvarlige for godkjenning av deltakerne ut fra fastlagte kriterier og krav til dokumentasjon av disse.

Ordningene har som mål å gi inspirasjon og motivasjon til faglig utvikling. 

Fagforbundet har hatt ordningen med klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere siden 2002.

Fra 1. mars 2008 ble klinisk fagstige utvidet til også å gjelde alle fra videregående skoles nivå med helsefaglig autorisasjon og fra 1. mars 2008 ble ordningen utvidet til også å gjelde sykepleiere.

Fra 1. mai 2009 ble ordningen utvidet til også å gjelde vernepleiere, sosionomer, barneverns-pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt øvrige yrkesgrupper innen helse- og sosialområdet med høgskoleutdanning. 

Informasjon om klinisk fagstige og søknadsskjema finner en på seksjonen sine nettsider sentralthttp://forrige.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/shs/

Viderefører også veiledergodkjenning fra 1. mai 09 for alle yrkesgrupper med utdanning fra minimum videregående skoles nivå

Fagforbundet opprettet tverrfaglig godkjenningsordning for veiledere i 1999. Ordningen videreføres med endringer fra 01.05.09.

Målsetting med ordningen

Godkjenningsordningen av veiledere er sammenhengende og prosessrettet, der det legges hovedvekt på å tilegne seg en veiledningsmetode som skal fremme læring for individet og bidra til å utvikle arbeidsplassen som læringsarena. En skal bli bevisst på hvordan en bruker seg selv i en veiledingsprosess. Samtidig er det viktig at den enkelte får mulighet til å dyktiggjøre seg selv innenfor sin profesjon/fagområde.

Fagforbundet legger vekt på tverrfaglig respekt og samarbeid både overfor aktuelle  brukergrupper og arbeidskolleger som veiledes.

Mer informasjon om veiledergodkjenningen og søknadsskjema finner en på seksjonen sine nettsider sentralthttp://forrige.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/shs/

Medlemsrekord i Fagforbundet

1. mai hadde Fagforbundet Oslo 34 867 medlemmer mens Fagforbundet har nå totalt 307 489 medlemmer. Vi gratulerer våre fagforeninger med godt rekrutteringsarbeid.

 

Kurset som alltid er like populært

24 april avholdt Seksjon kontor og administrasjon kurset "Skriv så tante Augusta forstår deg" Kursets foreleser Inger Lise Soot gir kursdeltakerne gode tips til å skrive et enklere språk når vedtak eller andre formelle dokumenter sendes ut til innbyggerne våre. Litt oppfriskning av grammatikk ble det også.

- Kurset har blitt avholdt i flere år nå og det er fortsatt et populært kurs, sier leder i Seksjon kontort og admninistrasjon, Sandra Arnesen. Det var i år 40 søkere og 24 fikk plass. Jeg oppfordrer seksjonene i fagforeninger til å slå seg sammen og tilby kurset lokalt!

 

Vellykket kurs i marka

Over to dager i april avholdt Seksjon samferdsel og teknisk kurs i Maridalen om: Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag.

Kurset ble avholdt i Maridalen tirsdag 21.04.09 og onsdag 22.04.09. Kurset innebar opplæring i flere aspekter ved bruk av motorsag. I tillegg til felling og kvisting av trær fikk deltakerne innføring i filing av kjede og generelt vedlikehold av saga samt riktig verneutstyr.

De fremmøtte viste entusiasme og stor vilje til å lære, sier kurs ansvarlig, Thomas Eliassen fra seksjonsstyret. - Kurset har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger på alle punkt. Det eneste noen hadde å utsette på noe som helst var at de gjerne så at kurset gikk over to dager slik at man kunne få en hel dag til felling.

Instruktør Frank Thomassen fra Friluftsetaten fremsto som svært profesjonell og informativ. Han viste evne til å formidle sin brede kunnskap på en lettfattelig måte. Alle deltakere fikk sine spørsmål besvart og forventninger innfridd. Alt i alt var kurset meget vellykket begge dager.

 

Kurs

Vi minner om

"Forflytningskunnskap for helsepersonell - håndverk og etikk i praksis"

Målgruppe: Medlemmer som arbeider direkte med pasienter.

Dato: Tirsdag 2. juni 2009

Tid: 09.00 - 15.00

Sted: Ullevål Universitetssykehus, Søsterhjemmet - kjelleren

Foreleser: fysioterapeut Per Halvor Lunde

Innhold:

 • Forflytningskunnskap sett i et arbeidsmiljø- og i et pasientperspektiv.
 • Hvilke faglige krav stilles til ansatte på din avdeling/team mht praktiske ferdigheter med forflytning og profesjonell pleie?
 • Praktiske arbeid med utfordringer i hverdagen
 • Muligheter og begrensninger hos den enkelte bruker/pasient vi arbeidet med.
 • Systematikk i arbeidet med kunnskapsutvikling på vår avdeling
 • Dokumentasjon på intern undervisning ved vår avdeling
 • Nødvendige hjelpemidler ved forflytning på vår avdeling
 • Dokumentasjon og effekter ved bruk av forflytningsteknikker istedenfor manuelle løft - forskningsresultater

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 14. mai 2009

Alle som får plass på kurset tilskrives

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Lover og forskrifter som gjelder for kommunehelsetjenesten

Innhold: Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven m/nytt kapittel A4 -samtykkekompetanse, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, Lov om psykisk helsevern forskrifter bl.a. ny legemiddelforskrift

Foreleser: Rådgiver Lillian Eriksen

Målgruppe; Medlemmer som arbeider innenfor kommunehelsetjenesten

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Tid:                  Onsdag 3. juni 2009

Søknadsfrist: Torsdag 14. mai 2009.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Hvordan få et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Målgruppe: Medlemmer i Fagforbundet som er renholdere, plasstillitsvalgte og verneombud om mulig fra samme arbeidsplass

Tid: Onsdag 27. mai 2009, Kl. 0900- 1500

Sted: Kurslokale til Fagforbundet Oslo, Apotekergata 8, Oslo

Innhold: Hvordan renholder, plasstillitsvalgt og renholder fra samme arbeidssted sammen kan skape ett bedre arbeidsmiljø. Gjennomgang av lover, forskrifter som er gjeldene for HMS. Hvordan samhandle for å løse utfordringene.

Instruktør: Katarina Langaard fra Norsk ledertrening.

Påmelding til egen fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 15. mai kl. 1500

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver.

Hvis det er stor søknad til kurset, vil de

som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.