Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

I denne ukens nytt kan du bl. a. lese mer om redusert arbeidstid i tredelte skift, resultatene av fylkesmøtet, svart arbeid, bruk av konsulentselskaper og Nasjonal Transportplan

Redusert arbeidstid i tredelte skift

- Dette er kjempenyheter. Jeg ser på dette forslaget som en seier. Etter mange års kamp er vi endelig i mål, eller i alle fall på vei mot målet, sier Mette Nord, som sitter i arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Regjeringen ønsker redusert arbeidstid for ansatte som jobber i en treskiftsordning, hovedsakelig i offentlig sektor.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) meldte onsdag ettermiddag at det heretter vil bli lik behandling av kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere. Dette er et krav flere arbeidstakerorganisasjoner har kjempet for i flere år. Les mer på Fagforbundets hjemmesider

Fylkesmøtet er avholdt

Fylkesmøtet er avholdt, nytt fylkesstyret er valgt og ny politikk er vedtatt. Pensjon var en viktig sak som skapte engasjement på møtet, og en ny sykehuspolitikk er blant de viktigste kravene Fagforbundet Oslo kom ut av møtet med.

En bedre sykehuspolitikk

Fagforbundet Oslo vedtok at de rød-grønne partiene må ta ett oppgjør med dagens sykehuspolitikk og begrense markeds-tenkningen som preger helseforetakene i dag.

Fagforbundet Oslo mener dagens organisering av sykehusene etter modell av private aksjeselskaper ikke har nødvendig politisk styring og demokratisk kontroll. Uttalelsen tar også opp vår bekymring for Hovedstads-prosessen og for EUs helsedirektiv, og status for rus og psykiatri og samhandlingsreformen.

Les hele uttalelsen på våre hjemmesider.

Forsvar offentlig pensjon

Pensjon blir hovedsak i vårens tariffoppgjør, og det er også tema for Fagforbundet Oslos representantskapsmøte fredag 27. mars. Fylkesmøte vedtok at Fagforbundet Oslo tilslutter seg aksjonen "Forsvar offentlig pensjon", og oppfordrer alle fagforeninger til å gjøre det samme.

Fagforbundet Oslos krav er

  • Bevar offentlig tjenestepensjon!
  • 30 års opptjening skal gi minst 66 prosent pensjon av sluttlønn
  • Fortsatt bruttopensjon fra 65 år
  • Bevar dagens sosiale AFP-ordning
  • Behold særaldersgrensene med dagens ytelser
  • Viderefør uførepensjonen i offentlige tjenestepensjoner

Les uttalelsen om pensjon her

Andre uttalelser

Det ble også vedtatt uttalelse om at det offentlige bør unngå kontrakter med konserner som utfører oppdrag for okkupasjonsmakter, det ble vedtatt en miljøuttalelse, en uttalelse om Gaza, om sosial boligbygging og om lærlingesituasjonen. Uttalelsene finner du her.

 

Nytt fylkesstyre er valgt

Alle ble valgt for to år, med unntak av leder Mari Sanden som ble valgt for fire år.

Leder: Mari Sanden, Fagforbundet Nordstrand

Nestleder/stedfortreder: Roger Dehlin, Kommunal konkurranses fagforening

Nestleder: Janka Damslora, Fagforbundet Sykehjemsetatens ff

Opplæringsleder: Astrid Tjellaug,  Fagforbundet Ullevål universitetssykehus

Sekretær: Arne Halaas, Fagforbundet Bjerke

Sekretær: Lasse Kristiansen, Fagforbundet Gamle Oslo

Sekretær 50 %: Anna Elisabeth Uran, Fagforbundet Ullevål universitetssykehus

Styremedlemmer:                       
Unni Svendsen, Fagforbundet Private virksomheter, Oslo
Stein Asthøy, Sosiale institusjoners fagforening
Trude Bruvoll, Fagforbundet Gamle Oslo
Sathi Sivarajah, Fagforbundet Bjerke
Rune Aasen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Ingri Bjørnevik, Nordre Aker fagforening

Varastyremedlemmer:                       
Bjørn Wølstad-Knudsen, Fagforbundet Ullevål universitetssykehus
Anita Guldahl, Fagforbundet Utdanningsetaten
Oddbjørn Brødreskift, Fagforbundet Vestre Aker

Prosjektleder: Randi Helle, Fagforeningen for ledelse og adminstrasjon

Fane2-ansvarlig: Elin Vinje, Fagforbundet Bjerke

Beregner 50 %: Arild Olsen, Grünerløkka fagforening

 

Oversikt over alle valg finner du her

 

Godt for transporten - svakt for klimaet

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, er lagt fram.  Ni milliarder årlig til jernbane er en gledelig satsing. Fagforbundet er også positive til doblingen i belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Vi er også glade for kraftig satsing på gang- og sykkelsti.  

Fagforbundet mener derimot det er skuffende at regjeringen ikke velger å bruke NTP, som et verktøy i klimakampen. NTP har f.eks. ikke karbonbudsjetter knyttet opp til alle større prosjekter. Fagforbundet savner også sterkere signaler om satsing på alternative drivstoff, som biometangass produsert fra avfall.

Fagforbundet ønsket også grep for å få til mer forutsigbar finansiering. Det er ikke laget nye systemer for flerårige bevilgninger. Dette undergraver intensjonen med en ti-årig transportplan. Samtidig er Fagforbundet fornøyd med at man har valgt å ikke videreføre de forsøkene man har gjort med OPS (offentlig-privat samarbeid).    

 

Buss på biobluss

Fagforbundet og Naturvernforbundet gir regjeringa en oppskrift på å gjøre Norges busspark klimanøytral. Om få år kan all norsk rutebiltrafikk gå på biometangass, mener Stein Guldbrandsen og Lars Haltbrekken.

Norske kloakkanlegg slipper metangass rett ut i atmosfæren. Fra juli 2009 blir det forbudt med slike åpne slamdeponier. Gassen som produseres i disse anleggene vil i noen grad brukes til fjernvarme, men høyst sannsynlig vil gassen bare brennes opp uten å utnyttes i nevneverdig grad. Det er meningsløst, spesielt når vi tror at denne gassen har potensiale til å kjøre all lokal tungtrafikk. Biogassdrivstoff kan utgjøre ti prosent av det totale drivstofforbruk i norsk vegtrafikk.

Les hele innlegget fra Klassekampen på Fagforbundets hjemmesider

Vellykket plogspiss-satsing

En satsing på yrkesfaglig arbeid og verving mot bestemte yrkesgrupper gir gode resultater for forbundet. Fagforbundet har doblet antallet sykepleiere på to år, og satser nå mer på høyskolegruppene, bl.a. som en del av det yrkesfaglige arbeidet.

Plogspissyrker
Fagforbundet har nå over 306 000 medlemmer. Plogspissprosjektet til Fagforbundet har pågått et års tid med en netto rekruttering på nesten 10 000 medlemmer i fjor. Åtte grupper har fått et spesielt fokus i perioden, de såkalte plogspissyrkene. Noen har høyskoleutdanning, andre bygger på videregående. Til sammen utgjør disse yrkene over 40 prosent av Fagforbundets yrkesaktive medlemmer.

Les hele saken i LO-Aktuelt

 

Helse som industri

De norske helseforetakene er storforbrukere av konsulenttjenester. Helse Sør-Øst brukte blant annet 50 millioner kroner på konsulenttjenester i 2007, skriver Klassekampen. Forsker ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, Endre Sjøvold, har selv bakgrunn fra konsulentbransjen og er skeptisk til helseforetakenes konsulentbruk.

- De fleste konsulentselskaper bruker såkalt «lean production», som er en metode hentet fra bilindustrien. Den går ut på å spare tid og ressurser der det er mulig, og derfor er den ikke tilpasset mange av sykehusenes oppgaver, sier Sjøvold.

I «lean production» er det etterspørselen som driver produksjonen og behandlingstilbudet formes ut fra statistikk: Lidelsene med hyppigst forekomst og forutsigbare løp og behandlinger, blir de mest lønnsomme. - Behandling av for eksempel kronisk syke og palliativ omsorg kan aldri bli lønnsom, simpelthen fordi man ikke kan effektivisere tid og omsorg, sier Sjøvold.

 

Delta i medlemsdebatten

Alle medlemmer i Fagforbundet oppfordres til å delta i debatten foran Stortingsvalget til høsten. Fristen for å sende inn forslag er 1. april.

Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv? Skjemaer får du hos din fagforening, eller du kan delta via LOs side debatt.lo.no eller du kan bruke dette elektroniske forslagsskjemaet

Det nytter at LO engasjerer seg. I 2005 gjorde LO-medlemmene arbeidsmiljøloven til en hovedsak og LO spurte: Vil dere reversere endringene Bondevik-regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven? Resultatet  er at den rød-grønne regjeringen har reversert følgende vedtak som Bondevik-regjeringen vedtok med støtte fra Frp:

  • Adgang til å øke den daglige arbeidstiden til 13 timer per dag
  • Øke adgangen til bruk av overtid
  • Svekkelse av stillingsvern gjennom endringene i retten til å stå i stilling
  • Øke adgangen til midlertidige ansettelser
  • Svekkelse av de tillitsvalgtes innflytelse

Nå kan du være med å bestemme hvilke saker som blir LOs krav til partiene i neste periode. Vi er medlemmer i en organisasjon som blir hørt. Alle som deltar i debatten før 1. april er med i LOs trekning av tre reisegavekort fra Folkeferie á kr. 10 000,-.

 

Sverige: Ingen krisepakke til kommunene

Mens de rød-grønne i Norge bruker kommunene til å bekjempe arbeidsledigheten, vil den borgerlige alliansen som sitter med makta i Sverige, at kommunene skal spare i trange tider.

Sverige er hardt rammet av finanskrisa, men noen krisepakke til kommunene er det ikke snakk om. For den borgerlige alliansen som styrer Sverige er det skattelette gjennom lavere arbeidsgiveravgift som skal redde kommunene og landet.

- Det kommunale selvstyre som så ofte hylles, skal også gjelde i dårlige tider, sa Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

I går tonet han ned forventningene om en håndsrekning til offentlig sektor. I dag ble det klart at krisepakken uteblir og 15 000 arbeidsplasser i stat og kommune er nå truet.

Les mer hos SKTFtidningen: Inga pengar til kommunerna i år og Reinfeldt tvekar om kommunpaket

 

Svart arbeid er en TYV

Svart arbeid er igjen satt på dagsorden. Man antar at vi snakker om skatteunndragelse på til sammen ca. 100 milliarder kroner i Norge, penger som kunne bli brukt til noe bra for alle.

Konferansen om svart arbeid som ble arrangert av KS, LO UNIO, NHO, YS og Skatteetaten 17. mars var en faglig og lærerik konferanse. Spesielt var rapporten som ble presentert fra TNS Gallup om Svart arbeid- utviklingstrekk hos privatpersoners forhold til svart arbeid fra 2006- 2009 lærerik. Her kom det fram at omfanget av svart arbeid har økt. I 2006 svarte 9 % ja til at de hadde benyttet seg av svart arbeid, til at det i 2009 var 17%. Hele 43 % kjente til noen som hadde benyttet seg av svart arbeid. Dette er en utvikling i svært negativ retning.

Konferansen tok også opp offentlig sektors rolle i problematikken rundt svart arbeid. Dette fordi offentlig sektor er en meget stor kjøper av varer og tjenester. Hva gjør offentlig sektor for å være 100 % sikre på at firmaer som det handles med er "reine". Svaret på det er helt klart mener leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo, Jan-Edvard Monsrud: - Det gjøres alt for lite. Dette tror jeg også gjelder Oslo kommune. Det er det eksempler på, renholdsbransjen er ett eksempel som har vært i mediene. Med alle kontrakter, underleverandører som florerer, er det helt umulig å unngå at Oslo kommune er med på at noen skor seg på å unnlate å betale skatter og avgifter. Utviklingen viser at jo mer konkurranseutsetting kommunen iverksetter, jo mer åpner det for skatteunndragelse.

- Min konklusjon fra denne konferansen er at det må skapes riktige holdninger i forhold til bruk av svart arbeid og at offentlig sektor må tenke gjennom hvordan den yter sine tjenester for å unngå skatteunndragelse, sier Monsrud.

Les også: Regjeringen varsler nye tiltak mot svart arbeid


Kurs

Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag

Innhold: Krav til verneutstyr, sikkerhetsrutiner ved bruk av motorsag, opplæring i stell og vedlikehold av motorsag, felling og kvisting med motorsag.

Målgruppe: Medlemmer i Fagforbundet som bruker motorsag sporadisk i jobben, eller de som ønsker å hogge egen ved på en sikker måte.

Tid: Kurs 1  Tirsdag 21. april Kl. 0830- 1500

       Kurs 2  Onsdag 22. april Kl. 0830- 1500.

Sted: Ute i skogen, deltakerne vil bli tilskrevet og veibeskrivelse bli vedlagt.

Instruktør: Frank Thomassen, Friluftsetate                     

De som melder seg på kurset må ta med godkjent verneutstyr for bruk av motorsag og egen motorsag. Verneutstyr: Vernebukse, hjelm med øreklokker og hoggerstøvler med vernetå.      

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen mandag 30. mars.

Ansvarlig: Seksjon Samferdsel og teknisk.

 

Vold og trusler

Hvordan håndtere  trakassering, trusler om fysisk og eller psykisk vold og voldelige episoder og utagering på arbeidsplassen. Deltakerne på kurset skal også trene på enkle teknikker for å forsvare seg og bistå kollegaer som kommer i vanskelige situasjoner.

Målsetting: Dette er primært for å forebygge skader, gi ansatte en tryggere hverdag og kompetanse til å takle situasjoner som utarter seg til fysisk og eller psykisk utagering. Utageringen retter seg ofte mot den enkelte ansatte.

Tid: Tirsdag 28. april 2009

Foreleser: Bjørn Roger Knudsen, psykiatrisk hjelpepleier, daglig leder og Instruktør Vold & Konflikthåndtering ANS

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen tirsdag 14. april 2009.

Kursansvarlig:   Seksjon helse og sosial

 

Vi minner om:

Skriv så tante Augusta forstår deg

Dagkurs: Fredag 24. april 2009 kl. 09-15.00

Fagforbundets kurslokaler i Apotekergata 8.

Hva kjennetegner et klart, presist og entydig skriftspråk. Kurset gir råd og regler om hvordan du skal formulere og skrive brev og andre dokumenter i embeds medfør.

Foreleser:         Inger Lise Soot

Målgruppe:        Personalmedarbeidere og sekretærer som jobber med skriftlig kommunikasjon (plogspissyrker).

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen fredag 3. april 2009.

Ansvarlig: Seksjon kontor og administrasjon.

 

Oppfriskningskurs i matematikk

Dagskurs 12. mai 2009  kl. 9-15.00

Sted: Foss videregående skole

Praktisk matematikk - utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering. Ligninger

Innspill til foreleser kan meldes innen søknadsfristen.
Nivåkunnskap: Matematikk vg1.

Foreleser: Stein Øgrim      

Målgruppe: Personalmedarbeidere (plogspissyrker), ledere, økonomimedarbeidere

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen fredag 24. april 2009.

Ansvarlig: Seksjon kontor og administrasjon.