Forsvar offentlig pensjon! Vi har mye å miste! - Fagforbundet

Forsvar offentlig pensjon! Vi har mye å miste!

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg aksjonen Forsvar offentlig pensjon, og oppfordrer alle fagforeninger til å gjøre det

Forsvar offentlig pensjon! Vi har mye å miste!

Offentlige tjenestepensjoner er en del av ansettelsesvilkårene for alle som har disse ordningene.  Lønna til offentlig ansatte, og privatansatte som følger disses lønn, har aldri nådd store høyder, men det er blitt akseptert blant annet på grunn av gode pensjonsordninger. Ved mellomoppgjøret til våren er pensjonsordningene hovedtema.  Stortinget har i sitt pensjonsvedtak slått fast at tjenestepensjon i offentlig sektor tilsvarende 2/3 av sluttlønn (bruttoordninger) videreføres. Samtidig er det vedtatt at pensjonene skal utsettes for levealdersjustering, at pensjonen skal underjusteres i forhold til lønnsveksten og at ordningen skal tilpasses prinsippene i pensjonsreformen. Et hovedprinsipp er at en skal få høyere pensjon dersom en jobber lenger. Dette står i motsetning til dagens ordning med 30 års opptjening for full pensjon.

 

Det er nedsatt et partsammensatt utvalg som skal komme med forslag til en framtidig offentlig tjenestepensjonsordning. Allerede i mandatet slås det fast at en skal tjene opp mer pensjon hvis en jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto seinere den tas ut. Det er ingen tvil om at utvalget vil bli presset hardt for å bryte med prinsippene i dagens offentlige pensjonsordning.

I tillegg sies det rett ut på hjemmesidene til Kommunenes Sentralforbund at "sluttlønnsprinsippet bør vurderes, eventuelt erstattes med en form for alleårsregel... Det er også aktuelt å reise spørsmål om størrelsen på arbeidstakers innskudd."  Allerede nå er det derfor klart at arbeidsgiverne i kommunene ønsker en omkamp i forhold til pensjonsforliket i Stortinget.

 

Både selve pensjonsreformen og AFP-ordningen som nå gjennomføres i privat sektor er usosiale reformer som helt klart rammer lavtlønna, deltidsansatte (flest kvinner) og de som ikke kan stå i arbeid fram til de er 67 år. Vi vil ikke ha de samme usosiale ordningene inn i de offentlige tjenestepensjonene.

 

Vi må stå fast på våre krav - selv om det kan føre til konflikt:

- Bevar offentlig tjenestepensjon!

- 30 års opptjening skal gi minst 66 prosent pensjon av sluttlønn

- Fortsatt bruttopensjon fra 65 år

- Bevar dagens sosiale AFP-ordning

- Behold særaldersgrensene med dagens ytelser

- Viderefør uførepensjonen i offentlige tjenestepensjoner

 

Fylkesmøtet konstanterer at ingen av de framlagte modellene fra det partsammesatte utvalget tilfredstiller våre krav - alle modellene innebærer at de som går av ved 62 år fordi de har slitsomme jobber og/eller dårlig helse får lav pensjon resten av livet, mens de som kan stå til de er 70 eller 75 får høyere pensjon enn i dag (såkalt "nøytralt uttak") Modellene er ikke bindende for partene, og vi krever at våre forhandlere avviser systemer som straffer de som går av tidlig for resten av livet. Alle, uansett når de går av, må ha rett til å gå over på tjenestepensjon på 66% / 70 % av sluttlønn fra 65 år, etter 30 års opptjening!

 

 

Lenker