En bedre sykehuspolitikk - Fagforbundet

En bedre sykehuspolitikk

Fagforbundet Oslo vedtok på sitt fylkesmøte at de rød-grønne partiene tar ett oppgjør med sin egen sykehuspolitikk og begrenser markedstenkningen som preger helseforetakene i dag

En bedre sykehuspolitikk

Vedtatt av Fagforbundet Oslos fylkesmøte 20. mars

Fagforbundet Oslo mener dagens organisering av sykehusene etter modell av private aksjeselskaper ikke har nødvendig politisk styring og demokratisk kontroll. Dagens styringssystem med helseforetak har gjort at styringa er overtatt av byråkrater, økonomer og folk fra privat næringsliv som har tatt i bruk en bedriftsøkonomisk tankegang som er fremmed for folk. Pasienter har blitt kunder, behandling kalles produksjon og ventelister kalles ordrereserver. I tillegg har foretakssystemet skapt et voksende helsebyråkrati. Vi få tilbake demokratisk kontroll og politisk styring med utviklingen av sykehusene. Politikerne må ta ansvaret for hva sykehusene skal beskjeftige seg med, og sette kvalitetsstandarder på tjenestene.

 

Fagforbundet Oslo krever at de rødgrønne partiene kommer på offensiven og erstatter styringsverktøy tuftet på New public Management (NPM) slik at markedskreftenes handlingsrom begrenses. Sykehus skal ikke drives som en butikk og en pasient skal aldri betraktes som en vare. Omleggingen til foretak og styring etter regnskapslovens prinsipper har ikke gitt bedre budsjettstyring eller økonomikontroll. Til nå har helseforetakene samlet levert økonomisk underskudd som er akkumulert til nesten 18 milliarder kroner. Vi krever at helseforetaksmodellen evalueres grundig, at sykehusene får nødvendig kapitaltilførsel Helseforetakene må gå bort fra regnskapslovens system for økonomistyring og rapportering.

 

Hovedstadsprosessen

Oslo Universitetssykehus er etablert, nye Akershus universitetssykehus er åpnet, og har allerede sprengt kapasitet. Dette bekrefter Fagforbundet Oslos bekymring i forkant av prosessen at den mangler en  analyse av dagens kapasitet i Hovedstadsområdet. Fagforbundet er enig i at eventuell overkapasitet skal tas ned, men vi mener det er galt å kutte i tjenestetilbudet og fjerne avdelinger før denne overkapasiteten er dokumentert. Befolkningsveksten i Oslo har gjennom de siste år økt betydelig mer enn  forventet og ser ut til å fortsette. I tillegg må en ta  høyde for at det blir flere eldre med kroniske og sammensatte lidelser, og det faktum at flere rammes av alvorlige sykdommer som kreft. Vi mener også at de spesielle forholdene knyttet til storbyproblematikk (rus, psykiatri og sosiale forhold) i større grad må vektlegges i vurderingen av nødvendig kapasitet for framtidig spesialisthelsetjeneste i Oslo. Nødvendige konsekvens- og risikoanalyser må gjennomføres.

 

Omorganisering er kostnadskrevende, og  situasjonen blir ikke bedre av den negative økonomiske situasjon alle helseforetakene er i. Hovedstadsprosessen må tilføres tilstrekkelig midler til omstillingstiltak til kompetanseheving, omskolering og andre personalmessige tiltak. Vi krever en forutsigbar og involverende medvirkning slik at vi kan ivareta våre medlemmes lønns-og arbeidsvilkår.

 

Fagforbundet Oslo mener at opprettelse av pilotsykehus og prosjekter med "rett person på rett plass" vil være et godt bidrag i omstillingsprosessen. Gjennom medarbeiderinitierte prosesser kan det utvikles ideer i fellesskap for å kunne utforme gode framtidige helsetjenester. Slike prosjekter skal også bidra til at de ansatte får gode utviklingsmuligheter, er nyskapende og inspirerende for andre. Lover, avtaler, omstillingsavtale og de 12 prinsipper for medvirkning må legges til grunn for alle omstillingsprosesser som skal iverksettes.

 

Viktige fagmiljøer må bestå. Oslo har som storby og hovedstad store helsemessige forskjeller mellom øst og vest , stor konsentrasjon av livsstilsykdommer, psykiske lidelser, rusproblemer og rusrelaterte lidelser, psykososial problematikk samt et stadig økende antall eldre.

Fagforbundet Oslo mener at byens befolkning tilhører spesialisthelsetjenesten innenfor fylket/kommunens grenser. Dette er viktig for utvikling av samarbeidet med kommunehelsetjenesten.

 

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen må sees i sammenheng med pasientbehandlingen. Derfor må heller ingen vesentlige eiendommer avvikles før det er grundig gjennomgått og endelig avklart hva slags bygningsmessig kapasitet som trengs for å kunne drive en god og samordnet pasientbehandling i hele Sentrum. Eiendomsdriften må organieres slik at sykehusene selv har kontroll over  disponeringen av sin eiendomsmasse.

 

Rus og psykiatri

Fagforbundet Oslo ønsker fortsatt et eget foretak som leder og administrerer utviklingen av psykisk helsevern og rusbehandling i Oslo.Vi er av den oppfatning at ved etablering av et eget foretak for psykisk helsevern og rusbehandling vil man få en bedre og mer samordnet ledelse og administrasjon av utviklingen av disse tjenestene i sentrumsområdet.

 

Fagforbundet mener det er bra at en ny Rusakutt nå realiseres. Etableringen av denne må sees i sammenheng med Storbylegevakten i forhold til lokalisering og funksjonsfordeling. Det bør videre arbeides for et mer differensiert avgiftningstilbud for å øke muligheten for pasienter til å oppsøke avgiftning uten henvisning, slik at det blir et reelt tilbud.

 

Prehospitale tjenester

Fagforbundet støtter en regional utredning og plan for organisering av de prehospitale tjenestene. De prehospitale tjenester er i dag samlet organisatorisk for hele Oslo og Akershus. Dette gir en robust organisering som er unik også i internasjonal sammenheng. Det er svært få steder hvor både ambulanse-, luftambulanse-, og nødmeldingstjenesten er samlet organisatorisk til det regionale traume- og universitetssykehuset. Det vil være stikk i strid med nasjonal utvikling og anbefalinger å dele opp Oslo og Akershus i flere AMK-områder. Fagforbundet mener det er sterke faglige grunner til å videreføre de prehospitale tjenester som en samlet organisasjon knyttet til et universitetssykehus med regionfunksjon i multitraumebehandling.

 

Samhandlingsreform

Fagforbundet Oslo er glad for den varslede samhandlingsreformen som skal sikre at primærhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenester, samordnes på en bedre måte. Det er helt nødvendig å se disse tjenestene i sammenheng. Fagforbundet mener at LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) må legges til grunn for samarbeid, oppgave- og ressursfordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det må forhindres at finansieringssystemet kaster pasientene mellom de ulike tjenestenivåene.

 

Vi krever en bedre organisering av tilbudet til de eldre. Mange gamle blir liggende på sykehus unødig lenge fordi det ikke finnes et tilbud til dem i Oslo kommune. Vi mener at Oslo kommune må bygge opp Helsehus for å ta imot disse pasientene. Da kan de gamle motta siste del av behandling og rehabilitering i sykehjem i stedet for på sykehus.

 

 

Økt brukermedvirkning

Brukerne må involveres langt mer omfattende og forpliktende i sykehusene. Dettekan gjøres gjennom å sørge for at brukere er representert i budsjettprosesser, prosjekter og planleggingsgrupper

 

EUs Helsedirektiv
Fagforbundet Oslo er bekymret for at Eus helsedirektiv kan svekke et sterkt offentlig helsevesen. Foreliggende forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester for Europa ivaretar ikke det som skal til for å opprettholde nasjonale systemer. Fagforbundet Oslo krever full konsekvensutredning av forslaget i forhold til konsekvenser for pasientene, arbeidstakerne og for de nasjonale helsesystemene. Norge kan ikke implementere forslaget slik det foreligger nå