Fylkesmøtet er i gang - Fagforbundet

Fylkesmøtet er i gang

Mari Sanden åpnet fylkesmøtet til Fagforbundet Oslo på Quality Hotel Gardermoen etter et underholdningsinnslag av Gisle Børge Styve trio. Ca 175 delegater og gjester er samlet i to dager for å vedta ny politikk og nye tillitsvalgte for den kommende toårsperioden.

Gjester fra Russland

Fylkesmøtet er besøkt av ledelsen fra vårt russiske søsterforbund i Moskva. Sergej Chaly som leder 100 000 medlemmer i kommuneforbundet i Moskva holdt hilsningstale og takket for 15  års godt samarbeid med utveksling av erfaringer, skolering og politisk diskusjon om felles politiske utfordringer. Han trakk fram finanskrisa som en utfordring begge forbund står overfor.

 

I Russland skaper finanskrisa kutt i arbeidstid og reallønn. Vårt søsterforbund jobber både med sosiale tiltak, sammen med arbeidsgivere i kriseteam, og sammen med påtalemyndigheten jobber de for at lovverket blir fulgt på arbeidsplassene. De holder også fokus på  de kollektivene avtalene og at de tillitsvalgte bruker dem også i krisetider, og dette gjør at vært søsterforbund fortsatt står sterkt selv om det er tøffe tider.

 

Innledning fra Fagforbundet

Nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen innledet om den politiske situasjonen. Hun åpnet med en gladmelding rundt situasjonen for de såkalte MUF-erne, kurdere som har vært i norge i lang tid, og vært ureturnerbare asylsøkere. Fagforbundet har jobbet for at disse skulle få bli, og nå har Dag Terje Andersen gått inn for dette.

 

Gerd Kristiansen oppfordret fagforeningene til å bruke tida framover til å få inn svar på et godt arbeidsliv-kampanjen. Både for å engasjere medlemmene politisk, og for å gi Fagforbundets representanter på LO kongressen tyngde bak våre krav på kongressen.

 

I forhold til finanskrisa trakk hun fram at Norge ser ut til å komme bedre ut av den enn mange andre land. Vi må ikke be om lån etter IMFs betingelser, og vi har økonomi til å gjennomføre mange gode tiltak gjennom regjeringas krisepakke. Vi har også nå en mulighet til å regulere finansnæringa sli at den ikke er fristilt fra realøkonomien. Hun trakk også fram at Gordon Brown har bedt  britene om unnskyldning for å ha gitt bankene frie tøyler.

 

Noe av den viktigste kampen for Fagforbundet framover er å få et arbeidsliv som henger sammen med Arbeidslinjas mål om at fler skal stå i arbeid, og at det skal lønne seg å jobbe, og at folk skal stå lenger i arbeid. Skal dette være mulig må flere grunnleggende ting i arbeidslivet forandres. F.eks må grunnbemanninga opp i mange av våre yrker. Det er fire ganger høyere sannsynlighet for at en hjelpepleier på et sykehjem blir uføretrygda enn en bygningsarbeider. Hvor ofte er det tilsyn på sykehjem kontra byggeplasser. Det må også gjøres noe med karrieremuligheter for våre medlemmer. Et inkuderende arbeidsliv må ivareta dette, realkompetanse må verdsettes mer, og det er en kamp mot profesjonsyrkenes makt.

 

Retten til full stilling, og fast stilling  er også en viktig del av denne kampen. Lykkes vi ikke vil vi få et samfunn med større forskjeller.

 

Pensjon hovedspørsmål i tariffoppgjøret

Vi står også foran et mellomoppgjør, hvor offentlige tjenestepensjoner er hovedtema. Partene står langt fra hverandre og arbeidsgiver vil ha oss over på innskuddsbaserte ordninger. Vi har fått presentert en rekke modeller fra et ekspertutvalg. Fagforbundets mål i forhandlingene er at når folk fratrer ved 62 år  ikke vanskeligere enn i dag. Brutto på 70 prosennt ved avgang 65 år etter full opptjeningstid. Dagens samordningsregler skal bestå. Ekspertutvalgets forslag er ikke førende, det er ikke partene som har sittet der, samtidig er vi trygge på at våre egne  eksperter er de best på offentlige tjenestepensjoner.

 

Fylkesstyremedlem Stein Asthøy kommenterte i den påfølgende debatten at tre av fire forslag fra ekspertutvalget som har sett på en ny pensjonsordning , er utafor rammene av pensjonsforliket i Stortinget, og at uføre rammes spesielt av forslagene som ligger. Leder Mari Sanden påpekte også at Fagforbundet ikke må tro de er i havn med pensjonsoppgjøret når KS er ferdig, pensjonsspørsmålet henger klart sammen på tvers av tariffområder.

 

Svein Mathisen fra seksjon helse og sosial tok opp at vi må huske på at mange av våre medlemmer ikke har ett bevisst forhold til sin egen pensjon, og konsekvenser det får for pensjon åmikke være i fast stilling eller full stilling. Halvor Gaustadnes fulgte opp og støttet at Fagforbundets jobb med arbeidslinja og pensjon i forhold til uføre, og la til hvor vanskelig det er for funksjonshemmede og andre som står utafor arbeidslivet å komme inn i arbeidslivet. Fagforbundet må kreve radikal kvotering i offentlig sektor, jobbgaranti for unge uføre og stå på at inkluderende arbeidsliv realiseres og videreføres.