Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8

I nytt nr 8 skriver vi om Oslo kommune som leier inn ulovlig arbeidskraft, rapport om offentlige pensjoner, ny direktør for Oslo Universitetssykehus, nye kurs og nye tillitsvalgte

Delta i medlemsdebatten

Alle medlemmer i Fagforbundet oppfordres til å bli med i debatten foran Stortingsvalget til høsten. Fristen for å sende inn forslag er 1. april.

Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv? Skjemaer får du hos din fagforening, eller du kan delta via LOs side debatt.lo.no eller du kan bruke dette elektroniske forslagsskjemaet

Og du har kanskje andre hjertesaker - Så ikke nøl, kast deg inn i debatten!

Alle som deltar i debatten før 1. april er med i LOs trekning av tre reisegavekort fra Folkeferie á kr. 10 000,-.

 

 

Siri Hatlen blir administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF

Styret i Oslo universitetssykehus HF har i dag ansatt Siri Hatlen som administrerende direktør i det nye helseforetaket. Siri Hatlen har bred innsikt i helsesektoren og har mange års erfaring som arbeidende styreleder og senere styreleder i Helse Øst. Siri Hatlen begynner i den nye stillingen 1. juli.

Oslo universitetssykehus med sine 20.000 medarbeidere er en av Norges største arbeidsplasser. Det nye helseforetaket ble etablert 1. januar 2009


Rapporten om offentlige pensjoner: - Underlag for forhandlinger

- Rapporten beskriver alternative modeller for utformingen av tilpasset AFP og offentlig tjenestepensjon i stat og kommune, og er et underlag for de forhandlingene som skal føres om pensjon i årets tariffoppgjør, sier LO-leder Roar Flåthen.

Gjennom hovedoppgjøret i 2008 ble det inngått en trepartsavtale som sikrer videreført en god AFP-ordning i privat sektor i forbindelse med reformen av folketrygden. For offentlig sektor må en tilsvarende løsning avklares ved mellomoppgjøret. Tjenestepensjonene i offentlig sektor skal også tilpasses prinsipper og ordninger i ny folketrygd.

Roar Flåthen understreker at rapporten fra utvalget som har utredet framtidig offentlig tjenestepensjon og ny AFP i offentlig sektor (OfTP-utvalget) ikke er bindende for partene.

- Det blir kompliserte forhandlinger, og til syvende og sist er det medlemmene som avgjør gjennom uravstemning. Jeg forutsetter at partene kommer fram til et resultat som gir en minst like god AFP som tidligere, og som viderefører de bærende prinsippene i tjenestepensjonsordningene.

Fagforbundet Oslo skal behandle pensjon som egen sak  på representantskapsmøte 27. mars.

 

Regjeringen vil doble kollektivstøtten til Oslo

De neste fire årene kan Oslo regne med minst 250 millioner kroner hvert år fram til 2013. Det er dobbelt så mye som i dag, forteller Nrk Østlandssendingen.

 

I nasjonal transportplan som legges fram på fredag ønsker nemlig regjeringen å øke bevilgningene til nye, gode kollektivprosjekter gjennom belønningsordningen.

 

Staten belønner de storbyene som legger til rette for at flere tar kollektrivtrafikk, og at færre bruker bilen.

- Først og fremst vil folk i Oslo merke et bedre kollektivtilbud. Pengene skal gå til alle ting som gjør at kollektivtilbudet blir bedre, sier stortingspolitiker fra Oslo, Heikki Holmås i SV.

 

Hvor mye er det Oslo kan vente seg ?

- I fjor fikk Oslo 66 millioner kroner, vi har doblet i år og vi skal doble igjen neste år. Med gode prosjekter vil Oslo få minst 250 millioner kroner, sier Holmås.

Hva slags prosjekter kan bli realisert med disse friske midlene?

- Prosjekter som gjør det lettere og bedre å ta kollektivtrafikk. At bussene kommer kjappere fram, at trikkene får forkjørsrett og at det blir bedre informasjon til de som reiser, sier Holmås.

 

Nekter å gi «karakter» til barnehagebarn

Oslo kommune gjennomfører evaluering av barnehagebarn i to bydeler, skriver Kommunal Rapport. Utdanningsforbundet protesterer mot det de mener er karaktersetting på de minste.

 

Prøveprosjektet «Her kommer jeg...» er ment å gjøre overgangen smidigere mellom barnehage og skole. I stedet har det skapt bitter strid i hovedstaden.

 

- Vi mener dette kan være skadelig for det halve årskullet med Oslo-barn som berøres av pilotprosjektet, sier pedagogisk leder i Havnehagan friluftsbarnehage Erik Nygaard til Klassekampen.

 

Prosjektet er todelt, ved at barna selv skal ta del i en del av evalueringen. Der skal de blant annet si noe om hva de liker å gjøre, og hva de kan. Denne delen har Nygaard ingen problemer med. Den andre delen består i at de ansatte skal vurdere barna ut fra 48 ulike spørsmål.

 

Evalueringen skal så sendes til den skolen der barnet skal begynne. Etter en poengberegning skal det avgjøres om barnet trenger tilrettelagt opplæring. - Dette kan best beskrives som avgangskarakterer for barnehagebarn, sier Nygaard.

Utdanningsforbundet i bydel Østensjø oppfordrer nå alle parter, foreldre, barnehager og skoler, til å boikotte prosjektet.

 

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft  

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft. Kommunen risikerer arbeidsstopp og i verste fall politianmeldelse hvis det ikke ryddes opp raskt. 1. mars 2009 ble det ulovlig å bruke innleid arbeidskraft fra firmaer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Hensikten er å bekjempe sosial dumping og useriøs formidling av arbeidskraft. Stikkprøver Dagsavisen har gjort blant flere firmaer Oslo kommune benytter, viser at kommunen som storforbruker av innleid arbeidskraft, driver ulovlig innleie innenfor flere bransjer.

Les mer i Dagsavisen eller på hjemmesidene til bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV)

                                              

LO i Oslo har laget film: En fargerik fagbevegelse

LO i Oslo vil bidra til en representativ fagbevegelse og har laget denne filmen som viser noe av mangfoldet i arbeidslivet og i fagbevegelsen. LO er en viktig arena for samfunnsdeltakelse for alle arbeidstakere og fungerer som møteplass mellom mennesker som har ulike erfaringer, men sammenfallende interesser.

LO i Oslo har DVDen til salgs for kr. 190,- pr. stk. Ved kjøp av større kvanta ta kontakt for rabatt. Bestilling gjøres på e-post post@lo-oslo.no. Husk å oppgi antall, leveringsadresse og kontaktperson med telefonnummer. Faktura blir sendt sammen med filmen.

Har du spørsmål om filmen kan du ringe dem på tlf. 23 06 20 40.                        

 

Fylkesmøte i Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo avholder sitt fylkesmøte 19. -20. mars. Det skal vedtas ny handlingsplan, politiske uttalelser, kurskatalog, budsjett og regnskap, samt valg av tillitsvalgte. Følg med på nettsidene til Fagforbundet Oslo i neste uke for oppdateringer.

 


Nytt om navn

Seksjon samferdsel og teknisk

har avholdt sin årskonferanse og styret i seksjonen vil de neste to årene være:

Leder:
Jan-Edvard Monsrud, Friområdenes

fagforening

Medlemmer:

Rune Aasen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Bjørnar Aron Aronsen, Oslo Brannkorpsforening

Eva Iren Slemmen, Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening

Gunnar Solberg, Fagforbundet Aker Universitetsykehus

Vara:

Lars Ole Beichmann, Trafikketatens fagforening

Thomas Eliassen, Vann og avløpsetaten fagforening
Håvard Sandberg,  Renovasjonsetatens fagforening

 

Nytt pensjonistutvalg

Pensjonistkonferansen til Fagforbundet Oslo ble avholdt 17. februar. Wenche Hansgaard skal lede pensjonistutvalget de to neste åra.

Leder:
Wenche Hansgaard Fagforbundet St Hanshaugen

Nestleder:
Sigvald Romundstad Fagforbundet for Ledelse og administrasjon 

Styremedlemmer:

Eva Borgen, Fagforbundet Aker Universitetssykehus

Rigmor Ottem Fagforbundet Alna

Per Edvardsen Fagforbundet for Ledelse og administrasjon 

Varamedlemmer:

Karnlisbeth Haarseth Energiansattes personalforenning

Gunnar Bettum Fagforbundet for Ledelse og administrasjon 

 

Nye fagforeningsledere


Årsmøtene i fagforeningene har gitt Fagforbundet Oslo en rekke nye fagforningsledere. Vi gratulerer:
Are Saastad i Fagforbundet Aker Universitetssykehus,

Knut-William Lund Rustad i Oslo kommunale Skorsteinsfeieres Forening ,

Fauzia Hussain i Plan- og bygningsetatens Fagforening,

Ingeborg Wætning i Grünerløkka Fagforening og

Bjørn Thorsrud i Oslo Brannkorpsforening

Ny konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst

Det har vært valg i LO i Helse Sør-Øst og ny KTV i 50% stilling for LO er nåværende politisk sekretær i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran. Fagforbundet. Svein Øverland og Lasse Sølvberg ble gjenvalgt.

Kurs

Skriv så tante Augusta forstår deg

Dagkurs: Fredag 24. april 2009  kl 9-15.00

Fagforbundets kurslokaler i Apotekergata 8

 

Hva kjennetegner et klart, presist og entydig skriftspråk. Kurset gir råd og regler om hvordan du skal formulere og  skrive brev og andre dokumenter i embeds medfør.

Foreleser:         Inger Lise Soot

Målgruppe:        Personalmedarbeidere og sekretærer som jobber med skriftlig kommunikasjon (plogspiss).

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo
Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen fredag 3. april 2009

Ansvarlig: Seksjon kontor og administrasjon

 

Oppfriskningskurs i matematikk

Dagskurs 12 mai 2009  kl. 9-15.00

Sted: Foss videregående skole

 

Praktisk matematikk - utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering. Ligninger

Innspill til foreleser kan meldes innen søknadsfristen.
Nivåkunnskap: Matematikk vg1.

Foreleser: Stein Øgrim

           

Målgruppe: Personalmedarbeidere (plogspiss) ledere, økonomi-medarbeidere

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen fredag 24. april 2009

Ansvarlig: Seksjon kontor og administrasjon

Vi minner om:

Kurs i ekstern og intern samhandling for bibliotekarer.

Foreleser: Astrid Voll Storaas (cand.philol. og pedagog)

Innhold:

Dag 1: Den gode service og kundebehandling.

Hva er service? Servicekvalitet. Kundenes behov og forventninger. Kundekommunikasjon.

Dag 2: Den gode organisasjonskultur og samhandling. Samarbeidsmiljø. Mellommenneskelig samhandling.

Dato: 20. og 21.april 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

Målgruppe: Bibliotekarer

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo, ikke medlemmer kr. 1000,-

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen torsdag 26. mars

Ansvarlig: Seksjon kirke, kultur og oppvekst