Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

Denne ukas nytt setter fokus på markedsorganisering i offentlig sektor, og hvordan det kan reverseres. Les også om etisk handel, sosial dumping og Kreativ Omsorg 09.

Delta i medlemsdebatten

Vær med og bestem!

 LO-kongressen 11. - 15. mai skal vedta hva som skal være LOs viktigste krav til politikerne for de neste fire årene. Nå har du sjansen til å være med å bestemme hva som skal være LOs hovedsaker.

  Si din mening. Klikk deg inn på LOs debattsider (debatt.lo.no) eller sin din mening på dette elektroniske skjemaet 

Alle som deltar i debatten er med i trekningen av tre reisegavekort fra Folkeferie á kr. 10.000,-.

- Stans dansen rundt gullkalven

Velferdskonferansen tok et formidabelt oppgjør med markedsorganisering i offentlig sektor, skriver Fagbladet. Fagforbundets leder Jan Davidsen advarer mot sniknedbygging av velferdsstaten.

 

Velferdsstaten er ikke truet av politikere som direkte sier at de vil bygge den ned. Truslene er sniknedbygging av velferdstjenestene og new public management, som er ren markedstenkning i offentlig sektor, sa Jan Davidsen på velferdskonferansen som samlet nærmere 500 deltakere fra fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk.

Gullstandard
Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, var klar på at markedstenkningen er på frammarsj, selv om noen liker å tro det motsatte.
Forretnings- og bedriftsorganisering brer om seg, med en selvforklarende begrunnelse. Bedrifts-organisering er blitt selve gullstandarden som har satt seg i ryggmargen, også langt inn i de rødgrønnes rekker, sa han.

Les artikkelen i Fagbladet her

Tar farvel med markedsstyrte sykehus

Sykehusene i Skottland er lagt under politisk styring. Alle markedselementer er fjernet. Det er blitt en suksess, ifølge en ny rapport skrevet av Roar Eilertsen i De Facto. Den ble presentert på Velferdskonferansen i Oslo denne uka, skriver Fagbladet.

Rapporten ”De tok tilbake sykehusene ” handler om Skottlands og New Zealands farvel med markedsmodeller i sykehussektoren. Eilertsen håper nå rapporten kan bidra til en opplyst debatt om alternativer til den norske sykehusreformens kontraproduktive markedsløsninger.

Ikke tilfeldig
Det er ikke tilfeldig at Skottland og New Zealand er valgt.
Begge har reversert foretaksmodellen i sykehussektoren. Særlig er det aktuelt å se på utviklingen i Skottland de siste årene.

De skotske sykehusene var i en periode organisert i en foretaksmodell som likner den nåværende norske. Men det nye, selvstendige parlamentet i Skottland vedtok å reversere markedsreformene og gjeninnføre politisk styring. Et grep som noen sentrale norske politikerne hevder er umulig.

Skottene har gjort det umulige mulig. Allerede i 2002 kvittet skottene seg med bestiller-utfører-modellen, og i 2004 avviklet de helseforetakene og la dem under statlig forvaltning. Stykkpris og innsatsstyrt finansiering er ikke lenger et styringsprinsipp fra politisk hold.

  Farvel til markedet
Rapporten hevder også at dette har vært en lønnsom samfunnspolitisk snuoperasjon.

I perioden etter avviklingen av helseforetakene, fra 2005 til 2008, har nemlig det skotske helsevesenet hatt en produktivitetsforbedring som tilsvarte en besparelse på 610 millioner pund (ca. 6 milliarder kroner). Den skotske riksrevisjonens rapport om økonomien i det skotske helsevesenet for 2007-2008 var uten negative anmerkinger. Alle sykehusene, med ett unntak, anslås å gå i økonomisk balanse i 2009.

Samarbeid fremfor konkurranse
Roar Eilerten mener at erfaringene fra helsesektoren i Skottland er både relevante og svært interessant for Norge. Han undres over at ikke politikere og helsebyråkrater valfarter til Skottland for å studere hvordan gode helsetjenester kan frembringes uten bruk av markedsløsninger og konkurranse som virkemidler
 

New Zealand eksperimentet
Historien om New-Zealand kjenner vi fra valgkampen
i 2005 og fra filmen "New Zealand-eksperimentet" og oppfølgeren om sykehusreformen.

New Zealand var et av de rikeste landene i verden og en velferdsstat, men under skiftende regjeringer eksperimenterte landet med privatisering og raserte store deler av velferdsstaten. Sammen med partiet Alliance fikk Labour flertall i 1999, og den nye regjeringen fulgte opp med et vedtak om at bestiller-/utfører-modellen skulle avvikles fra 2000. Den sentrale bestillerenheten (HFA) ble avviklet, og de 24 sykehusforetakene (HHSene) ble erstattet av 21 regionale helsestyrer (District Health Boards, DHBs). Dermed ble også foretaksmodellen forlatt. I løpet av de siste 8-10 årene har det også her skjedd en fundamental omlegging av politikken. De Facto rapporten dokumenterer også dette.

Her finner du rapporten "De tok tilbake sykehusene "

-Styringsmetode, ikke markedstenkning

- Funnene fra Skottland er interessante og vi må lære av andre lands erfaringer, men jeg er ikke enig i at det norske helsevesenet er markedsstyrt i dag, sier statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø (Sp).

- Foretaksmodellen er en styringsmetode, og ikke en markedstilpasning i helsesektoren. For eksempel så vil jeg ikke si at helseforetakene er en new public managementmodell sier han til Klassekampen.

Eiendomsforvaltningen i Helse-Sør-øst

Styret i Helse Sør-Øst har fattet vedtak om prinsipper for det videre arbeidet med eiendomsforvaltningen.

Styret bestemte at det etableres et regionalt prosjekt som skal ha som mål å gjennomgå de forutsetninger som må være avklart før endelig beslutning om fremtidig organisering kan tas. Det er et viktig mål for dette prosjektet å sikre god forankring.

Det skal gjennomføres analyser som godtgjør at helseforetakene over tid får fordeler

gjennom bedre økonomi og bedre og mer hensiktsmessige bygninger. Prosjektet må ha særlig fokus på koordinering mot de prosesser som foregår innen eiendomsområdet i de nye sykehusområdene, slik at dette samordnes på et regionalt nivå.

Fagforbundet Oslo står fast på vår politikk om at eiendomsforvaltningen må sees i sammenheng med pasientbehandlingen. Derfor må heller ingen vesentlige eiendommer avvikles før det er grundig gjennomgått og endelig avklart hva slags bygningsmessig kapasitet som trengs for å kunne drive en god og samordnet pasientbehandling i hele Sentrum. Eiendomsdriften må organiseres slik at sykehusene selv har kontroll over  disponeringen av sin eiendomsmasse.

Les Helse Sør-Øst sitt vedtak i styreprotokollen.

-Uansvarlig pengebruk

I forrige ukes nytt skrev vi at Arbeiderpartiet og SV i Oslo vil bruke alle pengene Oslo kommune har fått fra regjeringens krisepakke. Uansvarlig, sier finansbyråd Stian Berger Røsland som sammen med de borgerlige partiene vil spare endel av pengene.

 

- Regjeringa har bevilget penger til tiltak og da blir det veldig feil å prøve å hindre det. Spesielt med tanke på de arbeidsledige i Oslo, sier Arbeiderpartiets Trond Jensrud. Oslo fikk 477 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold i regjeringens krisepakke. I tillegg fikk Oslo kompensasjon for sviktende skatteinntekter og en tilsvarende slump kommunen kan bruke til hva den vil. Disse pengene vil byrådet, sammen med KrF og Venstre, spare i sin helhet.

- Det er ikke spesielt hasardiøst å bruke penger som vi får til å skape sysselsetting til det det er ment for, sier Trond Jensrud, nestleder i bystyrets finanskomitè. - Vi har tatt høyde for tapte skatteinntekter. Å bruke finanskrisen til å spare penger for kommunen, penger som man får fra regjeringa til å bruke til sysselsetting, synes vi er smålig ovenfor folk som blir arbeidsledige.

Les hele saken på NrK Østlandssendingen

Mener kommunene driver sosial dumping

- Bruken av personer som ikke har arbeidstakerrettigheter øker i landets kommuner, viser «Oppdragstakere i norske kommuner» som forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet på oppdrag fra Fagforbundet. Fagforbundet mener dette er sosial dumping i kommunal regi, skriver Aftenposten

Det er ca. 43 600 mennesker som fungerer som såkalte oppdragstagere rundt om i landets kommuner. De aller fleste kommunene benytter seg av oppdragstagere, særlig innen pleie, omsorg og barnevern.

Oppdragstagere er ikke ansatt i kommunen, og de får ikke lønn, men godtgjørelse for den jobben de gjør. Oppdragskontraktene er i mange tilfeller ikke omfattet av rettigheter som feriepenger, sykepenger, tjenestepensjon eller forsikringsordninger. De varierer fra et par timer i uken til full stilling, og er ikke omfattet av tariffavtaler. Kommunenes arbeidsgiveransvar er svakt.

Bekymringsfullt.
- Dette er funn som gir all grunn til bekymring. Selv om oppdragskontraktene varierer, er det svært uheldig at så mange av dem faller utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvis motivet for kommunenes økende bruk av oppdragskontrakter er å spare penger, er dette sosial dumping i kommunal regi, sier Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundet til NTB.

Medlemsboom i Initiativ for etisk handel

Initiativ for etisk handel fryktet medlemstørke etter finanskrisen. Men nå strømmer det på med nye medlemmer, Helse Sør-Øst er blant dem.

I fjor sommer undersøkte Framtiden i våre hender (FIVH) utvalgte innkjøpskontrakter hos Helse Sør-Øst, Forsvaret og Politiet. Det viste seg at ingen av disse stilte krav til arbeids-forholdene hos sine leverandører. Helse Sør-Øst har nå endret innkjøpsregelverket, slik at det stilles krav om gode arbeidsforhold.

Godt eksempel.
- Helse Sør-Øst er den innenlandske arbeidsplassen med flest ansatte og er en stor innkjøper. De vil kunne gå foran som et godt eksempel i offentlig sektor, sier daglig leder Kristin Holter i Initiativ for etisk handel (IEH).

IEH utvikler verktøy for oppfølging av arbeidsforhold, og tilbyr opplæring og råd om etisk handel. De ble etablert av HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon), LO, Kirkens Nødhjelp og Coop Norge i 2000, og har økt fra rundt 80 til over 100 organisasjoner og bedrifter som medlemmer.

Les mer om IEH her

Slavearbeid bak populære viner

Mange ansatte i vinindustrien i Sør-Afrika jobber fortsatt under apartheidlignende forhold. Lokale fagforeninger ber om hjelp fra europeiske forbrukere og importører.

 

En sørafrikansk lærer eller politibetjent tjener 10 ganger så mye som vinarbeidernes minstelønn. I tillegg betaler mange av vingårdene mindre enn dette.Dessuten er det ikke vanlig at vinarbeiderne organiserer seg. Både fordi fagforeninger nektes adgang til mange av vingårdene, og fordi farmere betaler organiserte arbeidere med kontanter eller frynsegoder for at de skal melde seg ut, melder det danske Forbrukerrådet.

 

Vin fra Sør-Afrika er kjent for god kvalitet til hyggelige priser, men har en skyggeside som ikke er like kjent. Vinarbeiderne lever isolert i usle boliger, i småsamfunn preget av en alkoholisert og voldelig kultur. Skolegang og god ernæring er mangelvare. Sør-Afrika er det landet i verden der flest barn fødes med føtalt alkoholsyndrom, en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet.

 

- En boikott vil ikke hjelpe, sier generalsekretæren i Sør-Afrikas fagforening for kvinnelige landarbeidere, Wendy Pekeur. - Det er lave priser som gjør at de ansatte lider. Den sør-afrikanske sosiologiprofessoren Joachim Ewert og Tony Ehrenreich fra fagforbundet Cosatu (Congress of South African Trade Unions) mener på sin side at fairtrade-sertifisering er veien å gå.

Les mer hos Forbrukerinspektørene på NrK

Valgkampseminar

Fagforbundet Oslo har avholdt sitt  valgkampseminar med ca 150 deltagere. Seminaret gikk over to dager og samlet tillitsvalgte og politikere fra venstresida i Oslo til to dager med innledninger og seminarer

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden åpnet konferansen, og Jan Davidsen, Gerd Liv Valla var blant hovedinnlederne. Mari Sanden la vekt på at Fagforbundet Oslo vil jobbe for en regjering som styrer landet i vår retning, og at det derfor er viktig at partiene som står oss nærmest viser hva de vil gjøre i neste regjeringsperiode.

Fagforbundet Oslo er i hovedsak fornøyd med den rød-grønne regjeringen, men forventer en fornyet og forsterket politikk f.eks når det gjelder sykehussektoren. Her trengs det kursendring bort fra markedsstyring

Innledninger og oppsummeringer fra konferansen vil legges ut på våre hjemmesider

Velkommen til KreativOmsorg

Årets KreativOmsorg'09 arrangeres i Bergen 22. og 23. april. Kreativ omsorg er et samlingssted for ideer, kreative løsninger, samtaler, refleksjon og kunnskapsutvikling. Målet for konferansen er å vise hvordan man kan tilrettelegge for en omsorg som preges av livsglede og livskvalitet.

Medlemmer av Fagforbundet kan søke yrkesfaglig stipend, hvor inntil halvparten av konferanseavgiften vil bli refundert.

Elektronisk påmeldingsskjema til KreativOmsorg '09 finner du her 

Program for KreativOmsorg '09

Kurs

Kurs i ekstern og intern samhandling for bibliotekarer.

Foreleser: Astrid Voll Storaas (cand.philol. og pedagog)

Innhold:

Dag 1: Den gode service og kundebehandling.

Hva er service? Servicekvalitet. Kundenes behov og forventninger. Kundekommunikasjon.

Dag 2: Den gode organisasjonskultur og samhandling. Samarbeidsmiljø. Mellommenneskelig samhandling.

Dato: 20. og 21.april 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

Målgruppe: Bibliotekarer

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo, ikke medlemmer kr. 1000,-

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen tordag 26. mars

Ansvarlig: Seksjon kirke, kultur og oppvekst