Valgkampseminaret i gang - Fagforbundet

Valgkampseminaret i gang

Fagforbundet Oslos valgkampseminar er i gang. Seminaret går over to dager og samler tillitsvalgte og politikere fra venstresida i Oslo til to dager med innledninger og seminarer

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden åpnet konferansen, etter et danseinnslag ved gruppen One Unity, fra X-ray på Grünerløkka. Mari Sanden la vekt på at  Fagforbundet Oslo vil jobbe for en regjering som styrer landet i vår retning, og at det derfor er viktig at partiene som står oss nærmest viser hva de vil gjøre i neste regjeringsperiode. Fagforbundet Oslo er i hovedsak fornøyd med den rød-grønne regjeringen, men forventer en fornyet og forsterket politikk f.eks når det gjelder sykehussektoren. Her trengs det kursendring bort fra markedsstyring.

Hvilken verden ønsker vi?

Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen innledet om hvilken verden vi ønsker. Vi må ta utgangspunkt i hvem vi er, vi er en faglig bevegelse, men vi er også noe mer. Vi vil ikke overlate samfunnsstyringen til markedet. Skole og helsevesen og infrastruktrur, hvilket tilbud du får og bruker, skal ikke være avhengig av hvor du bor, etnisk tilhørighet, religion eller familiens økonomi. Vi er også klare på at vi vil ha en folkevalgt styring av naturressursene. De er vårt felleseie.

Viktige saker i arbeidslivet

For Fagforbundet er fast ansettelse er sentralt, fordi det betyr så mye for den enkeltes framtid, hvilke muligheter du har til å etablere deg Vi ser at særlig unge, mange jenter og mange med fagutdanning, ikke får etablert seg. Man får ikke lån uten fast stilling eller full stilling. I det offentlige er det heller ingen lenger som er trygge på at jobben deres er sikrere enn i andre sektorer. Et område parti og fagbevegelse burde jobbe sammen med er å levere fulle stillinger, levere fast stillinger til de ansatte og bruke arbeidsmiljøloven som var noe av det første den rød-grønne regjeringa gjorde noe med, og fikk reversert.

 

Det andre som er viktig for Fagforbundet er en lønn og leve av. Mange sliter med å få lønnskontoen til å møte de løpende lønnsutgiftene. Skal vi ha et likestilt samfunn og likestilt arbeidsliv er det grupper vi må klare og løfte slik at alle for en hverdag der de får endene til å møtes økonomisk. Vi må sikre et arbeidsliv over generasjoner som gir ungdommen lærlingeplasser, og gir  mulighet til etter- og videreutdanning.

 

Det tredje som er viktig for Fagforbundet er kampen mot  sykefravær og utstøting i arbeidslivet. Vi vil ha kommuner som lager trygge og utviklende arbeidsmiljøer. Vi trenger arbeidsgivere som stoler på kompetansen til sine egne ansatte. Veldig viktig at regjeringen har satt fart på kvalitetskomunene. Et systematisert arbeid i kommunene som satser på å bruke og utvikle sine egne ansattes kompetanse og sine egne ressurser på best mulig måte.

God krisepolitikk

Fagforbundet er i hovedsak godt fornøyd med regjeringens krisehåndtering eter finanskrisa. De har sørget for at  det gjør at folk stort sett kan være trygge for banken sin og jobben sin. Men vi ønsker at regjeringen bruker anledningen til løft på riktige områder: til boliger til ungdom, reversere New public Management i barnevern, sykehus, NAV, ruste opp eldreomsorgen før eldrebølgen slår inn. Høyanger et ekssmpel på en kommune som burde hatt en nærings- og sysselsettingsstrategi for krise og nedbemanningssituaskjoner

Finanskrisa har løfte blikket også utover gremsene Vi ser nedleggelser over en lav sko, sentraliseringer. Samtidig skal vi ikke glemme at det er viktig at Norge er selvberget med forsyninger. Som et rikt aland har vi et ekstra ansvar får at vi ikke overbyr andre mennesker in kampen om maten i verden. Samtidig opplever vi de multinasjonale selskapene har toget inn, tre -fire store selskaper driver renovasjonsbransjen i Norge nå. Det er det mangfoldet som høyresida leverer.

Frivillig sektor er viktig

Davidsen trakk også fram at frivillig sektor er viktig for demokratiet, som en hjørnestein hvor folk lærer å mene, å ta ansvar og ta ordet. Frivillig sektor er viktig for velferdssamfunnet i utviklingen av nye velferdstilbud. Med konkurranseutsetting har denne rollen blitt parkert. Vi har fått et smalere samfunn. I f.eks barnevernet er konkurransutsettingen en trageide. De svakeste ungene er i et  økonomisk system hvor plasser forvaltes etter et  bruk og kast prinsipp.

 

-Vi går til valget med krav til ny politikk

Vi må mobilisere til valget for en ny politikk. I Trondheim gjennomførte de rød-grønne den politikken de lovte, og de klarte også å skape økt oppslutning om dem.Vi kjempet ikke for en ny regjering i 2005, men en ny politikk. Derfor har vi fortsatt krav for å løfte de fattige, men vi skal også ha krav til ny politikk, så vi kan få svar fra partiene, og anbefale våre medlemmer hva de skal stemme med det grunnlaget i ryggen.Dessverre er ikke media som burde bidra ttil dette en samarbeidspartner. De bidrar i større grad til å kvele debatten, i stedenfor å skape debatt og meningsutveksling, der det er plass til mer enn fire ord. Det er de ekstreme meningene og de skarpeste motsetningene som dyrkes.

 

Utfordringen med offentlig tjenestepensjon

Vi fikk en enighet om AFP i oppgjøret i 2008. Denne er tilpasset det nye pensjonssystemet, men vi klarte å så tilbake forslagene om store nedskjæringer. Det er også viktig å minne om at hele reformen skal evalueres i 2017. Nå skal vi tilpasse tjenestepensjonen til den nye folketrygden, både pensjon og uføreytelser. Vi har i bånn våre krav som ble nedfelt i protokollen i 2008 om at brutto-/netto pensjon på 66 og 70 prosent skal opprettholdes, opptjeningstiden skal bestå. Så skal det forhandles og skapes et resultat som skal ut til uravstemning. Der må medlemmene kumme gjenkjenne disse elementene. De må se hvordan AFP blir implementert, og hvordan uføreytelsene blir opprettholdt. Så skal vi samtidig huske at vi har to andre kamper, vi har fokus på hvilke signaler som kommer fra regjeringen i forhold til ny uføretrygd. Og vi har et stekt fokus på likestillingsperspektivet i forhold til ny lov om yrkesskade. Kort sagt skal en hjelpepleier som løfter og pådrar seg en ryggskade, ha samme rett til yrkesskade som en slakter som slenger et beist på ryggen og får ryggen ødelagt.

 

Satsing på lærlinger

Ungdomstillitsvalgt Ola Harald Svenning tok opp den manglende innsatsen for å sikre lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger, spesielt i helse og omsorgssektoren Jan Davidsen svarte at om alle renholderne er hjemme en dag er helvete løs, er hele administrasjonen hjemme så....... Poenget er at en bevisst satsing på lærlinger, er en bevisst satsing på førstelinjetjenesten, det er der det først synes at velferden svikter. Fagforbundet verdsetter utdanning og dens betydning, men hvis det gjør at vi glemmer betydningen av å verdsette førstelinjen, verdsette erfaringsutveksling og den kompetanseutvikling som skjer på arbeidsplassen er velferdsstaten ille ute. Man kan være fullt utdannet og kvalifisert for sin jobb uten fem års høyskoleutdanning, og man fortjener den samme respekt så lenge man har den kompetansen som trengs i yrket. Forståelsen av rett person på rett plass er en av Fagforbundets viktigste kampsaker. Så må det offentlige ta ansvar for lærlingetiden, perioden i praksis. Skal helsefagarbeiderfaget bestå, må hjelpepleierne bestå som en nødvendig yrkesgruppe på sykehusene.