Hatkriminalitet - Fagforbundet

Hatkriminalitet

Politidirektoratet og Oslo politidistrikt leverte nylig rapporten "Hatkriminalitet. Fagforbundet Oslo fordømmer selvfølgelig enhver form for hatkriminalitet.

Hatkriminalitet er kriminalitet som har rasistiske, fremmedfiendtlige, homofobiske eller andre fordomsbaserte motiver. Det er motivet for handlingen, og ikke den kriminelle handlingen i seg selv, som er avgjørende for hvorvidt et lovbrudd kan betegnes som hatkriminalitet. Innbyggerundersøkelsen til politiet for 2008 viser at bare 28 prosent av de som utsettes for hatkriminalitet som vold, trusler eller annen kriminalitet på grunn av tro, hudfarge, etnisitet eller seksuell legning melder fra til politiet.

 


Kun saker som politianmeldes blir inkludert, og mange lar være å anmelde slike saker til politiet. Hatkriminalitet er svært alvorlig fordi det rammer din identitet eller religiøse tro. Mangelen på en entydig forståelse av hatkriminalitet gjør sammenlikning på tvers av landegrensene svært vanskelig.

 


Utvalg for likestilling i Fagforbundet Oslo mener dessuten at definisjonen av hatkriminalitet må utvides til fange opp flere ofre, som for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne. De tallene som presenteres i rapporten er troverdige og kvalitativt gode tall, men det er rimelig å anta at mørketallene er store.
Kjennskap til, og kunnskap om, hatkriminalitet er avgjørende for å begrense omfanget, og å bli i stand til å hjelpe ofre. Fagforbundet Oslo fordømmer selvfølgelig enhver form for hatkriminalitet.

Dokumenter