Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5

Les mer om partienes stortingsprogrammer, flere kolleltivreisende, for dårlig sykehjemstilbud i Oslo kommune, og nytt Ungdomsutvalg

Feilplasserer eldre for å spare

Feilplassering fører til at de eldre får et annet tilbud enn de egentlig skulle hatt. Eldre på sykehjem blir plassert i feil sykehjemsplasser fordi Oslos bydeler vil spare penger. Det sier Norsk Sykepleierforbund til NrK Østlandssendingen

 

Forbundet får stadig bekymringsmeldinger om at pleietrengende eldre feilplasseres på billigere plasser enn sykdomstilstanden tilsier.

- De forteller at demente får tilbud om vanlige plasser på sykehjemmene og at de som skal på rehabilitering får tilbud om korttidsplasser. Det betyr at de får et helt annet tilbud enn det de egentlig skulle hatt, sier fylkesleder i fobundet Eli Gunhild By.

 

Ansatte snakker ikke norsk

Det er uforsvarlig at ansatte på sykehjem ikke snakker norsk, mener fylkeslegen i Oslo, Petter Schou. Han er bekymret for eldretilbudet på sykehjem etter flere tilsyn i høst.Ved Hovseterhjemmet i Oslo snakket flere av de ansatte så dårlig norsk at Helsetilsynet fikk problemer med å intervjue dem, skriver Dagens Medisin.

 

- Akuttilbudet til eldre på sykehjem er for dårlig, og det er preget av dårlige språkkunnskaper hos helsepersonellet, dårlige rutiner og dårlig dokumentasjon, sier fylkeslege Petter Schou til Dagens Medisin. Helsetilsynet gjennomførte tilsynet like etter at Attendo Care AS hadde overtatt driften av sykehjemmet.

- Vi begynte umiddelbart med å rette opp forholdene da vi tok over, og vi er nå i ferd med å legge inn våre kvalitetsrutiner, sier regionssjef i Attendo Care AS, Kari Tøsse til Dagens Medisin.

 

- Tidligere undersøkelser viser at Oslo er i en særstilling når det gjelder antall ufaglærte og antall fremmedspråklige på sykehjemmene. De sliter med å skaffe nok kompetente folk, og reduserer derfor kravet til språkkompetanse.

Attendo Care, som driver Hovseterhjemmet, sier de nå planlegger språkopplæring for de ansatte.

- Det er ingen god unnskyldning. Man har plikt til å drive forsvarlig fra dag en, og når vi gjennomførte tilsynet hadde de drevet sykehjemmet i to måneder, sier Petter Schou til NRK Østlandssendingen.

 

To pleiere på 185 beboere

Tilsynet som ble gjennomført skulle se på hvilke rutiner som sykehjemmet hadde hvis noen av beboerne ble alvorlig syke og trengte øyeblikkelig hjelp.

- De hadde ikke rutiner for dette, og i tillegg var det en ekstrem lav bemanning. To personer på 185 beboere om natten virker veldig lavt, sier fylkeslegen.

 

Flere reiser kollektivt  i Oslo

Billigere billetter gjør at flere bruker trikk, buss og T-bane. Etter at prisen på månedskort gikk ned, har trikken i Oslo fått inntil 12 prosent flere passasjerer i måneden.

 

Oppsiktsvekkende nok vokser nå den samlede kollektivtrafikken mye sterkere enn biltrafikken i Oslo. - Antallet reisende hoppet i været etter at prisen på månedskort gikk ned fra 720 til 550 kroner. De tre siste månedene i fjor hadde vi 10 til 12 prosent flere reisende, sammenlignet med de samme månedene året før, forteller administrerende direktør i Oslo Sporvognsdrift Toril Skogsholm til Dagsavisen

 

Også for bussen og T-banen i Oslo ble 2008 et fantastisk år med kraftig vekst i passasjerantallet. - En av årsakene til dette er den dramatiske prisreduksjonen på månedskort, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter AS.

 

En av hindringene for videre vekst for trikken, er begrenset framkommelighet. I sentrum er gjennomsnittsfarten på under 10 kilometer i timen. For få  vogner til disposisjon, kan også bli et problem ved videre passasjervekst.

Begrensninger i linjenettet bremser også veksten, men her er det mye på gang. Toril Skogsholm håper det ikke går mange år før det blir trikk både til Fornebu, Tonsenhagen, Bekkestua, Bjørvika, Fjordbyen og Kværnerbyen.

 

Frp: Sentrale forhandlinger uegnet

Frp sverger som før til forhandlinger på den enkelte bedrift. - Dagens sentrale tariffavtaler er ikke tilpasset den stadig økende konkurranse, heter det i forslaget til prinsipprogram som ble lagt fram skriver LO-Aktuelt.

 

Partiet sier i programforslaget at de ikke vil endre inngåtte avtaler. I forslaget til prinsipprogram har de nøyaktig samme formulering som det opprinnelige forslaget som ble lagt fram i 2008, nemlig: «Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den enkelte bedrift». Frp åpner for «midlertidige endringer» av lønns- og arbeidsforhold, og at man kan gå ned i lønn i tider hvor bedriftene sliter.

 

Monopollignende organisasjoner
En annen sentral formulering fra tidligere er også inntakt, nemlig:«Et fritt arbeidsmarked fungerer imidlertid ikke godt så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere». Frp vil arbeide for å «justere det kollektive avtalesystemet da det ikke ivaretar nyansene i arbeidslivet, nyanser en lettest kan se og løse ved lokale forhandlinger». Dette er stikk i strid med LOs syn, som mener det kollektive avtalesystemet er selv bærebjelken i de fagorganisertes forsvarsverk.

 

 

 

Vil begrense streikeretten
Frp heller videre til å ville innføre begrensninger i streikeretten «for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved en streik, eller som rammer mange uskyldige ved en streik uten at det står i rimelig forhold til omfanget og betydningen av tvisten».

 

Kollisjonskurs
De er også på kollisjonskurs med LO når det gjelder midlertidige ansettelser, som de mener er en nødvendighet. Under avsnittet «Et organisert arbeidsliv» i handlingsprogrammet ramser de opp fire kulepunkter, nemlig:

  • Myke opp regler for midlertidig ansettelse.
  • Likestille organiserte med uorganiserte.
  • Ha større lokal forhandlingsrett.
  • Ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

Skuffende om sykehus

Fagforbundet er skuffet over at  Arbeiderpartiets programforslag ikke sier noe om Helseforetakene, og ber lokallagene ta en sykehuskamp på Aps landsmøte, skriver Klassekampen

 

Arbeiderpartiets programkomité vil ikke rokke ved den omstridte foretaksmodellen for sykehussektoren, trass i påtrykk for systemendringer fra fagbevegelsen. - Dette er en skuffelse. Det ser ut til å ha blitt en prestisjesak for Arbeiderpartiet å holde fast ved foretaksmodellen, selv om vi og en rekke eksperter har brukt store ressurser for å påvise at modellen er en grunnleggende årsak til mange av problemene i sykehussektoren, sier Fagforbundets seksjonsleder for helse- og sosialspørsmål, Kjellfrid Blakstad, til Klassekampen.

 

Arbeiderpartiet vil «styrke sykehusenes økonomi», «ha sterkere styring i helsepolitikken», vil at sykehusene «i det vesentlige skal være eid og drevet av det offentlige», «styrke den kommunale helsetjenesten», gjennomføre en samhandlingsreform og legge fram en ny nasjonal helseplan.- Her er det mye fornuftig, men vi kan konstatere at fagbevegelsens prinsipielle kritikk av foretaksmodellen ikke har fått gjennomslag, trass i arbeidet i fellesutvalget mellom Ap og LO. Fortsatt skal «New public management» gjelde i sykehussektoren, med de problemene som vi har påpekt hele tida, sier Blakstad.

 

Da staten overtok sykehusene fra fylkene under Jens Stoltenbergs første regjering i 2001, ble sykehusene organisert i regionale helseforetak med egne styrer. Foretaksmodellen innebærer at sykehusene skal drives etter forretningsmessige prinsipper, noe som etter kritikernes mening har medført oppstykking, privatisering og anbud - som blant annet den omstridte ambulansekonkurransen i Midt-Norge - og svakere politisk styring.

 

De to andre partiene i regjeringen, SV og Sp, er langt mer kritiske enn Ap til resultatene av sykehusreformen, og har begge varslet at de ønsker å endre styringsmodellen og styrke den politiske styringen av sykehusene.

 

Rød-grønt flertall i meningsmåling

Februarmålingen som Norstat har utført for NRK viser flertall for de tre regjeringspartiene og det er det svært lenge siden de har hatt på NRK-målingene. Nå sju måneder før stortingsvalget får de tre partiene 87 mandater mens opposisjonspartiene får 82.

 

Det er framgang for alle de tre regjeringspartiene i forhold til målingen i januar, mest for Arbeiderpartiet, som går fram fra 33,2% til 35,4%. Det ville gitt Arbeiderpartiet 67 representanter på Stortinget, mot 61 i dag. SV får en oppslutning på 6,8% som ville ha gitt 11 representanter. De har i dag 15. Senterpartiet får 5,5% og 9 representanter. Senterpartiet har i dag 11 på Stortinget.

 

Underskriftskampanje mot kollektivanbud

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening i Trondheim har startet en nasjonal underskriftskampanje mot anbud i kollektivtrafikken.

 

I et opprop til regjeringen Stoltenberg krever foreningen i Trondheim at anbud i kollektivtrafikken må opphøre og at regjeringen sier nei til EUs forordning om anbud. Alternativt mener foreningen at kommuner og fylker må kjøpe tilbake busselskapene eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg om konkurranseutsetting av kollektivtilbudet.

Enhver som er enig i kravet, kan på www.opprop.no skrive seg på underskriftslisten, slik at oppropet får størst mulig tyngde.

 

Ungdomskonferansen er avholdt

Fagforbundet Oslo sin ungdomskonferanse er avholdt og det ble to begivenhetsrike dager med politiske innledninger fra SU, AUF, Fagforbundet Ungdom, behandling av uttalelser og innstilling til nytt handlingsprogram.

 

Ungdomskonferansen hadde besøk av to gjester fra ungdomsrådet til vår søsterorganisasjon i Moskva, samt Astrid Tjellaug fra Fagforbundet Oslos ledelse.

 

Det nye Ungdomsutvalget består nå av:

 

Leder

Ola Harald Svenning - Fagforbundet Sykehjemsetaten

Medlemmer:

Kathrin Nesgård - Fagforbundet Nordstrand

Thomas Eliassen - Vann og avløpsetatens fagforening

Eva Helen Maurdal - Fagforbundet St.Hanshaugen

Marie Bakken - Fagforbundet Sykehjemsetaten

Bjørn Erik Hox - Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus fagforening