Eiendomssaken i Helse Sørøst utsatt. (Nytt nr 36) - Fagforbundet

Eiendomssaken i Helse Sørøst utsatt. (Nytt nr 36)

Behandlingen i Helse Sørøst om sentralisering av eiendommene til sykehusene i et eget foretak er utsatt til februar. Dette gir Fagforbundet bedre tid til å kjempe for at eiendommene fortsatt skal forvaltes lokalt. Dagbladet skriver at milliardverdier kan bli tappet fra lokalsamfunnene.

Fram til nå har det vært de lokale sykehusene som eier eiendommene og bygningsmassen. Dagbladet forteller at en hemmelig rapport, laget av konsulentselskapet McKinsey & Company - for styret i Helse Sør-Øst, skisserer flere alternativer. Men McKinsey-konsulentene er helt klare på at en sentralisering av eiendommene er viktig for hva de kaller et «stort gevinstuttak», med andre ord salg og outsourcing av eiendom.


Fagforbundet vil sloss mot privatisering
Som vi skrev i forrige nytt er dette et klassisk eksempel på  New Public Management, en ideologi som fremmer og tilrettelegger for privatisering. Den umiddelbare konsekvensen av å sentralisere eiendommene i et eget selskap vil være at samtlige sykehus - hvor
eiendomsmassene i dag er en betydelig del av egenkapitalen, må leie lokalene de i dag eier.
Frykten blant motstanderne av å sentralisere eiendomsmassen er at neste skritt vil være å selge ut eiendommene, slik at kapital frigjøres til eventuelt bygging av nye sykehus.

 

I strid med loven
I dag vil en slik privatisering trolig være i strid med loven skriver Dagbladet. Men som en anonym sentral aktør sier til avisen: - Lover kan lett forandres, og en sentralisering av eiendomsmassen vil gjøre det enklere å privatisere eiendommene.

 

Fagforbundet Oslo stengt

Fagforbundet Oslos kontor er stengt fra og med tirsdag 23. desember til og med fredag 2. januar.

 


God jul og godt nyttår

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer god jul og godt nyttår. Vi takker alle for en god innsats i året som har gått

 

2008 har vært et begivenhetsrikt år for Fagforbundet Oslo. På den gledelige siden vokser vi i antall medlemmer og nærmer oss 35 000, og vi ser en inspirerende aktivitet i mange av våre fagforeninger, både organisatorisk og politisk.

 

Samtidig har 2008 vært nok ett år hvor vi har måtte hanskes med store omstillinger både for sykehusene gjennom Hovedstadsprosessen, i Oslo kommune, og på andre områder. Vi skal fortsatt kjempe for at velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlig. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene.

 

Vi håper våre medlemmer og tillitsvsalgte bruker juletida til å lade batteriene. 2009 blir et nytt år, med tariffoppgjør, landsmøte, LO kongress og Stortingsvalg. Alle kan bidra til å bygge og forsvare velferdsstaten og våre medlemmers interesser.

 

 


Kurs

Ridder uten rustning.

Målgruppe: Fortrinnsvis medlemmer som jobber i boliger med psykisk utviklingshemmede, men også øvrig helsepersonell.

 

Foreleser: Jan Gunnar Berg.

 

Innhold: Kap 4A i Sosialtjenesteloven - Tvang og makt:

  • Bakgrunn for lovverket.
  • Intensjonen med loven/lovens formål.
  • Hvem gjelder loven for?
  • Hva omfattes ikke av loven?
  • Hva er tvang?
  • Vilkår for bruk av tvang (vesentlig skade og nødsituasjon).
  • Melding om skadeavvergende tiltak.
  • Faglig og etisk forsvarlighet.
  • Forebygging og andre løsninger.

 

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Tid: Mandag 26. januar 2009

Søknadsfrist: Torsdag 8. januar 2009.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Kurset et gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-

 


Ekstern- og internservice og samhandling for sykepleiere og helsefagarbeidere (hjelpepleiere og omsorgsarbeidere)

2-dagers kurs i "Ekstern- og internservice og Samhandling for sykepleiere og helsefagarbeidere"

 

1. dag omhandler temaet ekstern service og menneskebehandling overfor pasientene, med fokus på de holdnings - og handlingsmønstre som skaper en best mulig servicekvalitet.

 

2. dag behandler intern samhandling: Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø. Kurset gir deg både viktig faglig påfyll samt inspirasjon og motivasjon for å skape en best mulig ekstern og intern samhandling ved å være en mest mulig positiv aktør både overfor pasientene, og i det interne samspillet i organisasjonen

 

Målgruppe: Sykepleiere og helsefagarbeidere (hjelpepleiere og omsorgsarbeidere)

 

Foreleser: Cand. philol. Astrid Voll Storaas

 

Tid:      Torsdag 5. - fredag 6. februar 2009

Søknadsfrist: Torsdag 15. januar 2009

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial