Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 35 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 35

SV tar et oppgjør med New Public Management i offentlig sektor, Helse Sørøst kan skille ut eiendommene i eget foretak, Oslo Universitetssykehus er stiftet og vi øker i medlemstall.

LO stat klar for valgkamp

På tross av frustrasjon over regjeringens aksept av tjenestedirektiv er LO stat klar for rød-grønn valgkamp i 2009.

Kartellkonferansen er LO stats årlige konferanse i forbindelse med representantskapsmøtet på Gol. Årets konferanse dreide seg i stor grad om valgkamp og de pågående finansurolighetene.

 

Med statsminister Jens Stoltenberg og partisekretær Martin Kolberg på plass, var det stort rom for frisk meningsutveksling under konferansen. Selv om regjeringen måtte tåle kritikk på flere områder er det ingen tvil om at LO stat er klar for å drive valgkamp for de rød-grønne under valget til neste år.

 

Fagforbundet var spesielt opptatt av å få vedtatt en uttalelse mot innføring av bedriftsøkonomisk orienterte styringsprinsipper i offentlig sektor. Uttalelsen etterlyser sterkere politisk styring og slår blant annet fast at: "Styringen og forvaltningen av offentlig sektor er et politisk ansvar som bør være under demokratisk kontroll. LO Stat ønsker å utvikle styringssystemer i det offentlige basert på samfunnsnytte, hvor ansatte er med på å utvikle og drive tjenestene. Et sterkt trepartssamarbeide mellom de ansatte, arbeidsgivere og politikere er det beste virkemiddelet for å skape og drive en sterk offentlig sektor."

 

Her kan du lese alle fire uttalelsene som ble vedtatt på konferansen:

Forvaltningen må ikke gjøres til forretning 

Miljø og samferdsel  

Velferdsstaten og offentlig sektor (

Forsvar offentlig tjenestepensjon (http://www.lostat.no/)

             

Jubel for SV-forslag

NTL og Fagforbundet hilser SVs forslag mot markedsstyring i offentlig sektor velkommen forteller Klassekampen.

 

En ny SV-rapport hevder at såkalt New Public Management, det vil si markedsorientering av offentlig sektor, fører til effektivitetstap som koster samfunnet minst tolv milliarder kroner årlig. I rapporten tar arbeidsgruppa, med stortingsrepresentant Rolf Reikvam i spissen, til orde for en alternativ organiseringsform, kalt «Samhandlingsmodellen».

 

NPM-metoder blir jevnt over hevdet å skape mer effektiv drift, og dermed spare ressurser for samfunnet. Et sentralt poeng i SVs rapport er at NPM tvert om fordyrer prosessene, gjennom overdreven kontroll, dokumentasjon, rapportering, og ikke minst at man umyndiggjør arbeidstakerne i utføringen av arbeidet. Nestleder i Fagforbundet Gerd Kristiansen hilser utregningene velkommen.

 

- Jeg synes det er godt at det er noen som prøver å tallfeste hva det koster. Jeg tror at om man ser på alle områdene der man har omstilt på denne måten, vil beløpene kunne være mye høyere, sier hun til Klassekampen.

Fagforbundet har spesielt jobbet mye med disse problemstillingene innenfor sykehussektoren. Gerd Kristiansen sier hun ble overrasket over å høre hvor utbredt det også var på mange andre felt.

 

Rapporten slår i hjel myten om at markedstenkinga i offentlig sektor har ført til økt effektivitet. Bare innenfor skoleverket forsvinner det hvert år 1600 lærerårsverk i økt administrasjon.

 

- Dette er systematisk på sektor etter sektor. Innenfor forskning ser vi at økende konkurranse om forskningsmidler betyr at så mye som en tredjedel av tiden til en forsker kan gå med til å skrive anbud. Et realistisk anslag er at hvert år forsvinner 1.600 forskerårsverk på å skrive anbud til norske offentlige oppdragsgivere. Også innen høyere utdanning betyr mer marked mindre effektivitet: I dag bruker universitetene en halv milliard i året på reklamebudsjetter i konkurranse om de samme studentene.  Dette tilsvarer 600 årsverk som heller burde vært brukt til forskning og undervisning.

Arbeidsgruppa viser også til en rapport fra Asplan Analyse som dokumenterer hvordan anbud gjør varer og tjenester mellom fem og ti prosent dyrere. Hvert år kjøper offentlig sektor for over 200 mrd kroner. - Om bare under halvparten av Asplans tall er riktige betyr dette at anbud koster samfunnet mellom fem og ti milliarder kroner, sier han.

Last ned rapporten her:

Se også SV politiker Ivar Johansens blogg

 

Ny medlemsøkning for Fagforbundet Oslo

1. desember hadde Fagforbundet Oslo 34648 medlemmer. Det er en økning på 946 medlemmer hittil i år. Vi gratulerer fagforeningene med nok en god måneds vervearbeid.

 

Oslo Universitetsssykehus HF er stiftet

I en lukket del av styremøtet i Helse Sørøst nedsatte foretaket et styre for Oslo Universitetssykehus HF etter drøfting av valgkomiteens innstilling. Fagforbundets valgte representant i styret er  Bjørn Wølstad Knutsen fra Ullevål Universitetssykehus HF. Pål Berdahl og Are Saastad fra henholdsvis Rikshospitalet HF og Aker universitetssykehus HF er varamedlemmer.

 

Av de eieroppnevnte styremedlemmene med politisk bakgrunn er SV og Høyre representert med Oslo-politikere, Arbeiderpartiet har en lege og kommunepolitiker fra Harstad, mens Senterpartiet har en fra Follo. Styret består av:

 

Steinar Marthinsen, styreleder

Göran Stiernstedt, nestleder

Marianne Borgen

Barbro-Lill Hætta Jacobsen

Arild Underdal

Ellen Christine Christiansen

Olav Ulleren

Liv Arum

Odd Vangen

Arnhild Hage (valgt av de ansatte)

Bjørn Wølstad-Knudsen (valgt av de ansatte)

Vibeke Braastad Kristiansen (valgt av de ansatte)

Elisabeth Emilsen (valgt av de ansatte)

Christina Schøndorf (valgt av de ansatte)

 

Eiendommene i sykehusene kan overdras til eget foretak

Fagforbundet engasjerer seg sterkt i Hovedstadsprosessen og neste kamp kommer i styremøtet for Helse Sørøst 18.12.08 hvor det skal fattes beslutning om hvordan sykehusenes eiendommer skal forvaltes.

I verste fall kan den beslutningen som fattes i RHF styret bety outsourcing av eiendomsforvaltningen med sentralisert eiendomsoverdragelse.

 

Dersom dette blir vedtaket vil forvaltning gjøres om til forretning,  med bakgrunn i at HF ene kan bli leietakere i eget hus, og må leie inn de tjenester som er nødvendig for støttefunksjonene. Et slikt vedtak vil støtte teoriene fra New Public Management i forhold til organisering. Det er med andre ord en fortsettelse av utviklinga mot mer høyrepolitikk i det offentlige under den rød-grønne regjeringa. Nettopp dette var et hett tema på LO Stats kartellkonferanse som omtalt tidligere i Nytt og  det er laget en uttalelse som er viktig å bruke i de faglige politiske møtene. 

 

Uttalelsen tar sterk avstand fra denne type organisering hvor politikerne blir satt på sidelinjen og hvor man er hindret i innsyn og reel medbestemmelse, både for brukere og ansatte.

 

Fagforbundets svar på NPM bygger på en medarbeiderinitiert omstilling, hvor vi beholder eiendom i forvaltningen, organisert innenfor sykehusområdene. Her vil  det også være en sentral enhet for felles- og eksperttjenester.  En slik type organisering vil kunne gi den effektiviteten som ønskes.  Det vil kunne gi engasjerte medarbeidere og fornøyde brukere.  Eiendommene beholdes i forvaltningen og egenkapitalen sikres.

 

Videre jobber vi  med å få fram konsekvens analyser fra lignende tilfeller som har skjedd i offentlig sektor. I Oslo har Arbeiderpartiet lagd håndbok i tøv om all internleie, internfaktuering og byråkrati som følger Høyre og FrP sitt styre i Oslo. Er vi i ferd med å organisere sykehusene på samme måte?