Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 33 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 33

Hovedstadsprosessen avgjøres til uka, Fagforbundsukene er gjennomført, tjenestedirektivet blir innført og Sagene bad rekommunaliseres

 

Sykehusorganiseringa vedtas i Helse Sørøst sitt styre

Omorganiseringen av Oslos sykehus behandles i styret i Helse Sørøst onsdag 20. november. Vi får en koloss av et sykehus med landets fremste medisinske kompetanse under en samlet ledelse, ikke tre som i dag, forteller NRK Østlandssendingen.

 

Det skal bli ett stor  sykehus av dagens tre, under navnet Oslo universitetssykehus. Aker mister noen klinikker med spisskompetanese til de to andre, men fortsetter som lokalsykehus sammen med de private Lovisenberg og Diakonhjemmet. Vi får tre lokalsykehus som skal finne sin rolle, sier direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst. Hun gir også en garanti på at det kommer til å bli et hovedfokus på sosial ulikhet. Hun sier også at ønsket om en rusakutt skal oppfølges. Grorud, Alna, og Stovner skal sokne til Akershus Universitetssykehus.

 

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden  er ikke begeistret over forslaget som nå er lagt fram: - Jeg mener at alle innvendinger Fagforbundet har hatt i forhold til Hovedstadsprosessen og organiseringen av Oslosykehusene står ved lag. Forslaget har fortsatt alle de mangler vi har pekt på. Vi mener fortsatt at endringer som berører så mange mennesker, bør være en del av en nasjonal plan. De skal ikke avgjøres i et foretak utenfor de politiske beslutningsorganene. Men vi ser at Hovedstadsprosessen har et perspektiv fram mot 2020, og vi vil fortsatt kjempe for å få gjennomslag for våre synspunkter rundt organisering og drift av sykehusene. Mye kan forandres underveis, avslutter hun.

 

Tjenestedirektivet

LOs kommentar til regjeringens beslutning

LO registrerer at regjeringen har besluttet å si ja til tjenestedirektivet, og at de signalene som er gitt i forhold til LO-sekretariatets fire viktige forutsetninger er positive.

 

Regjeringen slår fast at norsk politikk mot sosial dumping, herunder allmenngjøringsinstituttet, kan videreføres og utvikles og at solidaransvar kan innføres, at nasjonale arbeidsrettslige spørsmål ikke berøres, at den norske modellen for trepartssamarbeid kan videreføres, at nasjonal styringsrett over viktige samfunnsområder kan beholdes og at grunnleggende samfunnsoppgaver fortsatt kan løses gjennom offentlig sektor.

 

LO understreker at det nå er avgjørende at dette blir nedfelt og kommer klart fram i proposisjonen som skal legges fram for Stortinget. LO forutsetter videre at regjeringens syn ikke bestrides av EU.

 

LO har i tillegg merket seg at regjeringen, når tjenestedirektivet blir besluttet innlemmet i EØS-avtalen gjennom et vedtak i EØS-komiteen, vil avgi en erklæring der den understreker at den legger denne forståelsen til grunn for oppfølgingen av direktivet.

 

Vekker sterke reaksjoner i fagbevegelsen

Regjeringas beslutning har fått mange i fagbevegelsen til å reagere. Leder i LO i Oslo Kleiv Fiskvik sier til Bergens tidende at  LO-ledelsens kommentarer til  Ap sitt standpunkt, er altfor etterkommende og naive.

 

Vil jobbe fram mot Kongressen

- Det gikk bare 1 ½ år før Vinmonopolet, som det var garantert skulle overleve, falt. Garantiene i hjemfallssaka, var heller ingenting verdt, sier Fiskvik.

 

Han påpeker at det er sendt inn flere forslag til LO-kongressen som munner ut i at LO vil si nei til tjenestedirektivet på kongressen i mai.

- Det vil bli tyngre å mobilisere grasrota til fordel for den rød-grønne regjeringa. Det var innsatsen fra grasrota som gjorde at vi vant i 2005, avslutter Fiskvik.

 

 

 

 

Fagforbundsukene fortsetter

Fagforbundet Bjerke har vært ute og besøkt tjenestestedene i bydelen, og med enkle tiltak markert Fagforbundet.

 

Alle barnehagene i bydelen har blitt besøkt og fått en kasse klementiner. Dette ble veldig positivt mottatt, spesielt det at det var beregnet på både barn og ansatte. Alle boligene i bydelen fikk også enten klementiner eller bløtkake med påskrift "Fagforbundet - sterkere med enn uten."

 

Fagforeninga har også besøkt alle tjenestesteder hvor vi organiserer sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Her delte de ut Fagforbundets håndbøker

for disse yrkesgruppene.

 

Sist, men ikke minst var det mandag 10/11 plasstillitsvalgtkonferanse i bydelsadministrasjonen og i lunsjen bløtkakeutdeling i kantinen. Kantinen brukes av adminitrasjonen, hjemmetjenesten

NAV og Barnevern.

 

Fagforbundet Bjerke er godt fornøyd med gjennomføringen av ukene. Gjennom å besøke alle tjenestesteder har de opplevd både et stort vervepotensiale, og en pågang av nye medlemmer.

Vil ha Sagene bad kommunalt igjen

Et flertall i bystyret vil at kommunen skal prøve å kjøpe tilbake Sagene bad.

Venstre snur i saken, og snur dermed flertallet for at kommunen skal forsøke å kjøpe badet tilbake, forteller Nrk Østlandssendingen

Markering mot Muren på Vestbredden

Lørdag 15. november kl. 14:00 på Egertorget arrangerer Palestinakomitèen i Oslo en markering mot Muren på Vestbredden. Markeringen er en del av avlsutningen på den internasjonale Riv Muren - uka 9.-16. november.

 

Flere organisasjoner og partier har tilsluttet seg markeringen som går under parolene:

* Solidaritet med Palestina
* Israel må rive den ulovlige muren
* Regjeringa må øke presset mot okkupanten Israel
* Stopp global støtte til israelsk apartheid

Appeller vi bli holdt av bla.
Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen og Mali Steiro Tronsmoen, leder SU.