Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 31 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 31

I denne ukens nytt kan du lese mer om salg av Sporveisbussene, rehabilitering, tjenestedirektivet, debatt om finanskrisa og mye mer.

- Provosert av FrP byråd Peter N. Myhre

Oslo sporveiers arbeiderforening reagerer på at Ruter AS, på bakgrunn av et notat fra samferdselsbyråd. Peter N. Myhre, er i gang med å utrede konsekvensene av salg av Sporveisbussene.

 

I medlemsavisa Sporveisarbeideren skriver foreninga at de er provosert over dette utspillet, av flere grunner: For det første er det Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) som eier Sporveisbussene. KTP er eid av Oslo Kommune ved finansbyråd Stian Røsland. Hvorfor skal da Ruter AS utrede avvikling av KTPs eieforhold i selskapet?

 

I notatet fra samferdselsbyråden snakkes det mye om å selge Unibuss til Norgesbuss. Dette til tross for at disse to selskapene til sammen ville få en markedsandel på over 80 % i Oslo og Akershus. I notatet hevdes det at et slikt salg "vil gi et sterkt regionalt selskap som Ruter ikke har vurdert til å være til hinder for

konkurransen". Vi kan ikke forstå hvordan opprettelsen av et privat busselskap med så stor markedsandel ikke hindrer konkurransen. Ønsker byrådet og Ruter å opprette et privat selskap med tilnærmet monopol i markedet, utenfor enhver offentlig styring og kontroll?

 

Lær av NSB

NSB AS har valgt å beholde eierskapet i Nettbuss fordi det gjør det enklere å sette

inn busser når togene ikke går. Av samme grunn mener vi at Oslo Kommune fortsatt

burde eie Sporveisbussene, slik at man har fleksibilitet hvis en av de andre driftsartene får problemer. Dette handler om å beholde muligheten for en helhetlig og fleksibel styring av kollektivtrafikken, til beste for publikum.

 

Finansmarkedene i verden er i krise, og private selskaper går over ende på løpende bånd. 29. oktober gikk for eksempel flyselskapet Sterling konkurs. Vi kan derfor ikke forstå hvorfor byrådet er så ivrig etter å utsette Sporveisbussene for markedskreftenes herjinger. Fagforbundet i Sporveien er provosert over spillet som foregår rundt Sporveisbussene, og som nok en gang fører til usikre forhold for de ansatte. Vi følger saken nøye, og engasjerer oss - for tredje gang - for å sikre fortsatt offentlig eierskap og trygge forhold.

 

LHL vil ha en forpliktende opptrapping for habilitering og rehabilitering


Det ble vedtatt på landsmøtet i LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke). En planmessig opprustning av tilbudet gjennom øremerkede midler til kommunene, og spesialisthelsetjenesten må inngå i planen.

 

Mangler politisk vilje

- Vi mangler verken penger eller folk, vi mangler ikke kunnskap eller innsikt eller organisatorisk kompetanse til å gjøre livet bedre for alle som trenger rehabilitering. Vi mangler bare politisk vilje, sa LHLs generalsekretær Frode Jahren i sitt foredrag til landsmøtet.

 

Rehabilitering viktig for kronisk syke

Rehabilitering er viktig for mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning, deriblant hjerte- og lungesyke. Tilbudet i dag er altfor lite, usammenhengende og preget av tilfeldigheter. LHL har lenge kjempet for en helsereform som kan sikre rehabilitering til alle som trenger det. Kravet har fått støtte av 225 000 underskrifter. Det er allmenn og tverrpolitisk enighet om at rehabilitering er bra for den enkelte og for samfunnsøkonomien. Likevel uteblir satsingen. Les mer på LHLs hjemmesider

Vil ikke la seg presse

Regjeringen nekter å la seg presse til å ta stilling til EUs tjenestedirektiv før jul. I Brussel skal det være stemning for at Norge kan vente til etter valget med å godta direktivet, skriver fri fagbevegelse

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre nektet å sette noen tidsfrist for regjeringens arbeid med saken: - Jeg kan forsikre at regjeringen ikke har gitt opp. Men dette er ikke noen enkelt sak for oss, sa Støre.

 

Splittet regjering
Formelt har Norge, i likhet med de øvrige EU/EØS-landene frist til 28. desember neste år med å gjennomføre direktivet i sine nasjonale lovverk. Men regjeringen er dypt splittet i synet på om Norge skal gjøre dette eller benytte seg av den reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen og si nei til hele direktivet. Arbeiderpartiets folk i regjeringen, med Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i spissen, regnes som varme tilhengere av direktivet, mens både SV og Senterpartiet har signalisert at de trolig vil gå inn for å nedlegge veto.

 

Utålmodig LO
Også LO holdt muligheten for å bruke vetoretten åpen i den høringsuttalelsen LO-sekretariatet vedtok for kort tid siden. Men i LO-miljøet er det langt fra noen entydig stemning for å forsinke saken til etter valget neste høst. - Det er bedre at regjeringen tar stilling til dette nå. Ingen vet hva som skjer etter valget. Da kan det bli fritt fram for partier som ønsker å innføre tjenestedirektivet, sa Jan Davidsen, leder for Fagforbundet og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, til ABC Nyheter.

 

Fredag 17. oktober demonstrerte LO-tillitsvalgte fra hele landet utenfor regjeringskvartalet med krav om at regjeringen sier nei til direktivet i god tid før valget.

- Hvis det ikke blir avgjort før LO-kongressen, tror jeg kongressen vil følge opp dette med et enda skarpere vedtak enn LO-sekretariatet gjorde, sa lederen for LO i Oslo, Kleiv Fiskvik da

Se Fri Fagbevegelse sin spesialside om EUs Tjenestedirektiv

 

Fagforbundsukene

Fagforbundsukene  (uke 45 og 46) nærmer seg med stormskritt. Fagforeningene i Oslo har planlagt en rekke aktiviteter for å vise fram vårt forbund på arbeidsplassene som en del av LO-kampanjen "Synlig, nær og stolt ".

 

LO debatten - Et godt arbeidsliv

Foran stortingsvalget i 2009 skal LO spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv.

 

Dette er en gjentagelse av kampanjen fra 2005, og en mulighet for medlemmene å påvirke hvilke saker som skal tas opp. Vi må også sette Fagforbundets preg på debatten.

 

Alle medlemmer kan gå inn debattsidene på nett og svare elektronisk http://www.lo.no/debatten/

 

Håp for å redde Fri rettshjelp?

Venstre er sterkt kritisk til byrådets forslag om å legge ned kontoret for fri rettshjelp, og vil om de går mot det, sikre det med partiene på venstresida i bystyret. Budsjettforhandlingene i bystyret avgjør Fri Rettshjelps skjebne.

 

På Oslo Venstres nettsider sier Toril Berge: -Oslo har et fritt rettshjelpstilbud vi kan være stolt av, og det er etter vår oppfatning lite som tyder på at dagens brukere av kontoret vil få hjelp gjennom den statlige ordningen. De siste dagenes fokus på brukere som trenger hjelp til arbeidsrettslige spørsmål understreker dette.

 

Andre Sønstevold, tillitsvalgt for Fagforbundets på Fri Rettshjelp bekrefter dette. - Fri rettshjelp er i utgangspunktet et lavterskeltilbud hvor folk får vurdert og løst problemene sine opp i mot det juridiske. Samtidig er vi også en inngangsport for mange som ikke vet hvor de skal henvende seg. Vi utfyller veiledningsplikten til det offentlige.

 

Jobben "Kontoret for Fri rettshjelp" utfører er av høy faglig kvalitet. De retter seg mot de sosiale dimensjonene av jussen. Her møter klientene engasjerte advokater som er opptatt av deres problemstillinger. Ofte er klientenes problemer sammensatte. Det kreves ressurser og kompetanse for å rydde problemene av veien til et bedre liv.

 

Sammensatte problemer er ofte summen av å leve på lavterskel. Kun ved å gjennomgå helheten i saksproblematikken, kan man hjelpe de som trenger det til en bedre livssituasjon. Hjelpen består av henvisning til andre instanser, og det er de juridiske sakene som Fri rettshjelp jobber konkret med. Det handler om å fortelle om de rettighetene man har krav på, men like mye å oppfylle de pliktene man har. Her settes også grenser, og klintene blir fortalt hva de ikke har krav på, hva de har plikt til eller hvilke vilkår som må oppfylles for å få rettighetene.

 

-Vi er avhengig av at byrådet opprettholder bevilgningen på kr. 2,4 millioner  i neste års budsjett, dersom man ønsker et like godt tilbud som nå. Den statlige støtten kommer som en følge av den kommunale. Hvis Fri Rettshjelp blir borte finnes det ingen gode alternativer for mange av våre brukere i dag, avslutter Sønstevold.

 

Oslo lover lønn til Langemyhr-arbeidere

Oslo kommune vil nå sørge for at polakkene som jobbet for byggmesteren Harald Langemyhr får etterbetalt lønn.

 

Derte er et viktig signal fra Oslo kommune i forhold til sosial dumping, og kampen for Solidaransvar. -Vi er glad for kommunen endelig har bestemt seg for å gjøre det rette, sier ombud Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening til Klassekampen.- Vi vet fra andre saker at selve det tekniske med å utbetale pengene er en kneik i seg selv, og vi har alt begynt med arbeidet med å samle den informasjonen som skal til, sier han.

 

Lover sterkere kollektivsatsing

Tirsdag krevde Kollektivkampanjen som Fagforbundet er en del av, bilfritt sentrum innenfor ring 1 i Oslo, og en fortsatt sterk kollektivsatsning. Rune Gerhardsen fra Arbeiderpartiet ga saken full støtte, mens Ola Elvestuen fra Venstre lovte å fortsette satsningen på framkommelighet for kollektivtrafikken.

 

- Noen ganger kan man få inntrykk av at den tid da nordmenn ble født med ski på beina er forbi. I dag ser Ola Nordmann ut til å være født med lappen i hånda, klar for å kjøre så snart de første 18 årene er overstått. Utslippene fra veitrafikken står nå for en femdel av norske utslipp - og lite tyder på at det vil bli noen endring på det dersom ikke noen snart setter ned foten, sa Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.

 

Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen, leder i samferdsels- og miljøkomiteen, framhevet at et bilfritt sentrum vil gi et levende bymiljø, og bedre forhold for kollektivtrafikk, gående og syklende. Han lovte å jobbe for å fjerne parkeringsplasser i sentrum innenfor ring 1, og også stenge sentrum for biler. Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, trakk også fram betydningen av trygghet i kollektivselskapene knyttet til anbudsavtaler, og hva dette har å si for tilbudet og de ansatte.

Les Mer hos Natur og ungdom

 

Oslo kommune styrker Oslo Pensjonsforsikring

Byrådet vil styrke egenkapitalen i Oslo Pensjonsforsikring AS med 1.240 mill. Fagforbundet Oslo er glad for at byrådet tar nødvendige grep slik at kommunens pensjonsselskap har evne til å komme seg gjennom dagens turbulente finansmarked.


Finanskrisen har fått større omfang og varighet enn hva en kunne håpe på etter at de internasjonale og nasjonale redningspakker for banker ble varslet og vedtatt, sier finansbyråd Stian Berger Røsland.

 

Oslo Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap som er heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper. Selskapet forsikrer over 83 000 av Oslos nåværende og tidligere ansatte.

 

Debatt om finanskrisa

Som en del av representantskapsmøtet i Fagforbundet Oslo 11. november vil vi arrangere en paneldebatt om finanskrisa. Ingjald Ørbeck Sørheim, advokat, tilknyttet tenketanken ResPublica innleder.

 

Panelet blir som følger:

  • Nicolai Astrup, byrådssekretær for Høyre i Oslo kommune, tidl redaktør i Minerva
  • Lars Peder Nordbakken, fagrådsleder i Civita og kommunepolitiker for Venstre
  • Bent Sverre Mehammer, finanspolitisk rådgiver for SVs stortingsgruppe
  • Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Tid: Tirsdag 11.november kl 12.00 møtet settes 12.45

Sted: Kongressenteret Folkets hus, Youngs gate 11

 

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer som har anledning velkommen til komme å høre på debatten.

 

Kurs

Helse og sosialdagen

"En konferanse til inspirasjon"

 

Innhold: Trond Haukedal. arbeider målbevist ut fra en sterkt overbevisning om at menneskets genuine forutsetninger kan utvikles og forsterkes

v       Kunnskap/ kompetanse (EQ og SQ)

v       Humør og psykisk energi

v       Mot til å være seg selv

v       Ditt selvbilde og holdninger og motivasjon.

Vi ønsker alle velkommen til en dag med humør og god stemning.

 

 

Foreleser: Trond E. Haukedal er psykologen som gikk sine egne veier - og ble en av landets ledende kursholdere, foredragsholdere og motivator. Via arbeid i psykiatrien ble han senterleder i Knarvik Senter, deretter senterleder i Oasen - før han endte som annonsesjef i Bergens Tidende. Siden har han reist landet rundt og inspirert, motivert og bevisstgjort ledere, medarbeidere og mennesker på alle nivåer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Han er full av energi, "folkelig", bruker humor bevisst, er konkret og er på mange måter en "storyteller". Han gjør "fagstoff" forståelig og tilgjengelig.

 

Målgruppe:      Alle medlemmer

Tid:                  Tirsdag 11 november

Sted                 Håndverkeren Konferansesenter "Genius"

Søknadsfrist: Fredag 31. oktober

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 
Vi minner om

1/2 dagkonferanse for hovedverneombud og fagforeningsledere

Tidspunkt: 7. november kl. 0900 - 1200 avsluttes med lunsj

 

Tema: Renholdere og arbeidsmiljø

Forelesere: Tore Barlo fra Ren Utvikling

Inger Johannessen fra Bydel Stovner

Jan-Edvard Monsrud fra Fagforbundet Oslo

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7

 

Påmeldingsfrist: 3. november

Permisjonssøknad sendes lokal fagforening.

 

Temakveld

HIV/AIDS

Innhold: : Lær mer om hva HIV er, og om det å ha HIV. Hvordan en smittet blir møtt av helsepersonell i det norske helsevesen.

v       Diskusjon.

 

Målgruppe:            Alle medlemmer

Det blir servert pizza

 

Foreleser: Jan Kåre Lillevik, fra HIV Norge

Dato: Onsdag 19. november

Tid: kl. 17.00 - 19.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

Søknadsfrist: Fredag 7. november

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Kurs om miljø. Hva skjer på kloden vår.

Målgruppe:            Alle med ansvar for energi, innkjøp. Alle medlemmer av fagforbundet som ønsker mer kunnskap om miljøet og hvordan forbedre miljøet

 

Tid:  Onsdag 3. desember kl. 09.00 - 1500

Sted: Håndverkeren Konferansesenter

Rosenkransgata inngang Kristian IV gate

 

Innhold: Miljø - årsakssammenheng, hva skjer og hvorfor, hva kan hver enkelt av oss gjøre for å bedre miljøet

 

Foreleser: Øystein Dahle

                                   

Påmelding til lokal fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen 14. november

 

Kursansvarlig: Seksjon samferdsel og teknisk