Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 30 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 30

I nytt denne uken kan du lese mer om Fagforbundets høringssvar til Hovedstadsprosessen, et nytt samarbeid med NKS og vår likestillingskonferanse.

Fagforbundets høringssvar til Hovedstadsprosessen

Fagforbundet  har nå avgitt sitt høringssvar ift hovedstadsprosessen, som omhandler forslag til endringer for spesialisthelsesektoren/ sykehusene i vårt område. Forbundet stiller seg kritisk til at en så omfattende omorganiseringsprosess, som i ytterste konsekvens vil ha direkte betydning for store deler av  befolkningen i regionen og tusenvis av ansatte, er holdt i et  tempo som ikke står i forhold til sakens kompleksitet. Hele prosessen er drevet fram med usedvanlige korte tidsfrister og krevende parallelle saker. Spesielt vil vi peke på den negative og vedvarende økonomiske situasjon alle helseforetakene i Helse Sør-Øst  har vært og er i.

 

Store endringer

Hovedstadsprosessen innebærer en dyptgripende og omfattende omorganisering. Det er utenkelig at en prosess med så store endringer kan gjennomføres forsvarlig, både med hensyn til tjenestene og de ansatte, uten at det stilles tilstrekkelig omstillingsmidler til disposisjon.

 

Fagforbundet har i tidligere tilbakemeldinger gitt uttrykk for at hele saken bærer preg av at det er gjort svært lite og realistiske  vurderinger av befolkningens behov for helsetjenester og at konsekvenser av forslagene ikke synes utredet. F.eks. hevdes det at det er  stor overkapasitet i Oslo som skal tas ned. Vi finner det ikke dokumentert at det faktisk er korrekt.

 

Tverti mot viser undersøkelser som er gjort for Fagforbundet at det i enkelte pasientgrupper faktisk er alvorlig underdekning. Det gjelder f.eks. innen psykiatri og rusbehandling. Derfor blir forutsetningene, som Hovedstads-prosessen bygger på svært teoretiske, og hele saken med sine omfattende forslag framstår som urealistiske.

 

Fagforbundet mener også det er helt avgjørende at de ansatte sikres en forutsigbar gjennomføring som sikrer deres lønns-og arbeidsvilkår. Forutsetningen må derfor være at ingen ansatte sies opp. De må sikres et godt arbeidsmiljø. Det må være balanse mellom ressurser og oppgaver og midler til nødvendig opplæring og kompetanseutvikling. Slik garanterer man også at befolkningen gis et godt helsetilbud. Tidsplan og virkemidler må tilpasses disse forutsetningene.

 

Sykehusområder

Høringsdokumentet legger opp til at store deler av sykehusenes opptaksområder for Oslos befolkning flyttes, både innad i fylket/kommunen og ut av fylket/kommunen. Fagforbundet ser ingen fornuftig grunn til denne flyttingen, som også vil ha konsekvenser for Aker sykehus. Aker har utviklet seg til et høystatussykehus med fokus og kompetanse på lavstatussykdommer. Det er viktig at Aker opprettholder sin kompetanse og en må sørge for at viktige fagmiljøer består. Derfor bør også Aker sykehus ha ansvar for Groruddalen for å utjevne de helsemessige forskjellene mellom øst og vest i Oslo som en by.

 

Styringsmodell

Sett ut fra dagens organisering av helseforetakene og utfordringene Hovedstadsprosessen medfører, går Fagforbundet  inn for modell 2 som den mest realistiske hovedmodellen. I modell 2 beskrives ett somatisk regionsykehus med landsfunksjoner og hoveddelen av regionfunksjonene (Rikshospitalet) og ett områdesykehus med multitraume og tilhørende regionfunksjoner (Ullevål). I begge modeller legges opp til tre robuste lokalsykehus (Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet). Imidlertid understrekes det at dette er hovedmodellen. Fagforbundet vil etablere et eget foretak for psykisk helsevern og rusbehandling for å få en bedre og mer samordnet ledelse og administrasjon av utviklingen av disse tjenestene i sentrumsområdet.

 

Fagforbundet mener også det er sterke faglige grunner til å videreføre de prehospitale tjenester som en samlet organisasjon knyttet til en universitetssykehus med regionsfunksjon i multitraumebehandling

Sist, men ikke minst ønsker Fagforbundet at det utredes hvorvidt det kan være mer tjenlig  å samle spesialisthelsetjenesten  i Oslo med en felles ledelse spesielt i en overgangs periode.

 

Hele høringsuttalelsen finner du på Fagforbundet Oslos hjemmesider

 

Fagforbundet Oslo har inngått samarbeidsavtale med NKS Nettstudier (NKS)

Avtalen etablerer et samarbeid om utvikling, markedsføring og gjennomføring av kurs og studier for medlemmer i Fagforbundet Oslo. Avtalen gjelder i utgangspunktet alle kurs og studier som til enhver tid tilbys av NKS.           

                                                           

NKS sine studier og kurs gjennomføres som nettbasert fjernundervisning dvs. at studieløpet er basert på arbeid med veiledningstekster og pensum, innsending av obligatoriske oppgaver, med mulighet for eksamen til slutt. Studentene får individuell kontakt og veiledning av sin veileder, og kan også kommunisere via nettet med sine medstudenter.

 

Fagforbundet Oslos medlemmer vil få 15 % rabatt på studieavgiften (i forhold til katalogpris). Eventuell eksamensavgift og pensumbøker kommer i tillegg til studieavgiften og omfattes ikke av rabatten. Ved påmelding til NKS sine kurs må man oppgi at man er medlem i Fagforbundet Oslo med medlemsnummer, slik at NKS kan sjekke dette opp hos Fagforbundet Oslo.

 

-Det som er mest spennende med avtalen er at vi i samarbeid med NKS også skal utvikle nye kurs, og på denne måten bidra til målretta videreutdanning med eksamen for våre medlemmer, sier leder i Seksjon helse og sosial, Helge Sporsheim.  -Avtalen er akkurat kommet i havn, slik at Fagforbundet Oslo vil komme med mer utfyllende informasjon om mulighetene dette gir i løpet av de neste månedene. Mer om NKS finner du på deres hjemmesider

 

Et flerkulturelt samfunn; en trussel mot likestilling?

Innhold: Likestillings- og diskriminerings-ombudets syn på vår "påstand" om det flerkulturelle samfunn

  • Likestillingsquiz
  • Hvem bryr seg? Kvinner med minoritetsbakgrunn i politikken og organisasjonslivet

 

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer med interesse for likestillingsspørsmål

Tid: Onsdag 12. november 2008, klokken 09.00 - 15.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8

 

Dagen vil bli krydret med eksempler/caser og diskusjoner. Det blir servert lunsj, samt te/kaffe.

 

Innledere:      
Mariette Lobo, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Khamshajiny Gunaratnam, Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet,

 

Påmelding via lokal fagforening innen  31. oktober

 

Kurs

1/2 dagkonferanse for hovedverneombud og fagforeningsledere

Tidspunkt: 7. november kl. 0900 - 1200 avsluttes med lunsj

 

Tema: Renholdere og arbeidsmiljø

 

Forelesere:

Tore Barlo fra Ren Utvikling

Inger Johannessen fra Bydel Stovner

Jan-Edvard Monsrud fra Fagforbundet Oslo

 

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7

 

Påmeldingsfrist: 3. november

Permisjonssøknad sendes lokal fagforening.

 

Temakveld

HIV/AIDS

Innhold: : Lær mer om hva HIV er, og om det å ha HIV. Hvordan en smittet blir møtt av helsepersonell i det norske helsevesen.

v       Diskusjon.

 

Målgruppe:            Alle medlemmer

 

Det blir servert pizza

 

Foreleser: Jan Kåre Lillevik, fra organisasjonen HIV Norge

Dato: Onsdag 19. november

Tid: kl. 17.00 - 19.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

Søknadsfrist: Fredag 7. november

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Kurs om miljø. Hva skjer på kloden vår.

Målgruppe:            Alle med ansvar for energi, innkjøp. Alle medlemmer av fagforbundet som ønsker mer kunnskap om miljøet og hvordan forbedre miljøet

 

Tid:  Onsdag 3. desember kl. 09.00 - 1500

Sted: Håndverkeren Konferansesenter

Rosenkransgata inngang Kristian IV gate

 

Innhold: Miljø - årsakssammenheng, hva skjer og hvorfor, hva kan hver enkelt av oss gjøre for å bedre miljøet

 

Forelesere: Øystein Dahle

                                   

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

 

Påmelding til lokal fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 14. november

 

Kursansvarlig: Seksjon samferdsel og teknisk

 

Vi minner om:

Omsorgssvikt og krenkelse av barn

Innhold: Observasjon og tegn til omsorgssvikt.

Melding til og samarbeid med barnevern.

Målgruppe; Barne- og ungdomsarbeidere

 

Dato: 13. og 14. november 2008

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

 

Det blir servert lunsj

 

Foreleser: Trine Klette

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

Ikke medlemmer kr. 1000,-

 

Påmelding til din lokale fagforening innen mandag 27.oktober

 

Folkeskikk og uskikk på jobben

Innhold: I praktisk konfliktbehandling ser vi ofte at selv langvarige og "dype" konflikter kan løses forbausende lett. Knyttede never og iskalde blikk løser ikke konflikter. Men det gjør åpne hender, kontakt, beklagelse - og tilgivelse. Vi må ta i bruk gamle begreper som forsoning - og tilgivelse, barmhjertighet og nåde. Konflikter er ressurser på avveie. Tid, krefter og konsentrasjon sløses på å utkjempe kamper der alle taper, i stedet for å gjøre den jobben man er lønnet for å utføre. Kursets formål er å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for at nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst, bitterhet - og i mange tilfeller uendelig lidelse - kan vike plassen for de konstruktive tilnærmingene kolleger i mellom, ledere imellom - eller mellom leder og medarbeider

 

Målgruppe: Medlemmer i alle yrkeskategorier tilhørende Fagforbundet Oslo

 

Foreleser: Psykolog Jan Atle Andersen

 

Tid: Tirsdag 18. november

Søknadsfrist: Fredag 31. oktober

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial