Nett-nytt fra utvalg for likestilling - Fagforbundet

Nett-nytt fra utvalg for likestilling

Menns plass i likestillingssamfunnet, likestilling i barnehagen, ikke-vestlige innvandrere og valg og homoekteskap i kirken er noen av sakene du finner i nyhetsbrevet som har saker vedr likestilling ift kjønn, seksuell legning,etnisk bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Likestilling i barnehager

Barnehager kan nå søke om statlige midler for å bli demonstrasjonsbarnehage for likestilling. De som kåres til demonstrasjonsbarnehager, vil i to år motta 50 000 kroner årlig i statlige midler. Hos Kunnskapsdepartementet kan du lese mer og også finne invitasjonen som er sendt alle landets kommuner.

 

Styrker arbeidet mot diskriminering

Regjeringen foreslår å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet med 9 millioner kroner for å kjempe mot diskriminering av personer med nedsett funksjonsevne, og styrker eksisterende diskrimineringsvern. Ytterligere 4 millioner kroner blir foreslått til ny handlingsplan mot etnisk diskriminering. Les mer hos Barne- og likestillingsdepartementet. Statsbudsjettet ligger forøvrig også på nett på Regjeringens hovedside.

 

Moder vår, du som er i himmelen

Blir Gud seksualisert av å kalles mor? Debatten omkring et kjønnsinkluderende språk i kristen liturgi viser hvor primitive idéer om Gud en del norske teologer har. Det sier teolog Merete Thomassen, som i sin ferske doktorgrad har analysert kjønnsinkluderende liturgisk språk i norske gudstjenester. Les mer hos Forskningsrådet.

 

Menns plass i likestillingssamfunnet

Konferansen "Menns plass i likestillingssamfunnet" 28. november presenterer sluttresultatene fra forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, som er det første større forskningsprosjekt på menn sett ut fra et kjønnsperspektiv i Norge. Konferansen vil formidle nyere funn fra forskningen på menn og maskuliniteter, fra fem enkeltprosjekt, fra forskning om farskapets historie i Norge, via menn og likestilling i familien og menn og livskvalitet etter skilsmissen, til menn og vennskap og pakistanske menn i et nytt hjemland. Har menn funnet sin plass i likestillingssamfunnet? Informasjon, program og påmelding hos UiO.

 

Krisesentrene 2007

Publikasjonen "Rapportering fra krisesentrene 2007" presenterer statistikk over personer som har overnattet på krisesentrene (beboere) og personer som har besøkt krisesentrene om dagen (dagbrukere) i løpet av 2007. Publikasjonen finner du hos Statistisk Sentralbyrå.

 

Ikke-vestlige innvandrere og valg

Statistisk Sentralbyrå har også publisert tall om ikke-vestlige innvandrere og deres bruk av stemmeretten under kommunevalget i 2007. Innvandrerbefolkningens deltakelse ved lokalvalgene har vært påfallende lav. Rundt to av tre velgere har vært hjemmesittere, og over tid er det heller en tendens til nedgang enn til oppgang. Denne artikkelen finner du ved å trykke her.

 

Ingen homoekteskap i kirken

Felles ekteskapslov til tross; homofile får ikke gifte seg i kirken fra nyttår. Det slo biskopene fast på årets siste bispemøte. Dette melder Aftenposten. Bispemøtet vil forøvrig ha lokale løsninger for prester som nekter tilsyn av homoliberale biskoper, melder Vårt Land.

 

 

Fattige studenter

Funksjonshemmede studenter har 5000 kroner mindre enn andre studenter å rutte med i måneden, viser en beregning gjort av Norsk Handikapforbund.

 

Skift og turnus

71 prosent av skiftarbeiderne er menn, og 88 prosent av disse arbeider heltid. 74 prosent av turnusarbeiderne er kvinner og 51 prosent av disse arbeider deltid. Nå foreslår et utvalg kjønnsnøytrale arbeidstidsordninger. Les mer hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

Pedagogikk og stereotyper

Pensum i spesialpedagogikk gir stereotype fremstillinger av kjønn: Gutter blir sett som norm og jenter som avvik. Det mener spesialpedagog Sissel Lilletvedt, som i sin masteroppgave har foretatt en analyse av bøkene innenfor sitt eget fagområde. Les ytterligere omtale hos Kilden - informasjonssenter for kjønnsforskning.

 

Nett-tips

LLH har egne sider om helse kalt "Rosa kompetanse". Disse sidene er først og fremst ment som en hjelp til de som jobber innenfor helse- og omsorgsfeltet, eller som på andre måter føler et  ansvar for mennesker man møter i jobbsammenheng.